Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.04.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa", Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa.

Rozdział 1
Przedmiot planu

§1

 1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren pomiędzy dopływem potoku Jamna, ul. Gliwicką i ul. Skalną w granicach ustalonych w uchwale nr XXXV/542/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku.
 2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów (zwany dalej w skrócie w niniejszej uchwale "planem"), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
  1. załącznik nr 1 stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000 pod nazwą "Rysunek planu",
  2. załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Mikołowa, w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu,
  3. załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2

 1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy będące ustaleniami planu:
  1. granice obszaru objętego planem,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  3. oznaczenia cyfrowo-literowe określające numer i przeznaczenie terenu,
  4. nieprzekraczalne linie zabudowy,
  5. linie podziału na działki budowlane,
  6. miejsce lokalizacji stacji transformatorowych.
 2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:
  1. istniejące główne sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochronnymi,
  2. granice i numery działek.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa o ile z treści przypisu nie wynika inaczej,
 2. planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000,
 4. jednostce planu - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 5. oznaczeniach {nr-...,…} - należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer i przeznaczenie jednostki planu, odpowiednio: {nr} - oznaczenie cyfrowe jednostki planu, {...,…} - przeznaczenie terenu,
 6. ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),
 7. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną w ograniczonym zakresie do lokalizacji w danej jednostce planu jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,
 8. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu lub attyki,
 9. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej nieruchomości,
 10. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą lub wodą na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,
 11. zagospodarowaniu towarzyszącym - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zieleń urządzoną, chyba że w treści zapisów szczegółowych określono inaczej lub obiekt czy urządzenia nie spełniają norm określonych w odrębnych przepisach,
 12. zamierzeniu inwestycyjnym - należy przez to rozumieć obszar niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia obejmujący: część działki, działkę lub działki, do których inwestor posiada tytuł prawny,
 13. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz innych budowli dopuszczonych w zapisach planu nie będących liniami przesyłowymi lub sieciami uzbrojenia terenu,
 14. dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci nie przekraczającym 5o.

§4

W ustaleniach tekstowych zastosowano następujące wyrażenia określające stopień obowiązywania tych ustaleń:

 1. "zakaz" lub "nakaz" a także "wymagane" wyrażają konieczność respektowania danego ustalenia planu z wyjątkiem odstępstw wyrażonych dopuszczeniem innych możliwości,
 2. "wskazane" wyraża celowość przestrzegania ustalenia np. ze względów funkcjonalnych, ekologicznych, ekonomicznych lub estetycznych,
 3. "dopuszcza się" wyraża dopuszczenie odstępstw od ustaleń podstawowych w podanym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§5

Ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów:

 1. Dla jednostki oznaczonej jako 1-ZL:
  1. przeznaczenie podstawowe - zieleń leśna:
   1. nakaz ochrony istniejących drzewostanów, wymianę zniszczonych i uzupełnienia,
   2. zakaz lokalizowania obiektów nie związanych bezpośrednio z gospodarką leśną,
  2. przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, ścieżki piesze i rowerowe:
   1. dopuszcza się wyłącznie ścieżki piesze i rowerowe o nawierzchni przepuszczalnej.
 2. Dla jednostek oznaczonych jako 2-MN; 3-MN; 4-MN; 5-MN:
  1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
   2. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2 dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej,
   3. zakaz realizacji zabudowy na działkach mniejszych niż określone w lit. b,
   4. dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   5. dla zabudowy szeregowej powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   6. minimum 50% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   7. wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9,0 m,
   8. wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 5,5 m,
   9. dachy dwuspadowe i wielopołaciowe o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 25o-45o lub dachy płaskie,
   10. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż: 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
   11. zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
   12. nakaz stosowania na pokrycie dachów dwuspadowych lub wielopołaciowych wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
   13. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
   14. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10,
   15. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
   16. wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
   17. zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ograniczonego użytkowania linii średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
   18. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie technicznej wodociągu Ø 1400 w odległości mniejszej niż 10 m od osi wodociągu, dopuszcza się odstępstwo wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
   19. zakaz lokalizowania obiektów zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania przyległych dróg bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
   20. na terenie jednostki oznaczonej jako 3-MN wskazano miejsce lokalizacji stacji transformatorowej,
  2. przeznaczenie uzupełniające - usługi, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. zakaz lokalizowania w obrębie nieruchomości zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej z wyjątkiem określonym w lit. b,
   2. dopuszcza się lokalizowanie w obrębie nieruchomości bez zabudowy mieszkaniowej obiektów handlowych i gastronomicznych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 120 m2,
   3. dla obiektów określonych w lit. b zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 500 m2,
   4. dla obiektów określonych w lit. b minimum 30% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   5. powierzchnia użytkowa usług, stanowiąca uzupełnienie funkcji mieszkalnej nie może stanowić więcej niż 40%,
   6. wymaga się wyposażenia obiektów usługowych i obiektów z udziałem funkcji usługowych w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności,
   7. pozostałe zasady zagospodarowania jak dla przeznaczenia podstawowego.
 3. Dla jednostek oznaczonych jako 6-MN,MW; 7-MN,MW:
  1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, i wielorodzinna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
   2. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
   3. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 2 x 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,
   4. zakaz wydzielania działek o szerokości frontu mniejszej niż 20 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
   5. zakaz wydzielania działek o szerokości frontu mniejszej niż 16 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej,
   6. zakaz realizacji zabudowy na działkach mniejszych niż określone w lit. b, lit. c,
   7. powierzchnia zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   8. wysokość zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać 9 m,
   9. dla zabudowy wielorodzinnej intensywność zabudowy w obrębie nieruchomości lub zamierzenia inwestycyjnego nie może być wyższa niż 1,0,
   10. wysokość zabudowy wielorodzinnej nie może przekraczać czterech kondygnacji i 15 m,
   11. minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   12. wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 5,5 m,
   13. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż:.
    • 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
    • 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,
   14. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
   15. zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
   16. dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 5o nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
   17. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
   18. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
   19. zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii wysokiego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
   20. zakaz lokalizowania obiektów zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania przyległych dróg bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
   21. na terenie jednostek wskazano miejsce lokalizacji stacji transformatorowych,
   22. wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
  2. przeznaczenie uzupełniające - usługi handlu, gastronomii, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, funkcje biurowe, rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. udział całkowitej powierzchni funkcji usługowych w obrębie nieruchomości nie może przekroczyć 70% całkowitej powierzchni obiektów lokalizowanych na tej nieruchomości,
   2. dla nieruchomości z udziałem powierzchni usługowych przekraczającym 30% powierzchni całkowitej obiektów w obrębie tej nieruchomości, powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   3. maksymalna wysokość zabudowy 15 m,
   4. maksymalna intensywność zabudowy nie może przekroczyć 1,
   5. dla funkcji usługowych i rzemiosła wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności,
   6. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10,
   7. pozostałe zasady zagospodarowania jak dla przeznaczenia podstawowego.
 4. Dla jednostki oznaczonej jako 8-U,MN:
  1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
   1. lokalizowanie zabudowy usługowej w zakresie i na zasadach określonych w ustaleniach dla jednostki 9-U zgodnie z §5 ust. 5,
   2. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie wolnostojącej,
   3. dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2,
   4. dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   5. dla zabudowy mieszkaniowej minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   6. dla zabudowy mieszkaniowej z usługami minimum 30% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   7. zakaz lokalizowania obiektów zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania przyległych dróg bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
   8. wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 10 m,
   9. wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 5,5 m,
   10. zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
   11. dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 5o nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
   12. obsługa komunikacyjna nowoprojektowanych obiektów wyłącznie z drogi w jednostce planu oznaczonej jako 18-KDW,
   13. zakaz lokalizowania wolnostojących urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 25 m od krawędzi jezdni ulicy Gliwickiej,
   14. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
   15. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
  2. przeznaczenie uzupełniające - zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10.
 5. Dla jednostki oznaczonej jako 9-U:
  1. przeznaczenie podstawowe - obiekty handlowe, składy i magazyny, obiekty turystyki, gastronomii oraz obsługi komunikacji:
   1. dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów mieszkalnych z prawem do rozbudowy i remontów, bez możliwości lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych,
   2. zakaz lokalizowania stacji paliw,
   3. dopuszcza się stacje obsługi środków transportu składające się z nie więcej niż sześciu stanowisk warsztatowych,
   4. zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu,
   5. zakaz składowania odpadów,
   6. wysokość zabudowy nie może przekraczać 15 m,
   7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie nieruchomości nie może wynieść mniej niż 10%,
   8. intensywność zabudowy w obrębie nieruchomości lub zamierzenia inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 0,20 i nie większa niż 1,00,
   9. potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,
   10. wskazana realizacja zewnętrznych powierzchni parkingowych przy udziale roślinności wysokiej,
   11. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności,
   12. zakaz obsługi komunikacyjnej nieruchomości z ul. Gliwickiej (DK44),
   13. zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
   14. zakaz lokalizowania wolnostojących urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 25 m od krawędzi jezdni ulicy Gliwickiej,
   15. wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
   16. ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:
    • brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
    • brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,
   17. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
   18. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
  2. przeznaczenie uzupełniające - zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10.
 6. Dla jednostki oznaczonej jako 10-UC,U:
  1. przeznaczenie podstawowe - obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, składy i magazyny, obiekty handlu, gastronomii oraz obsługi komunikacji:
   1. dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2,
   2. zakaz lokalizowania stacji paliw,
   3. dopuszcza się stacje obsługi środków transportu składające się z nie więcej niż sześciu stanowisk warsztatowych,
   4. zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu,
   5. zakaz składowania odpadów,
   6. wysokość zabudowy nie może przekraczać 15 m. Dopuszcza się odstępstwo dla urządzeń, które ze względów technologicznych przekroczą wysokość 15 m,
   7. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie nieruchomości nie może wynieść mniej niż 5%,
   8. intensywność zabudowy w obrębie nieruchomości lub zamierzenia inwestycyjnego nie może być mniejsza niż 0,20 i nie większa niż 1,00,
   9. potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,
   10. wskazana realizacja zewnętrznych powierzchni parkingowych przy udziale roślinności wysokiej,
   11. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
    • dla usług handlu - 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
    • dla placów składowych i magazynów - 4 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowych wykorzystywanych na składowanie,
    • dla pozostałych funkcji według potrzeb,
   12. obsługa komunikacyjna nieruchomości pośrednio lub bezpośrednio z przyległych dróg publicznych w jednostkach planu oznaczonych jako 13-KDZ oraz 15-KDL,
   13. zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii wysokiego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
   14. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie technicznej wodociągu Ø 1400 w odległości mniejszej niż 10 m od osi wodociągu, dopuszcza się odstępstwo wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
   15. zakaz lokalizowania wolnostojących urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 25 m od krawędzi jezdni ulicy Gliwickiej,
   16. wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,
   17. ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:
    • brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,
    • brak niekorzystnych wpływów na istniejący wodociąg Ø 1400,
    • brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości,
   18. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
   19. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
  2. przeznaczenie uzupełniające - zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. dopuszcza się na tym terenie realizację nie więcej niż jednego masztu dla usytuowania urządzeń obsługi telefonii komórkowej,
   2. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10.
 7. Dla jednostki oznaczonej jako 11-MN,MW,U:
  1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługi i rzemiosło:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
   2. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2 dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami,
   3. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 2 x 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
   4. zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 500 m2 dla zabudowy usługowej,
   5. dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   6. dla zabudowy wielorodzinnej intensywność zabudowy w obrębie nieruchomości lub zamierzenia inwestycyjnego nie może być wyższa niż 1,00,
   7. dla zabudowy usługowej powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni nieruchomości gruntowej,
   8. dla zabudowy mieszkaniowej minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   9. dla zabudowy mieszkaniowej z usługami minimum 30% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   10. dla zabudowy usługowej minimum 20% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
   11. wysokość zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać 10 m,
   12. wysokość zabudowy wielorodzinnej nie może przekraczać 15 m,
   13. wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 5,5 m,
   14. wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:
    • 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
    • 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,
    • dla usług handlu - 3 miejsca postojowego na każde 100 m2 powierzchni użytkowej (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,
    • dla usług pozostałych usług według potrzeb,
   15. zakaz lokalizowania obiektów zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania przyległych dróg bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną,
   16. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie technicznej wodociągu Ø 1400 w odległości mniejszej niż 10 m od osi wodociągu, dopuszcza się odstępstwo wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
   17. zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
   18. dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 5o nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,
   19. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §6,
   20. ustala się tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem,
   21. dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu odpowiednich przepisów,
  2. przeznaczenie uzupełniające - składy i magazyny, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki planu i są uzasadnione w projektach technicznych:
   1. zakaz gromadzenia i składowania odpadów wytworzonych poza jednostką planu oraz substancji toksycznych i niebezpiecznych,
   2. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §10,
   3. pozostałe zasady zagospodarowania jak dla przeznaczenia podstawowego.
 8. Dla jednostki oznaczonej jako 13-KDZ:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji publicznej, droga klasy zbiorczej:
   1. linie rozgraniczające w pasie szerokości 25 m,
   2. jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,50 m każdy,
   3. chodnik obustronny o szerokości min. 2,0 m,
   4. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 20 m w jednostce planu oznaczonej jako 10-UC,U,
   5. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 15 m w jednostkach planu oznaczonych jako 3-MN; 4-MN; 5-MN, 6-MN,MW oraz 8-U,MN,
   6. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   7. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,
   8. zakaz włączania dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu,
   9. dla jednostek planu oznaczonych jako 3-MN; 4-MN; 5-MN, 6-MN,MW dopuszcza się wjazdy dla obsługi nieruchomości wyłącznie za zgodą zarządcy na zasadach przez niego określonych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna.
 9. Dla jednostki oznaczonej jako 15-KDL:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji publicznej, droga klasy lokalnej:
   1. szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
   2. jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3,00 m każdy,
   3. chodnik jednostronny lub obustronny o szerokości min. 2,0 m,
   4. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 10 m,
   5. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   6. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki postojowe i parkingowe, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych i parkingowych pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządcy drogi.
 10. Dla jednostki oznaczonej jako 16-KDD:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji publicznej, ulica klasy dojazdowej:
   1. szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,
   2. jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 2,50 m każdy,
   3. chodnik jednostronny lub obustronny o szerokości min. 2,0 m,
   4. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 10 m,
   5. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   6. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki postojowe i parkingowe, zieleń urządzona i izolacyjna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych i parkingowych pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządcy drogi.
 11. Dla jednostki oznaczonej jako 17-KDW:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji niepublicznej, droga wewnętrzna:
   1. szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
   2. jedna jezdnia o szerokości min. 6,00 m,
   3. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 10 m,
   4. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   5. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki postojowe i parkingowe, zieleń urządzona i izolacyjna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych i parkingowych.
 12. Dla jednostki oznaczonej jako 18-KDW:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji niepublicznej, droga wewnętrzna:
   1. szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
   2. jedna jezdnia o szerokości min. 6,00 m,
   3. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 15 m,
   4. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   5. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki postojowe i parkingowe, zieleń urządzona i izolacyjna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych i parkingowych.
 13. Dla jednostki oznaczonej jako 19-KDW:
  1. Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji publicznej, ulica klasy dojazdowej:
   1. szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,
   2. jedna jezdnia o szerokości min. 5,00 m,
   3. usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 10 m,
   4. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi,
   5. nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych,
  2. Przeznaczenie uzupełniające - ciągi piesze i rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki postojowe i parkingowe, zieleń urządzona i izolacyjna:
   1. dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych i parkingowych.
 14. Dla jednostki oznaczonej jako 20-ZI:
  1. przeznaczenie podstawowe - zieleń o charakterze izolacyjnym, urządzenia ochrony przed hałasem:
   1. zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń nie służących wyłącznie ochronie przed hałasem,
   2. wymagane wprowadzenie zieleni o składzie gatunkowym zapewniającym dużą gęstość poszycia dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej,
   3. dopuszcza się przecięcia terenów wjazdami dla obsługi komunikacyjnej nieruchomości. Maksymalna szerokość wjazdu nie może być większa niż 10 m, a minimalna odległość miedzy wjazdami wynosi 30 m. Ponadto w obrębie jednej nieruchomości nie dopuszcza się więcej niż jednego wjazdu,
   4. wymóg realizacji zieleni spoczywa na właścicielu nieruchomości w obrębie jednostki planu oznaczonej jako 8-U,MN i 9-U wywołującej uciążliwości a przylegającej bezpośrednio do terenu w jednostce planu oznaczonej jako 20-ZI,
   5. dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia nad- i podziemnego.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§6

 1. W obszarze opracowania wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi z wyjątkiem urządzeń radiokomunikacyjnych telefonii komórkowej w obrębie jednostki planu oznaczonej jako 10-UC,U.
 2. W obszarze opracowania wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z wyjątkiem:
  1. zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w obrębie jednostek planu oznaczonych jako 9-U oraz 10-UC,U,
  2. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w obrębie jednostek planu oznaczonych jako 9-U oraz 10-UC,U,
  3. kanały odkryte lub rurociągi służące do przesyłania wody,
  4. drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej,
  5. stacje obsługi lub remontowe środków transportu składające się z nie więcej niż sześciu stanowisk warsztatowych w obrębie jednostek planu oznaczonych jako 9-U oraz 10-UC,U,
  6. urządzeń radiokomunikacyjnych telefonii komórkowej w obrębie jednostki planu oznaczonej jako 10-UC,U,
  7. sieci kanalizacyjnych, którymi odprowadzane są ścieki.
 3. W ramach obszaru objętego planem ustala się zakaz realizacji obiektów, których niekorzystne oddziaływanie związane z prowadzoną w nich działalnością przekracza dopuszczalne normy poza granicą nieruchomości.
 4. Obowiązek utrzymania norm i standardów emisji do środowiska przez istniejące, przebudowane i nowo wznoszone obiekty oraz prowadzone działalności.
 5. Zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.
 6. Wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów nie mające negatywnego wpływu na estetykę otoczenia, jak również utrzymanie tych miejsc w należytym stanie.
 7. Na terenach miejsc postojowych, parkingów, placów, garaży dla więcej niż dziesięciu pojazdów wprowadza się wymóg stosowania, szczelnych urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych.
 8. Należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu dla uzyskania wymaganych, zgodnie z zapisami szczegółowymi, powierzchni biologicznie czynnych.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§7

 1. Na terenach objętych opracowaniem planu nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.
 2. Na terenach objętych opracowaniem planu nie wprowadza się stref ochrony konserwatorskiej.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§8

 1. Ustala się następujące funkcje dróg publicznych oraz ustala się standardy obsługi komunikacyjnej terenów:
  1. droga klasy Z w jednostce planu oznaczonej jako 13-KDZ - realizuje bezpośrednio obsługę komunikacyjną terenów zabudowy w jednostkach planu oznaczonych jako 3-MN; 4-MN; 10-UC,U,
  2. droga klasy L w jednostce planu oznaczonej jako 15-KDL - realizuje bezpośrednio obsługę komunikacyjną terenów zabudowy w jednostkach planu oznaczonych jako 6-MN,MW; 7-MN,MW; 10-UC,U; 11-MN,MW,U,
  3. ulica klasy D w jednostce planu oznaczonej jako 16-KDD - realizuje bezpośrednio obsługę komunikacyjną terenów zabudowy w jednostkach planu oznaczonych jako 4-MN; 5-MN.
 2. Ustala się jednostki planu oznaczone jako 9-U oraz 10-UC,U jako przestrzenie publiczne.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§9

 1. W obrębie obszaru opracowania nie występują tereny górnicze.
 2. W obrębie obszaru opracowania nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
 3. W obrębie obszaru opracowania nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§10

 1. W obrębie terenu objętego planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i uzasadnionych sieci o znaczeniu ponadlokalnym w obrębie wszystkich wydzielonych jednostek planu z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych.
 2. Wszelkie oznaczone na rysunku planu przebiegi sieci przyłączy mają charakter orientacyjny i nie są ustaleniami planu.
 3. Dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących sieci po uzgodnieniu z ich zarządcami.
 4. W przypadku istniejących przebiegów powodujących utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości dopuszcza się przekładki sieci.
 5. Lokalizacja nowych obiektów inżynierskich infrastruktury technicznej może być realizowana na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i/lub użytkowników przy zachowaniu pozostałych uwarunkowań planu.
 6. Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia powinny być w miarę możliwości wyznaczane równolegle do dróg i ulic w obrębie terenów komunikacji.
 7. Dla terenów zabudowy wyszczególnionych w §5 ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci, energię elektryczną, kanalizację sanitarną oraz sieć teletechniczną.
 8. Odległości obiektów od sieci należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Granice strefy ochronnej wyznaczone na rysunku planu obowiązują do czasu likwidacji elementów sieci stanowiących powód wprowadzenia strefy lub do czasu modernizacji sieci powodującej zmniejszenie strefy lub jej likwidację.
 10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  1. adaptuje się istniejące linie średniego i wysokiego napięcia oraz zapewnia możliwość ich remontów i przebudowy,
  2. ustala się sukcesywną rozbudowę sieci energetycznej dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
  3. ustala się możliwość lokalizacji stacji transformatorowych w miejscach wskazanych na rysunku planu,
  4. zagospodarowanie terenów wokół projektowanych stacji transformatorowych oraz słupów linii wysokiego napięcia musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim,
  5. zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii średniego i wysokiego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy,
  6. modernizacja oraz budowa nowych sieci energetycznych powinna uwzględniać w miarę możliwości likwidację linii napowietrznych,
  7. wymagane zapewnienie zasilania w energię elektryczną o wymaganych, w odpowiednich przepisach, standardach dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem.
 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
  1. adaptuje się istniejące magistralne linie wodociągowe oraz zapewnia możliwość ich remontów i przebudowy,
  2. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie technicznej wodociągu Ø 1400 w odległości mniejszej niż 10 m od osi wodociągu, dopuszcza się odstępstwo wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
  3. wymagane zapewnienie zasilania w wodę z sieci, o wymaganych w odpowiednich przepisach standardach, dla wszystkich odbiorców z wyjątkiem korzystających ze studni i ujęć wód podziemnych spełniających warunki sanitarne,
  4. ustala się sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej dla nowoprojektowanego zainwestowania,
  5. wymagane zapewnienie właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.
 12. W zakresie telekomunikacji ustala się:
  1. ustala się sukcesywną budowę sieci telekomunikacyjnych dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
  2. dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury dla telefonii komórkowej w obrębie jednostki planu oznaczonej jako 10-UC,U pod warunkiem zachowania norm i przepisów odrębnych.
 13. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
  1. ustala się sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego zagospodarowania,
  2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem ustala się do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej z ich odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków "Centrum", poprzez proponowany kolektor zbiorczy usytuowany w dolinie rzeki "Jamna",
  3. dopuszcza się odprowadzanie ścieków z jednostek planu oznaczonych jako 7-MN,MW oraz 11-MN,MW,U do kolektorów w ul. Skalnej i ul. Dziendziela,
  4. wskazana realizacja zbiorczego kolektora wzdłuż ulicy zbiorczej w jednostce planu oznaczonej jako 13-KDZ,
  5. zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się realizację szamb wyłącznie do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej. Po realizacji kanalizacji sanitarnej wprowadza się wymóg włączenia szamb do systemu lub ich likwidację,
  7. dopuszcza się realizację lokalnych przepompowni ścieków w obrębie wszystkich jednostek planu.
 14. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
  1. wymaga się realizacji kanalizacji deszczowej dla obsługi jednostek planu oznaczonych jako 6-MN,MW; 7-MN,MW; 9-U; 10-UC,U oraz 11-MN,MW,U,
  2. wymaga się realizacji kanalizacji deszczowej dla wszystkich dróg i ulic w obrębie opracowania,
  3. ustala się wymóg podczyszczenia wód deszczowych z placy i parkingów narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi.
 15. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się:
  1. dopuszcza się indywidualne i grupowe ekologiczne systemy grzewcze.
 16. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:
  1. sposób postępowania z odpadami zgodnie z "planem gospodarki odpadami",
  2. w obrębie terenu objętego planem ustala się całkowity zakaz gromadzenia i składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych,
  3. gromadzenie odpadów na terenie objętym planem, poza spełnieniem wymaganych prawem norm, nie może powodować uciążliwości w sąsiadujących nieruchomościach.

Rozdział 9
Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu

§11

 1. Dla terenów w jednostkach planu oznaczonych jako 2-MN; 3-MN; 4-MN; 5-MN; 6-MN,MW; 7-MN,MW; 8-U,MN, 9-U; 10-UC,U; 11-MN,MW,U; ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent).
 2. Dla jednostek planu nie wymienionych w ust.1 ustala się zerową stawkę renty planistycznej i odstępuje się od jej naliczania.
 3. Pobranie opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości gruntowych lub ich części, które w dniu ich zbycia będą we władaniu miasta Mikołowa.

Rozdział 10
Ustalenia końcowe

§12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.

§13

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/99/2007

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1369 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/99/2007

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/99/2007

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (16 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.10
Data udostępnienia: 2007.12.10 21:18:47
Liczba odwiedzin strony: 4303 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 02:11:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów