Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/579/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą RM nr X/152/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa terenów położonych w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

§1

 1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny w granicach ustalonych w uchwale nr X/152/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 roku.
 2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów (zwany dalej w skrócie w niniejszej uchwale "planem"), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
  1. załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F - rysunki planu - stanowiące część graficzną ustaleń planu wykonane na mapie zasadniczej w skali 1:1000 oraz załącznik nr 1g obrazujący granice planu na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1:10 000,
  2. załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

§2

 1. Rysunki planu, o których jest mowa w §1 ust. 2 pkt 1 zawierają następujące ustalenia planu:
  1. granice obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
  4. strefy włączeń,
  5. granica strefy ochrony konserwatorskiej.
 2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§3

Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 pkt 2:

 1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
 3. PG - tereny eksploatacji piasku,
 4. R - tereny rolnicze,
 5. ZL - tereny lasów,
 6. KDZ - tereny dróg publicznych klasy Z,
 7. KDL - tereny dróg publicznych klasy L,
 8. KDD - tereny ulic publicznych klasy D,
 9. KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. tekście planu miejscowego - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do niniejszej uchwały,
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 5. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 6. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jeśli w przepisach uchwały powołuje się jedynie literową część symbolu to należy odnosić je do wszystkich terenów o takim przeznaczeniu,
 7. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 8. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu drogi wewnętrzne, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 9. nieprzekraczalne linie zabudowy - to graniczne lokalizacje fasad obiektów budowlanych, przebieg linii zabudowy nie wyklucza stosowania ryzalitów, wnęk, balkonów i innych podobnych akcentów kompozycyjnych; nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą również przebudowy obiektów istniejących,
 10. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą lub wodą na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,
 11. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zajętych przez wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej, obliczaną po obrysie zewnętrznym budynków w poziomie terenu bez: części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów oraz altan.

§5

 1. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
 2. Nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez zdjęcie warstwy próchnicznej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilości pozwalającej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych i właściwe odprowadzanie wód opadowych.

§6

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem B-MN, C-MN, E-MN, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację garaży, wiat, budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50% działki budowlanej,
  2. wymagana powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% działki budowlanej,
  3. geometria i wielkość działki - kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 75o,
  4. minimalna powierzchnia działki budowlanej w obrębie terenu oznaczonego symbolem B-MN - 750 m2,
  5. minimalna szerokość wydzielanej działki budowlanej - 20 m,
  6. zasady lokalizacji budynków:
   1. budynki należy sytuować prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy z której działka posiada wjazd,
   2. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie oznaczonym symbolem B-MN w odległości 10 m od linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
   3. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem E-MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem E-KDW,
  7. dopuszczalna wysokość zabudowy:
   1. budynki mieszkalne; do 3 kondygnacji nadziemnych, licząc łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 9 m,
   2. garaże i budynki gospodarcze towarzyszące realizowanej funkcji; do 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 5 m,
   3. dopuszcza się wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu do wysokości 10 m,
  8. geometria dachu:
   1. dachy dwuspadowe, wielospadowe z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o kącie nachylenia:
    • dla zabudowy mieszkaniowej w przedziale od 20° do 40°;
    • dla zabudowy gospodarczej i garażowej w przedziale od 15° do 40°;
   2. w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować identyczne kąty nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej,
   3. wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   4. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
   5. dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych.
 4. Obsługa komunikacyjna terenów:
  1. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem B-MN z przyległych dróg, wyłącznie w obrębie strefy włączeń wskazanych na rysunku planu,
  2. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem E-MN wyłącznie z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem E-KDW,
  3. minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny, zlokalizowane w obrębie działki budowlanej.

§7

 1. Tereny wyodrębnione w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem A-MN/U, D-MN/U1 i D-MN/U2, przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z usługami i niezbędną obsługą komunikacyjną, sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację garaży, wiat, budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50% działki budowlanej,
  2. wymagana powierzchnia biologicznie czynna:
   1. dla zabudowy mieszkaniowej min. 40% działki budowlanej,
   2. dla zabudowy mieszkaniowej z usługami i usługowej min. 25% działki budowlanej,
  3. geometria i wielkość działki - kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej teren nie mniejszy niż 75o,
  4. minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami - 750 m2,
  5. minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy usługowej występującej samodzielnie - 1 000 m2,
  6. zasady lokalizacji budynków:
   1. budynki należy sytuować prostopadle lub równolegle do granic działek,
   2. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem A-MN/U w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDD,
   3. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie oznaczonym symbolem D-MN/U1 w odległości 8 m od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu,
   4. minimalna odległość budynków od jezdni dróg zbiorczych oznaczonej symbolem - KDZ zgodnie z przepisami odrębnymi,
  7. dopuszczalna wysokość zabudowy:
   1. budynki mieszkalne; do 3 kondygnacji nadziemnych, licząc łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 9 m,
   2. garaże i budynki gospodarcze towarzyszące realizowanej funkcji; do 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 5 m,
   3. dopuszcza się wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu do wysokości 10 m,
  8. geometria dachu:
   1. dachy dwuspadowe, wielospadowe z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o kącie nachylenia:
    • dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej w przedziale od 20° do 40°;
    • dla zabudowy gospodarczej i garażowej w przedziale od 15° do 40°;
   2. w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować identyczne kąty nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej,
   3. wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   4. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
   5. dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych.
 4. Obsługa komunikacyjna terenów:
  1. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem A-MN/U bezpośrednio lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne lub inne formy przejazdu, wyłącznie z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDD, z dopuszczeniem utrzymania istniejącego wjazdu z drogi oznaczonej symbolem A-KDZ,
  2. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem D-MN,U1 wyłącznie ze wskazanej na rysunku strefy włączeń,
  3. ustala się obsługę komunikacyjną działek w terenie oznaczonym symbolem D-MN/U2 bezpośrednio lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne lub inne formy przejazdu, z drogi zbiorczej oznaczonej symbolem D-KDZ, lub poprzez wskazaną na rysunku strefy włączeń,
  4. minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny i co najmniej jedno miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego.

§8

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem F-PG, przeznacza się na eksploatację piasku.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych wraz z bazą sprzętową, składowanie kopaliny.
 3. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem F-KDD.
 4. Ustala się docelowy kierunek rekultywacji terenu - użytki rolne, w związku z czym:
  1. teren należy zniwelować i doprowadzić do stanu w jakim teren był przed eksploatacją,
  2. warstwa wierzchnia terenu po rekultywacji musi posiadać skład i grubość pozwalającą na naturalną wegetację.

§9

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem C-R, przeznacza się na tereny rolnicze.
 2. Na terenie wymienionym w ust. 1 dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi, przy zachowaniu parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ust. 3.
 3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% działki,
  2. wymagana powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 70% działki,
  3. maksymalna wysokość zabudowy: 9 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
  4. dachy dwuspadowe lub wielospadowe z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o kącie nachylenia w przedziale od 20° do 40°.
 4. Zakaz lokalizowania obiektów służących przemysłowej hodowli zwierząt.
 5. Dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej.

§10

Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem F-ZL, przeznacza się na tereny lasów z zakazem lokalizowania zabudowy.

§11

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem A-KDZ i D-KDZ, przeznacza się na teren publicznych dróg zbiorczych wraz z: ciągami pieszymi i rowerowymi, sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz przyuliczną zielenią.
 2. W terenie oznaczonym symbolem A-KDZ zlokalizowany jest krzyż przydrożny wpisany do rejestru zabytków - wszelkie działania w obrębie obiektu prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12

Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem C-KDL, przeznacza się na teren publicznych dróg lokalnych, ciągów pieszych i rowerowych, placów oraz urządzeń związanych z ruchem kołowym wraz z sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz przyuliczną zielenią.

§13

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem F-KDD, przeznacza się na teren publicznych ulic dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, placów oraz urządzeń związanych z ruchem kołowym wraz z sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz przyuliczną zielenią.
 2. Szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m.

§14

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem E-KDW, przeznacza się na teren dróg wewnętrznych, placów oraz urządzeń związanych z ruchem kołowym i pieszym, wraz z sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz przyuliczną zielenią.
 2. Wymagane poniższe parametry techniczne dróg wewnętrznych:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
  2. geometria drogi wewnętrznej musi pozwalać na dojazd i zawracanie pojazdów staży pożarnej oraz służb komunalnych.

§15

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki, w przypadku, gdy lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.
 3. Obsługa komunikacyjna z istniejących dróg zgodnie z rysunkami planu przy czym układ komunikacyjny w obrębie terenu może być rozbudowany o wewnętrzne dojazdy i ciągi pieszo-jezdne nie wydzielone linami rozgraniczającymi o szerokości dostosowanych do ruchu pojazdów i pieszych lecz nie mniejszych niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.
 4. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej na całym obszarze objętym planem.
 5. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji wież radiokomunikacyjnych i masztów telefonii komórkowej.
 6. W obszarze planu ustala się zakaz umieszczania szyldów, reklam i tablic informacyjnych na budynkach w sposób deformujący ich bryły i nie nawiązujący do podziałów występujących na fasadach.
 7. W obszarze planu na terenach o symbolu -MN i -MN/U ustala się nakaz stosowania pastelowej stonowanej kolorystyki elewacji budynków.

§16

 1. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się:
  1. lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja, nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. wyznaczenie wewnętrznych dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych,
  3. przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację: wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§17

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi oraz ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz - źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie docelowo projektowana sieć gazociągów.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne,
  2. wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nie uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  3. linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii,
  4. jako zasadę przyjmuje się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i zastępowanie ich sieciami kablowymi.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z indywidualnych, niskoemisyjnych systemów grzewczych.

§18

 1. Tereny oznaczone odpowiednio symbolami:
  1. A-MN/U1, A-KDZ i A-KDD - położone są w granicach terenu górniczego "Ornontowice II" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez KWK "Budryk" S.A.,
  2. B-MN - położone są poza granicami terenów górniczych,
  3. C-MN, C-R i C-KDL - położone są w granicach terenu górniczego "Bielszowice III" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglowa S.A oddział "Bielszowice",
  4. D-MN/U1 i D-MN/U2 - położone są w granicach terenu górniczego "Bielszowice III" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglowa S.A oddział "Bielszowice",
  5. E-MN i E-KDW - położone są w granicach terenu górniczego "Bielszowice III" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglowa S.A oddział "Bielszowice",
  6. F-PG, F-ZL i F-KDD - położone są w granicach terenu górniczego "Łaziska II" ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla Kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały".
 2. W granicach terenów górniczych, o których mowa w ust. 1 ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji dotyczącej prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego.
 3. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§19

 1. Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem.
  1. o zamiarze prowadzenia robót ziemnych, z podaniem ich miejsca i zakresu, należy zawiadomić odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  2. wszelkie roboty ziemne, a w szczególności działania podejmowane w wyniku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego w granicach określonych na rysunku planu w załączniku 1A, w której obowiązuje:
  1. zakaz lokalizowania reklam,
  2. nakaz stosowania pastelowej stonowanej kolorystyki elewacji budynków,
  3. wysokość zabudowy, lokalizowanej w pierwszej linii przy ul. Wolności nie może przekraczać 8 m,
  4. dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe o kalenicy równoległej do ul. Wolności.
 3. Wskazany na rysunku planu w załączniku 1A, krzyż przydrożny zlokalizowany przy ul. Wolności 17, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27 sierpnia 1973 roku został wpisany pod nr B/436/73 do rejestru zabytków, w związku z czym, wszelkie działania w obrębie obiektu należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§20

 1. W granicach planu nie wyznaczono sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, stąd warunków w tym zakresie nie ustala się.
 2. Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§21

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30% wzrostu wartości.

§22

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/579/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/579/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.24
Data udostępnienia: 2009.03.10 19:50:37
Liczba odwiedzin strony: 3253 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 03:21:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów