Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.01.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych ulicami: K. Prusa, K. Miarki, Krakowską, św. Wojciecha (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r. i nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz uchwale nr XL/618/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 r.), z wyłączeniem terenu:

 1. pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr: 1417/87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47,
 2. pomiędzy ul. Krakowską, Plac 750-lecia, ul. Młyńska (Młyńska 1), Pszczyńską (Pszczyńska 8) w granicach działek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31, 415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32, 1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31.

Granice obszaru określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu oraz rozgraniczenia przestrzeni miejskiej sporządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1. nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły publiczne i komunikacyjne, oznaczone w zależności od lokalizacji,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych,
  3. tereny przeznaczone dla realizacji ciągów komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego, oznaczenie Kp (występuje w ścisłym śródmieściu).
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji samochodowej wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL, dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz tereny przeznaczone dla realizacji ciągów komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego oznaczone symbolem Kp z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej - bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich - obejmuje obszar przy kościele filialnym pw. św. Wojciecha, fragment ul. Okrzei do nr 27 - rejon szpitala, teren na północ od kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, następnie obszar w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła na południe aż do ul. Krakowskiej, od północnego zachodu granicę strefy A stanowi obszar starówki wpisany do rejestru zabytków (wg rysunku planu). Ponadto strefą A ochrony konserwatorskiej jest objęty ciąg zieleni zorganizowanej, zwany "Planty". Na terenie strefy wszystkie projekty w świetle prawa budowlanego należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

  1. Obszar układu urbanistycznego z XIX/XX wieku, otaczający średniowieczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków. Obszar ten wyznacza od północy linia torów kolejowych, teren nad cmentarzem ewangelickim w kierunku ul. Krawczyka i ul. Waryńskiego do nr 7, a następnie w kierunku ul. Katowickiej do nr 22; od wschodu - wschodnia pierzeja ul. Katowickiej, wschodnia pierzeja ul. Pszczyńskiej wraz z rejonem ul. Bluszcza do nr 20, ul. Strzechy do nr 12. Następnie linia granicy przechodzi zachodnią pierzeją ul. Pszczyńskiej, południowym zapleczem ul. Krakowskiej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja, do ul. Nowy Świat, następnie obejmuje rejon ul. Żwirki i Wigury do nr 27 (wg rysunku planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa E - strefa ekspozycji. Strefę ekspozycji wyznacza się:

  1. Na północny wschód od kościoła filialnego pw. św. Wojciecha w kierunku kościoła parafialnego oraz w kierunku kościoła ewangelickiego i w kierunku starówki, wg rysunku planu. Zakaz zabudowy w tym rejonie bez wykonania studiów widokowych na kościół pw. św. Wojciecha, kościół ewangelicki i starówkę oraz eliminacja kubatur przesłaniających perspektywę na dominanty urbanistyczne miasta. Zakaz wieszania i stawiania reklam typu billboard, naruszających odbiór estetyczny sylwety miasta i zabytków.

  Na terenie strefy wszystkie projekty należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne oraz w obrębie średniowiecznego układu urbanistycznego winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Na terenie objętym planem znajdują się również obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów opiniowanie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej.

  Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:

  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9

 1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty uznane za pomniki przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),
 • UC - tereny usług centrotwórczych (brutto),
 • UA - tereny usług administracji (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • Kp - tereny ciągów komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego.

§11

 1. W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

  jednostki terenowe obszaru opracowania

  Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
  A15UC
  A16UC
  A18UC
  A19UC
  A20UC
  A35UC
  tereny usług centrotwórczych (brutto) podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe, itp.;
  zakaz lokalizowania obiektów o charakterze magazynowym lub składowym;
   
  dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dróg dojazdowych, zieleń zorganizowana;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Dopuszcza się łączenie powierzchni użytkowych dwóch lub większej liczby sąsiadujących budynków przy obowiązku zachowania zewnętrznych historycznych podziałów architektonicznych.
  2. Wysokość nowo wznoszonych i modernizowanych budynków, stanowiących uzupełnienie zabudowy kwartałowej, nie może przekraczać wysokości istniejących obiektów.
  4. Nachylenie połaci dachowych dla projektowanych lub modernizowanych budynków powinno mieścić się w granicach 30-50°. W przypadku budynków w zabudowie plombowej lub stanowiących rozwinięcie zabudowy pierzejowej należy pochylenie połaci dachowych dostosować do bezpośrednio sąsiadującej zabudowy.
  5. Uciążliwość działalności usługowej dla środowiska w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, związków złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie może wykraczać poza granice terenu tej działalności oraz nie może powodować dyskomfortu użytkowania obiektów o innej funkcji (np. budynków mieszkalnych), znajdujących się w obrębie tej samej lub sąsiedniej jednostki.
  6. W przypadku budowy nowych obiektów oraz przy dokonywaniu prac remontowych, modernizacji, przebudowy obiektów istniejących należy przestrzegać uwarunkowania konserwatorskie, a w uzasadnionych przypadkach należy wykonać studia widokowe.
  7. Realizacje, adaptacje, remonty poszczególnych obiektów powinny być poprzedzone wykonaniem zaakceptowanych i uzgodnionych szczegółowych projektów zagospodarowania poszczególnych kwartałów.
  A02MW
  A06MW
  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
   
  dopuszczalne: lokale przeznaczone na podstawowe usługi bytowe w parterach budynków, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dróg dojazdowych, zieleń zorganizowana;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Modernizacja budynków nie powinna powodować zmiany ich wysokości oraz kształtu i układu połaci dachowych.
  2. W przypadku dokonywania prac remontowych, modernizacji, przebudowy obiektów istniejących należy przestrzegać uwarunkowania konserwatorskie, a w uzasadnionych przypadkach należy wykonać studia widokowe.
  3. W przypadku lokalizowania działalności usługowej w parterach budynków należy zapewnić takie ich użytkowanie, aby związane z nim uciążliwości nie powodowały pogorszenia warunków mieszkalnych na wyższych kondygnacjach - w szczególności dotyczy to emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, związków złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego.
  A10ZP
  A11ZP
  A12ZP
  A27ZP
  A31ZP
  tereny parków i zieleńców (brutto) podstawowe: zieleń parkowa, skwery, zieleńce, zieleń zorganizowana, układ ciągów pieszych;
   
  dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem), obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową; dopuszcza się wprowadzenie toalet publicznych, rzeźb i elementów małej architektury;
  A07MW/UC
  A43MW/UC
  tereny usług centrotwórczych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dominującą funkcją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe, itp.; zakaz lokalizowania obiektów o charakterze magazynowym lub składowym;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dróg dojazdowych, zieleń zorganizowana;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Dopuszcza się łączenie powierzchni użytkowych dwóch lub większej liczby sąsiadujących budynków przy obowiązku zachowania zewnętrznych historycznych podziałów architektonicznych.
  2. Wysokość nowo wznoszonych i modernizowanych budynków, stanowiących uzupełnienie zabudowy kwartałowej, nie może przekraczać wysokości istniejących obiektów.
  3. Nachylenie połaci dachowych dla projektowanych lub modernizowanych budynków powinno mieścić się w granicach 30-50°. W przypadku budynków w zabudowie plombowej lub stanowiących rozwinięcie zabudowy pierzejowej należy pochylenie połaci dachowych dostosować do bezpośrednio sąsiadującej zabudowy.
  4. Uciążliwość działalności usługowej dla środowiska w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, związków złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie może wykraczać poza granice terenu tej działalności oraz nie może powodować dyskomfortu użytkowania obiektów o innej funkcji (np. budynków mieszkalnych), znajdujących się w obrębie tej samej lub sąsiedniej jednostki.
  5. W przypadku lokalizowania działalności usługowej w parterach budynków należy zapewnić takie ich użytkowanie, aby związane z nim uciążliwości nie powodowały pogorszenia warunków mieszkalnych na wyższych kondygnacjach.
  6. W przypadku budowy nowych obiektów oraz przy dokonywaniu prac remontowych, modernizacji, przebudowy obiektów istniejących należy przestrzegać uwarunkowania konserwatorskie, a w uzasadnionych przypadkach należy wykonać studia widokowe.
  7. Realizacje, adaptacje, remonty poszczególnych obiektów powinny być poprzedzone wykonaniem zaakceptowanych i uzgodnionych szczegółowych projektów zagospodarowania poszczególnych kwartałów.
  A01UC/MW
  A04UC/MW
  A08UC/MW
  A09UC/MW
  A23UC/MW
  A24UC/MW
  A25UC/MW
  A26UC/MW
  A28UC/MW
  A32UC/MW
  A33UC/MW
  A37UC/MW
  A38UC/MW
  tereny usług centrotwórczych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dominacją usług centrotwórczych (brutto) podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa usługowa o charakterze centrotwórczym - obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe, itp.; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; zakaz lokalizowania obiektów o charakterze magazynowym lub składowym;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dróg dojazdowych, zieleń zorganizowana;
   
  uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostek MW/UC
  A36U tereny usług administracji (brutto) podstawowe: adaptacja obiektu administracji - Ratusz z budynkami towarzyszącymi;
   
  dopuszczalne: obiekty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, oświaty, kultury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Modernizacja budynku nie powinna powodować zmiany jego wysokości oraz kształtu i układu połaci dachowych.
  2. W przypadku dokonywania prac remontowych, modernizacji, przebudowy obiektów istniejących należy przestrzegać uwarunkowania konserwatorskie.
  3. Rozbudowa lub przebudowa budynków dodatkowych (o charakterze gospodarczym) nie może być wykonana w sposób, który ograniczy lub zlikwiduje obecną ekspozycję budynku.
  A17UH tereny usług handlu (brutto) podstawowe: adaptacja terenu przeznaczonego pod usługi handlu; obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych; zakaz lokalizowania obiektów o charakterze magazynowym lub składowym;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dróg dojazdowych, zieleń zorganizowana, parking wielopoziomowy;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Modernizacja budynków istniejących nie powinna powodować zmiany ich wysokości oraz kształtu i układu połaci dachowych.
  2. Wysokość nowo wznoszonych budynków wolnostojących i modernizowanych budynków, stanowiących uzupełnienie zabudowy kwartałowej, nie może przekraczać wysokości istniejących obiektów.
  3. Nachylenie połaci dachowych dla projektowanych lub modernizowanych budynków powinno nawiązywać do zabudowy istniejącej w przedmiotowej jednostce terenowej.
  4. Uciążliwość działalności prowadzonej w obszarze przedmiotowej jednostki terenowej dla środowiska w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, związków złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie może wykraczać poza granice terenu tej jednostki oraz nie może powodować dyskomfortu użytkowania obiektów o innej funkcji (np. budynków mieszkalnych), znajdujących się w obrębie sąsiednich jednostek terenowych.
  5. W przypadku budowy nowych obiektów oraz przy dokonywaniu prac remontowych, modernizacji, przebudowy obiektów istniejących należy przestrzegać uwarunkowania konserwatorskie, a w uzasadnionych przypadkach należy wykonać studia widokowe.
  A03UI tereny usług innych (brutto) podstawowe: adaptacja obiektu administracji z budynkami towarzyszącymi;
   
  dopuszczalne: obiekty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, oświaty, kultury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi towarzyszące z układem dojazdowym, zieleń zorganizowana;
   
  uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostki A17UH.
  A05UI tereny usług innych (brutto) podstawowe: adaptacja obiektu straży pożarnej i terenów przynależnych;
   
  dopuszczalne: jak dla jednostki A03UI;
   
  uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostki A17UH.
  A13KS
  A29KS
  A34KS
  A39KS
  tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: parkingi, zieleń uporządkowana;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Tereny parkingów powinno się wyposażać w układ zieleni wysokiej i niskiej, nawiązujący do terenów sąsiednich.
  2. Forma organizacji stref parkingowych nie powinna kolidować z historycznym sąsiedztwem. Przy wykonywaniu parkingów należy uwzględniać uwarunkowania konserwatorskie.
  3. Podłoże pod nowymi i modernizowanymi parkingami powinno być zabezpieczone przed infiltracją zanieczyszczeń do gruntu.
  A40K/KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej o układzie przejazdowym podstawowe: parkingi, zieleń uporządkowana;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, przystanek autobusowy z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
   
  uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostek KS.
  A45Kp
  A47Kp
  A48Kp
  A49Kp
  A50Kp
  A51Kp
  A53Kp
  A54Kp
  tereny komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego podstawowe: ciągi komunikacji pieszej;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń zorganizowana, elementy małej architektury;
   
  uwarunkowania dodatkowe:
  1. Zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej o charakterze stałym.
  2. Dopuszcza się tymczasowe wznoszenie konstrukcji związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi oraz prowadzeniem działalności gastronomicznej bądź handlowej, w sposób umożliwiający pozostawienie ciągów komunikacyjnych o szerokości nie mniejszej niż 3 m.
  3. Powierzchnia przedmiotowych terenów winna mieć utwardzoną nawierzchnię. Dopuszcza się pozostawienie zielonych enklaw w postaci kwietników, trawników oraz odpowiednio skomponowanych zespołów krzewów.
  4. Teren można wyposażyć w atrakcyjne elementy rzeźbiarskie i/lub drobnej architektury, podkreślające charakter miejsca.
  5. Dopuszcza się możliwość przejazdu lub dojazdu samochodów uprzywilejowanych.
  6. Dopuszcza się możliwość dojazdu samochodów dostawczych dla obsługi obiektów usługowych - możliwość ta musi być ograniczona do konkretnych godzin w ciągu dnia.
  A52Kp tereny komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego podstawowe: plac miejski - rynek;
   
  dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń zorganizowana, elementy małej architektury;
   
  uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostek Kp.

  komunikacja wewnątrz obszaru opracowania

  AKD A01KD projektowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
  A02KD adaptowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
  A03KD adaptowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
  A04KD adaptowana ulica dojazdowa (ślepa) 10 m

  minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
  - na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej,
  - na obszarze śródmiejskiej luźnej zabudowy - w linii istniejącej zabudowy, jednak nie bliżej niż 3 m

  komunikacja zewnętrzna obszaru opracowania

  Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
  KZ K10Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 20 m

  minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
  - na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
  - na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
  - na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
  - na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej

  KL K22L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
  K23L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
  K26L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
  minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
  - na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
  - na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 6 m
  - na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 8 m
  - na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej
 2. Ustalenia dodatkowe dla obszaru opracowania:
  1. w zakresie infrastruktury technicznej:
   1. docelowo wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej (wraz z towarzyszącymi urządzeniami), poza przyłączami do poszczególnych obiektów mają być usytuowane pod ziemią (linie energetyczne i telefoniczne wyłącznie kablowe) oraz przebiegać, w miarę możliwości technicznych, w liniach rozgraniczających ulic lub innych przestrzeni publicznych,
   2. obsługę obszaru objętego opracowaniem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:
    • zaopatrzenie w wodę poszczególnych terenów, obiektów i posesji z przewodów miejskiej sieci wodociągowej, przebiegających w najbliższym sąsiedztwie; zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania w oparciu o system wodociągów grupowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, dostawa wody dla odbiorców ze zb. Mikołów; rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą,
    • odprowadzenie ścieków z poszczególnych terenów, obiektów i posesji do przewodów miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej, i sanitarnej przebiegających w najbliższym sąsiedztwie; odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru opracowania poprzez sieć kanałów do oczyszczalni ścieków "Centrum",
    • odprowadzenie wód deszczowych z poszczególnych terenów, obiektów i posesji do przewodów miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebiegających w najbliższym sąsiedztwie,
    • zaopatrzenie w energię elektryczną poszczególnych terenów, obiektów i posesji z przewodów energetycznej sieci kablowej, przebiegających w najbliższym sąsiedztwie; ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących i projektowanych linii kablowych poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci,
    • telefonizacja poszczególnych terenów, obiektów i posesji z przewodów telekomunikacyjnej sieci kablowej, przebiegających w najbliższym sąsiedztwie,
    • zaopatrzenie w gaz poszczególnych terenów, obiektów i posesji z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II° "Krakowska" i "Stolarska", na podstawie warunków określonych przez administratora sieci,
    • zaopatrzenie w ciepło poszczególnych obiektów i posesji z przewodów zbiorczego systemu cieplnego przebiegających w najbliższym sąsiedztwie, a w przypadku braku takiej możliwości ciepło może być uzyskiwane z indywidualnych istniejących źródeł ciepła oraz z nowo instalowanych, proekologicznych, indywidualnych źródeł ciepła - należy dążyć do wyeliminowania indywidualnych źródeł ciepła, powodujących znaczne zanieczyszczenie środowiska i wprowadzania systemów proekologicznych, opartych na gazie, oleju lub energii elektrycznej,
    • gromadzenie i odprowadzanie odpadów bytowych, przemysłowych oraz specjalnych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej w mieście,
   3. w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować;
  2. w zakresie komunikacji:
   1. obsługę obszaru stanowi system ulic dla komunikacji samochodowej i system ciągów pieszych dla komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego,
   2. układ komunikacyjny (i związane z nim tereny) dzieli się na kategorie:
    • KL - tereny przeznaczone na ulice lokalne dla których przyjmuje się następujące ustalenia:
     • nawierzchnia jezdni typu (minimum) "średniego", zalecana asfaltowa; jezdnia szerokości min. 7 m,
     • dopuszcza się wprowadzanie zespołów zieleni, nie pogarszającej widoczności dla ruchu kołowego i pieszego,
     • dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami i obiektami usługowymi; obiekty te winny odznaczać się formą dostosowaną do historycznego otoczenia; lokalizację przystanków dopuszcza się w miejscach, które pozwalają na wykonanie zatoki i zachowanie odpowiedniej szerokości jezdni, właściwego dojścia pieszego, odpowiedniej widoczności oraz odległości od węzłów komunikacyjnych i przejść dla pieszych,
     • dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, poza pasami jezdni o odpowiedniej szerokości,
     • dopuszcza się wprowadzanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
    • KD - tereny przeznaczone na ulice dojazdowe, dla których przyjmuje się następujące ustalenia:
     • nawierzchnia jezdni typu (minimum) "lekkiego", zalecana asfaltowa; jezdnia szerokości min. 5,5 m,
     • dopuszcza się wprowadzanie zespołów zieleni, nie pogarszającej widoczności dla ruchu kołowego i pieszego,
     • nie dopuszcza się lokalizacji przystanków,
     • nie dopuszcza się organizowania stanowisk postojowych,
     • dopuszcza się wprowadzanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
     • dopuszcza się zabudowę trwałą ponad ulicą, z pozostawieniem przejazdu i przejścia - pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
    • Kp - tereny przeznaczone na ciągi piesze z warunkowym dostępem dla ruchu samochodowego, dla których przyjmuje się następujące ustalenia:
     • nawierzchnia typu (minimum) "lekkiego", nie asfaltowa, nawiązująca estetyką do historycznego otoczenia; pas komunikacyjny szerokości min. 3 m,
     • dopuszcza się wprowadzanie elementów ujętych w opisie jednostek terenowych o symbolach Kp,
     • dopuszcza się wprowadzanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
     • dopuszcza się zabudowę trwałą ponad pasem komunikacyjnym, z pozostawieniem przejazdu i przejścia - pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
    • KS - tereny przeznaczone na place parkingowe dla samochodów osobowych, dla których przyjmuje się następujące ustalenia:
     • nawierzchnia typu (minimum) "lekkiego", nawiązująca estetyką do historycznego otoczenia,
     • dopuszcza się wprowadzanie elementów ujętych w opisie jednostek terenowych o symbolach KS,
     • dopuszcza się wprowadzanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
  3. w zakresie zasad zagospodarowania:
   1. dopuszcza się dokonywanie wydzieleń geodezyjnych w innych miejscach niż określonych na rysunku planu przebiegami linii rozgraniczających, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej podzielonych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących warunków, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
   2. dopuszcza się scalanie dotychczasowych działek geodezyjnych,
   3. należy dążyć do eksponowania przebiegu historycznych podziałów przez odpowiednie zagospodarowanie terenów elementami małej architektury, zielenią oraz innymi trwałymi elementami bądź odpowiednimi rysunkami nawierzchni,
   4. linie rozgraniczające z ulicami, nie wypełnione ciągłą zabudową, powinny być podkreślone elementami małej architektury, estetycznymi nieażurowymi lub ażurowymi ogrodzeniami i/lub zielenią, ewentualnie rysunkiem nawierzchni,
   5. zakazuje się wznoszenia substandardowej zabudowy gospodarczej, a istniejącą zabudowę o takim charakterze winno się sukcesywnie likwidować lub modernizować,
   6. zagospodarowanie wnętrz kwartałów (podwórek) powinno być realizowane zgodnie z wcześniej sporządzonymi indywidualnymi projektami, respektującymi ustalenia niniejszego planu,
   7. przy projektowaniu i realizacji nowych obiektów kubaturowych należy przewidzieć rezerwę terenu pod miejsca parkingowe. Powierzchnia rezerwy terenu nie powinna być mniejsza niż 50% powierzchni potrzebnej dla zbilansowania potrzeb parkingowych dla konkretnej lokalizacji,
   8. w obrębie terenów przeznaczonych pod ulice lokalne (symbole KL) należy przewidzieć obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m. W uzasadnionych przypadkach szerokość ta może być zmniejszona do 1,5 m. Zaleca się stosowanie zielonego pasa o szerokości min. 0,5 m, oddzielającego chodnik od ulicy,
   9. w obrębie terenów przeznaczonych pod ulice dojazdowe (symbole KD) należy przewidzieć obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. W uzasadnionych przypadkach szerokość ta może być zmniejszona do 1,2 m lub można wprowadzić chodnik po jednej stronie jezdni, jednak nie węższy niż 2,0 m,
   10. wszystkie obiekty służące obronie cywilnej lub choć w części posiadające taki charakter należy zachować i utrzymywać w należytym stanie. Wszelkie zmiany dotyczące tych obiektów winny być uzgodnione z właściwymi organami obrony cywilnej;
  4. w zakresie zasad ustalania podstawowych warunków zagospodarowania:
   1. integralną częścią uchwały jest również rysunek w skali 1:1000, przedstawiający linie regulacyjne przestrzeni ścisłego śródmieścia. Stanowi on wyznacznik do ustalania przestrzeni, w obrębie jednostki terenowej, przeznaczonych pod zabudowę oraz pod tereny otwarte, niezabudowane,
   2. projektowane nieprzekraczalne linie zabudowy pokrywają się z granicami linii regulacyjnych zabudowy kwartałowej,
   3. dopuszcza się cofnięcie do lub wyjście poza linie zabudowy z elementami urzeźbienia bryły budynku, usytuowanymi powyżej parteru, pod warunkiem zachowania charakteru zabudowy spełniającego wymagania ochrony konserwatorskiej,
   4. dopuszcza się wyjście poza linię zabudowy elementami budynków takimi jak: wejścia ze schodami, poziome otwory do doświetlania piwnic, podjazdy dla inwalidów, itp., pod warunkiem, że zachowany zostanie pas chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Adaptuje się istniejące obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione zobowiązania lokalizacyjne, które spełniają wymogi w zakresie warunków technicznych na podstawie przepisów szczególnych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą uwzględniać odległości od sąsiednich budynków określone w przepisach prawa budowlanego, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i warunków oświetleniowych.
 3. Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.
 4. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. kompleksu obiektów).
 5. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt 2.

  5.2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.

 6. Wymienione w pkt 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usadowieniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując tę samą wysokość obiektu i charakter dachu oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar objęty planem znajduje się w całości na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały". Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej . Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.
 2. Z chwilą uaktywnienia obszarów nie objętych w chwili obecnej terenami górniczymi, przewidywane wpływy eksploatacji górniczej nie mogą przekraczać II kategorii.

§15

 1. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/644/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.07.12
Data udostępnienia: 2006.07.12 23:55:05
Liczba odwiedzin strony: 7329 (ostatnie odwiedziny 2023.09.27 03:09:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów