Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/748/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.09.2009 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr X/150/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XX/247/99 z dnia 14.12.1999 r. i XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zwany dalej "planem" obejmujący obszary, których granice określone są na rysunku planu, przedstawionym na załącznikach graficznych oznaczonych nr 1, nr 9, zwany dalej "rysunkiem planu".

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, wymieniony w §1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załączników graficznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 10 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000 dla objętego planem obszaru;
  2. załącznik nr 11 - rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  3. załącznik nr 12 - rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu, którymi są:
  1. granica obszaru objętego planem;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi te tereny;
  3. nieprzekraczalna linia zabudowy;
  4. linia elektroenergetyczna 20 kV ze strefą techniczną z dopuszczeniem skablowania - wg oznaczenia na załączniku nr 6;
  5. kierunki włączeń do istniejącego układu komunikacyjnego - wg oznaczenia na załączniku nr 3.
 4. Poza ustaleniami, wymienionymi w ust. 3, rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne określające identyfikacyjny symbol planu: literowy - "K"; następujący po nim człon cyfrowy odpowiada numerowi załącznika graficznego, na którym sporządzono rysunek planu.

§3

Stosuje się następujące główne symbole terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 2:

 1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. MN-U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
 3. UKS/MN - teren zabudowy urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 4. UTG - teren zabudowy usług hotelarstwa i gastronomii;
 5. UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej;
 6. KDpGP2/2-MN - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego z dopuszczeniem utrzymania istniejącego budynku mieszkalnego;
 7. KDpGP2/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego;
 8. KDpZ1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi zbiorczej;
 9. KDpL1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej;
 10. KDpD1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej.

§4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. dojeździe wewnętrznym - należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
  2. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały;
  3. komunikacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć rozwiązania służące obsłudze obiektów lub działalności prowadzonej na terenie, takie jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, podjazd itp., a także chodnik, dojście do budynku i ciąg pieszo-jezdny;
  4. maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć, nieprzekraczalną wysokość budynków, zdefiniowaną jako:
   1. maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynku,
   2. maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci;
  5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta, o ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów wystroju elewacji, schodów i pochylni zewnętrznych, tarasów;
  6. obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem;
  7. parkingu podziemnym - należy przez to rozumieć jedno lub wielokondygnacyjną budowlę, budynek lub cześć budynku przeznaczoną do przechowywania samochodów, gdzie wszystkie kondygnacje są kondygnacjami podziemnymi;
  8. parkingu terenowym - należy przez to rozumieć jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe, lub zgrupowanie takich miejsc, opierające się na gruncie i nie będące elementem pasa drogowego;
  9. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
  10. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną do niniejszej uchwały, stanowiącą załączniki oznaczone numerami od 1 do 9;
  11. tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
  12. terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym;
  13. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
  14. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie czynnej, konieczny do zapewnienia w obrębie działki budowlanej, ustalony według następującego wzoru:

   Wpb = (Pb/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pb to suma powierzchni gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej, powiększona o 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  15. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej dopuszczonej w obrębie działki budowlanej, ustalany według następującego wzoru:

   Wpz = (Pz/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pz to suma powierzchni rzutów wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych budynku, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  16. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik, określany dla działki budowlanej lub terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, ustalany według następującego wzoru:

   Wiz = Pzb/Pd, gdzie:

   1. Pzb to suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian każdej z tych kondygnacji, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd może oznaczać, według wskazania w tekście planu: powierzchnię działki budowlanej, lub powierzchnię terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;
  17. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci;
  18. zieleni o funkcjach ochronnych - należy przez to rozumieć zieleń, której skład gatunkowy i forma spełni funkcje:
   1. bariery przeciwhałasowej, przeciwpyłowej lub przeciwchemicznej oddzielającej teren, na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości, od terenów, dla których wymienione oddziaływania powodowałyby ograniczenia w sposobie użytkowania,
   2. osłony maskującej niekorzystne oddziaływanie na walory estetyczne przestrzeni, wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu.
 2. Użyty w treści uchwały skrót:
  1. Wpb - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;
  2. Wpz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 15;
  3. Wiz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 16.
 3. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a występujących w tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w przepisach odrębnych.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

§5

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
  2. docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;
  3. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe oraz ścieków przemysłowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni - poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
  4. nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów;
  5. docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
  1. przyjmuje się stosowanie:
   1. systemów grzewczych zdalaczynnych,
   2. indywidualnych urządzeń grzewczych zasilanych ze źródeł energii odnawialnej (OZE), takich jak: biomasa, biogaz, pompy cieplne, kolektory słoneczne;
  2. dopuszcza się inne niż wymienione w pkt 1 lit. a urządzenia grzewcze spełniające kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie realizowana sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci;
  2. stacje gazowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów.
 7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. poza oznaczonymi, wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych, nieuwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa;
  3. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;
  4. nowo realizowane linie średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii.
 8. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;
  2. zakazuje się sytuowania stacji bazowych telefonii komórkowej.
 9. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem:
  1. gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie;
  2. sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§6

 1. Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy i ciągi pieszo-jezdne niewydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych.
 2. Obowiązują miejsca parkingowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym usługom, w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  1. dla handlu detalicznego - 20 miejsc parkingowych na 1 000 m2 powierzchni sprzedaży;
  2. dla działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją - 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc użytkowych;
  3. dla hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania oraz obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania - 40 miejsc parkingowych na 100 łóżek;
  4. dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi - 30 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
  5. dla drobnej wytwórczości - 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych lub 100 użytkowników;
  6. dla pozostałych działalności - 10 miejsc parkingowych dla 1 000 m2 powierzchni użytkowej lub 20 miejsc na 100 zatrudnionych.
 3. Obowiązują miejsca parkingowe dla samochodów osobowych towarzyszące zabudowie mieszkaniowej:
  1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 miejsca parkingowe, w tym 1 w garażu bądź garażu wbudowanym, przy czym liczbę miejsc należy powiększyć o:
   1. 1 miejsce parkingowe w garażu bądź garażu wbudowanym, przy wydzieleniu dwóch lokali mieszkalnych,
   2. 2 miejsca parkingowe przy wydzieleniu jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, ale nie mniej niż jest to określone w ust. 2 dla rodzaju działalności prowadzonej w wydzielonym lokalu.
 4. Miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 2, należy lokalizować na działce budowlanej lub w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

Zasady ochrony środowiska

§7

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Jeżeli zamierzenie inwestycyjne dopuszczone ustaleniami uchwały jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, a przeprowadzone stosownie do przepisów odrębnych postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie zakończone wynikiem pozytywnym, należy uznać realizację takiego zamierzenia za zgodną z planem.
 3. Dopuszcza się na warunkach określonych przepisami odrębnymi, sytuowanie zabudowy w odległościach mniejszych niż oznaczone na rysunku planu strefy techniczne sieci infrastruktury.
 4. Na terenach wykorzystywanych na cele usługowe i produkcyjne:
  1. oddziaływanie obiektów i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny;
  2. w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników, muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi;
  3. magazynowanie odpadów winno odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. zabezpieczający przed infiltracją) oraz atmosfery, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Ustala się rodzaje terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określane przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem:
  1. tereny oznaczone głównym symbolem MN - jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  2. tereny oznaczone głównym symbolem MN-U, UKS/MN - jak tereny mieszkaniowo-usługowe.
 6. W obszarze objętym planem ustala się ponadto:
  1. zakaz lokalizacji obiektów skupu złomu;
  2. zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

§8

 1. W granicach terenów określonych na załącznikach nr 4, nr 7 i nr 9 ustala się strefę konserwatorską obserwacji archeologicznych "OW".
 2. Prowadzenie działań inwestycyjnych w związku ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, dla której konieczne jest wykonywanie robót ziemnych - wymaga zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

Tereny górnicze

§9

 1. Teren objęty planem położony jest poza granicami terenów górniczych.
 2. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Wysokość stawki procentowej

§10

Dla wszystkich terenów w obszarze planu, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30% (słownie: trzydzieści procent).

Ustalenia dla terenów

§11

 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi o symbolach: K1.MN, K3.1MN, K3.2MN, K3.3MN, K4.MN, K5.MN, K6.MN, K7.MN i K9.MN - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznacza się pod:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. budynki garażowe i gospodarcze, przeznaczone dla potrzeb rodzin mieszkających w budynkach, o których mowa w pkt 1;
  3. obiekty małej architektury;
  4. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny;
  5. zieleń przydomową;
  6. zieleń o funkcjach ochronnych;
  7. komunikację wewnętrzną, w tym miejsca postojowe;
  8. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej dopuszcza się wyłącznie na terenie K3.1MN i K3.2MN.
 3. Wyznaczone na rysunku planu, w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §4 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację: dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Dla terenu oznaczonego symbolem K1.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej,
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w pkt 5 lit. a lub b;
  7. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  8. obsługa komunikacyjna działek od terenu K1.KDpL1/2, który w granicach planu jest częścią pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej;
  9. wyposażenie budynków i budowli posadowionych w sąsiedztwie obszaru kolejowego wymaga zabezpieczenia przed wibracjami, drganiami oraz hałasem pochodzącym od linii kolejowej - stosownie do przepisów odrębnych;
  10. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. powierzchnia działki budowlanej z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny wolnostojący nie może być mniejsza niż 580 m2, a długość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;
   2. powierzchnia działki budowlanej z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny bliźniaczy nie może być mniejsza niż 360 m2, a długość frontu działki nie mniejsza niż 12 m;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Dla terenu oznaczonego symbolem K3.1MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej pod zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą nie może być większy niż 30%; wskaźnik Wpz dla działki pod zabudowę szeregową nie może przekroczyć 40%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej,
   3. 0,8 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej:
    • dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°,
    • dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
   2. dla zabudowy szeregowej:
    • dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 25° do 45°,
    • dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla budynków realizowanych jako wolnostojące lub bliźniacze obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w pkt 5 lit. a;
  7. w przypadku realizacji zabudowy, o której mowa w pkt 5 lit. b, dla wszystkich budynków ustala się nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki i jednorodnych materiałów użytych do pokrycia dachów;
  8. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  9. ustala się obsługę komunikacyjną działek od terenu oznaczonego symbolem K3.KDpZ1/2, poprzez dojazd z włączeniem do drogi zbiorczej w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wydzielony na zasadach określonych w pkt 10 lit. a;
  10. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. pod warunkiem wydzielenia wzdłuż północnej granicy terenu dojazdu wewnętrznego o szerokości minimum 8 m, powstałe w wyniku podziału nieruchomości działki budowlane nie mogą być mniejsze niż:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
    • 280 m2 dla zabudowy szeregowej;
   2. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Dla terenu oznaczonego symbolem K3.2MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej pod zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą nie może być większy niż 30%; wskaźnik Wpz dla działki pod zabudowę szeregową nie może przekroczyć 40%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej,
   3. 0,8 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej:
    • dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°,
    • dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
   2. dla zabudowy szeregowej:
    • dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 25° do 45°,
    • dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla budynków realizowanych jako wolnostojące lub bliźniacze obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w pkt 5 lit. a;
  7. w przypadku realizacji zabudowy, o której mowa w pkt 5 lit. b, dla wszystkich budynków ustala się nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki i jednorodnych materiałów użytych do pokrycia dachów;
  8. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  9. ustala się obsługę komunikacyjną działek z drogi publicznej - ulicy Kościuszki, poprzez istniejący dojazd;
  10. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. powstałe w wyniku podziału działki budowlane nie mogą być mniejsze niż:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
    • 280 m2 dla zabudowy szeregowej;
   2. długości fontów działek, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, nie mniej niż 20 m i 11 m dla działki wymienionej w lit. a tiret drugie,
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 7. Dla terenu oznaczonego symbolem K3.3MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków mieszkalnych obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w lit. a lub b pkt 5;
  7. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  8. ustala się obsługę komunikacyjną działek z drogi publicznej - ulicy Brzechwy poprzez włączony do niej, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, dojazd wewnętrzny, wydzielony na zasadach, o których mowa w pkt 10 lit. a;
  9. komunikacja wewnętrzna może być rozbudowana o sięgacze szerokości minimum 4 m, o ile wystąpi konieczność zapewnienia obsługi działek, które nie graniczą z nieruchomością przeznaczoną pod dojazd, o którym mowa w pkt 7;
  10. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. pod warunkiem wydzielenia nieruchomości o szerokości minimum 8 m z przeznaczeniem pod dojazd wewnętrzny, powstałe w wyniku podziału nieruchomości działki budowlane nie mogą być mniejsze niż:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
   2. długości fontów działek, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, nie mniejsze niż 20 m i minimum 11 m dla działek wymienionych w lit. a tiret drugie;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Dla terenu oznaczonego symbolem K4.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,35 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków mieszkalnych obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w lit. a lub b pkt 5;
  7. zabezpieczenia budynków w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym okien i drzwi dźwiękochłonnych gwarantujących dotrzymanie normowych standardów poziomu hałasu, należy dokonać stosownie do przepisów odrębnych;
  8. zielenią o funkcjach ochronnych należy w szczególności zagospodarować teren przyległy do K4.01KDpGP2/2;
  9. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  10. nie dopuszcza się bezpośredniego skomunikowania terenu do drogi krajowej nr 81, obsługę komunikacyjną działek należy zapewnić poprzez układ drogowy poza granicami planu;
  11. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej na cele realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej wyłącznie z nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej;
   2. minimalna powierzchni działki, o której mowa w lit. a, nie może być mniejsza niż:
    • 1 000 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
   3. dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi dróg pożarowych, wydzielenie działki służącej potrzebom komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. Dla terenu oznaczonego symbolem K5.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także zasady podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,35 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  7. ustala się obsługę komunikacyjną działek od terenu oznaczonego symbolem K5.KDpL1/2 dojazdem wydzielonym w granicach nieruchomości objętej planem;
  8. dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni nie mniejszej niż:
   1. 1 000 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
   2. 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej, a także działki służącej potrzebom komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 10. Dla terenu oznaczonego symbolem K6.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków mieszkalnych obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w lit. a lub b pkt 5;
  7. do czasu okablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej, przy sytuowaniu obiektów należy uwzględnić odległości wymagane przepisami odrębnymi;
  8. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  9. ustala się obsługę komunikacyjną działek od terenu oznaczonego symbolem K6.KDpD1/2;
  10. o ile wystąpi konieczność zapewnienia obsługi działek, które nie graniczą z terenem K6.KDpD1/2, szerokość nieruchomości służącej zapewnieniu dojazdu nie może być mniejsza niż 5 m;
  11. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. powstałe w wyniku podziału nieruchomości działki budowlane nie mogą być mniejsze niż:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
   2. długości frontów działek, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, nie mniejsze niż 20 m i minimum 11 m dla działek wymienionych w lit. a tiret drugie;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 11. Dla terenu oznaczonego symbolem K7.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków mieszkalnych obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w lit. a lub b pkt 5;
  7. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  8. ustala się obsługę komunikacyjną działek od terenu oznaczonego symbolem K7.KDpD1/2;
  9. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej na cele realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej przy spełnieniu co najmniej warunku zapewnienia dojazdu przez działkę lub zespół działek posiadających notarialnie ustanowioną służebność dojazdu do drogi publicznej i zastosowaniu parametru minimalnej powierzchni działki:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
   2. dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi dróg pożarowych, wydzielenie działki służącej potrzebom komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 12. Dla terenu oznaczonego symbolem K9.MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż:
   1. 0,5 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej,
   2. 0,7 - przy realizacji budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 11 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków mieszkalnych obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w lit. a lub b pkt 5;
  7. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  8. ustala się obsługę komunikacyjną działek od ulicy Podleskiej;
  9. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej na cele realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej przy spełnieniu co najmniej warunku zapewnienia dojazdu przez działkę lub zespół działek posiadających notarialnie ustanowioną służebność dojazdu do drogi publicznej i zastosowaniu parametru minimalnej powierzchni działki:
    • 580 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
    • 360 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
   2. dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi dróg pożarowych, wydzielenie działki służącej potrzebom komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§12

 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o symbolu K4.MN-U - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przeznacza się pod:
  1. budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej wraz z budynkiem garażowym i gospodarczym;
  2. budynki usługowe;
  3. obiekty małej architektury;
  4. zieleń przydomową;
  5. zieleń o funkcjach ochronnych;
  6. komunikację wewnętrzną, w tym miejsca postojowe;
  7. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Dla terenu oznaczonego symbolem K4.MN-U określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także zasady podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla terenu nie może być większy niż 60%;
  2. Wpb liczony dla terenu nie może być mniejszy niż 20%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,8;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych i usługowych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych i usługowych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. zabezpieczenia budynków w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym okien i drzwi dźwiękochłonnych gwarantujących dotrzymanie normowych standardów poziomu hałasu, należy dokonać stosownie do przepisów odrębnych;
  7. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  8. dla obiektów znajdujących się częściowo lub w całości poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowe i nadbudowę;
  9. obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić przez istniejący zjazd od ulicy Katowickiej;
  10. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. z zastrzeżeniem lit. c, cały teren wydzielony liniami rozgraniczającymi należy traktować jako jedną nieruchomości dla jednego inwestora, przy wykorzystaniu na cele mieszkaniowo-usługowe,
   2. powierzchnia działki budowlanej z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny wolnostojący nie może być mniejsza niż 1 000 m2;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§13

 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o symbolu: K4.UKS/MN - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznacza się pod:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz z budynkami gospodarczymi i garażami;
  2. obiekty usługowe związane z urządzeniami obsługi komunikacji samochodowej: warsztat naprawy pojazdów samochodowych, myjnia, auto komis, z wykluczeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacji paliw płynnych i gazowych;
  3. obiekty małej architektury;
  4. zieleń przydomową oraz zieleń o funkcjach ochronnych;
  5. komunikację wewnętrzną, w tym miejsca postojowe;
  6. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Dopuszcza się magazynowanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
 3. Dla terenu oznaczonego symbolem K4.UKS/MN określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także zasady podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla terenu nie może być większy niż 60%;
  2. Wpb liczony dla terenu nie może być mniejszy niż 20%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,8;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych i usługowych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych i usługowych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych, wymienionych w ust. 1;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. zabezpieczenia budynków w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym okien i drzwi dźwiękochłonnych gwarantujących dotrzymanie normowych standardów poziomu hałasu, należy dokonać stosownie do przepisów odrębnych;
  7. zielenią o funkcjach ochronnych należy w szczególności zagospodarować teren przyległy do K4.02KDpGP2/2;
  8. wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy ust. 2, 3 i 4 §6 uchwały;
  9. nie dopuszcza się bezpośredniego skomunikowania terenu do drogi krajowej nr 81, obsługę komunikacyjną działek należy zapewnić poprzez istniejący dojazd z drogi publicznej do budynku znajdującego się na terenie;
  10. obowiązują następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. powierzchnia działki budowlanej z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny wolnostojący nie może być mniejsza niż 580 m2, a długość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;
   2. nie limituje się powierzchni działki wykorzystywanej pod usługi;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§14

 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o symbolu K.2UTG - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy usług hotelarstwa i gastronomii, przeznacza się pod:
  1. budynki hotelarskie i gastronomii wraz z zapleczem technicznym i socjalnym;
  2. parkingi terenowe i podziemne wg potrzeb prowadzonej działalności;
  3. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi;
  4. zieleń urządzoną;
  5. obiekty małej architektury;
  6. komunikację wewnętrzną;
  7. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. Wpz liczony dla terenu nie może być większy niż 60%;
  2. Wpb liczony dla terenu nie może być mniejszy niż 15%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,8;
  4. górna krawędź ściany zewnętrznej budynku nie może przekroczyć poziomu, jaki odpowiada pionowemu wymiarowi wynoszącemu 12,5 m, licząc od rzędnej osi jezdni drogi krajowej nr 81 w miejscu przecięcia z osią istniejącego zjazdu na teren K2.02KDpD1/2;
  5. wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy ust. 2 i 4 §6 uchwały; miejsca postojowe mogą być realizowane jako parkingi terenowe lub podziemne;
  6. nie dopuszcza się bezpośredniego skomunikowania terenu do drogi krajowej nr 81, obsługę komunikacyjną działek należy zapewnić poprzez istniejący zjazd z ul. Katowickiej - oznaczenie części pasów linii rozgraniczających w granicach objętych planem: K2.01KDpD1/2 i K2.02KDpD1/2;
  7. obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora;
   2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów; dla każdej z działek należy zapewnić powiązania komunikacyjne na zasadach określonych w pkt. 5;
   3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działek dla potrzeb komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§15

 1. Teren wydzielone liniami rozgraniczającymi o symbolach: K8.U-P - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, przeznacza się pod:
  1. obiekty usługowo-produkcyjne dla drobnej wytwórczości i rzemiosła;
  2. obiekty magazynowe zamknięte;
  3. budynki usługowe;
  4. parkingi i garaże;
  5. zieleń urządzoną i ochronną o funkcjach izolacyjnych;
  6. komunikację wewnętrzną,
  7. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego ustaleniami przeznaczenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Dopuszcza się magazynowanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
 3. Dla terenu oznaczonego symbolem K8.U-P określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wpz liczony dla terenu nie może być większy niż 70%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 20%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,8;
  4. maksymalna wysokość zabudowy 14 m;
  5. wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy ust. 2 i 4 §6 uchwały.

§16

 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o symbolu K4.KDpGP2/2-MN- oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego z dopuszczeniem utrzymania istniejącego budynku mieszkalnego, przeznacza się pod:
  1. urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, ekrany akustyczne, zieleń ochronną o charakterze izolacyjnym oraz infrastrukturę techniczną nie związaną z funkcją komunikacyjną drogi;
  2. budynek mieszkalny jednorodzinny istniejący w dniu uchwalenia planu;
  3. dojazd do terenu K4.MN-U.
 2. Dopuszcza się utrzymanie budynku, o którym mowa w ust. 1, z zakazem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy.

§17

 1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, o symbolach K2.KDpGP2/2, K4.01KDpGP2/2, K4.02KDpGP2/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, ekrany akustyczne, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna nie związana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Tereny, o których mowa w ust. 1, ustala się jako obszary przeznaczone na realizację celów publicznych.

§18

 1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, o symbolu K3.01KDpZ1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi zbiorczej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako obszar przeznaczony na realizację celów publicznych.

§19

 1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, o symbolach K1.KDpL1/2, K5.KDpL1/2, K8.KDpL1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Tereny, o których mowa w ust. 1, ustala się jako obszary przeznaczone na realizację celów publicznych.

§20

 1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, o symbolach K2.01KDpD1/2, K2.02KDpD1/2, K3.KDpD1/2, K6.KDpD1/2, K7.KDpD1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna nie związana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Tereny, o których mowa w ust. 1, ustala się jako obszary przeznaczone na realizację celów publicznych.

Przepisy końcowe

§21

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§22

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§23

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/748/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/748/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.29
Data udostępnienia: 2009.10.19 21:05:23
Liczba odwiedzin strony: 2844 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:47:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów