Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/801/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.10.2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] dla terenu położonego w rejonie ulicy Kawalca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 190 z 2005 r., poz. 1606 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Paniowy] dla terenu położonego w rejonie ulicy Kawalca z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku, na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (określanego jako Rejon Paniowy) zatwierdzonego uchwałą nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.), zwaną dalej "planem" obejmującym obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanego dalej "rysunkiem planu".
 2. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. rysunek planu w skali 1:1000, wymieniony w ust. 1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 2 - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000,
  2. załącznik nr 3 - Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  3. załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.

§2

Rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2 zawiera następujące ustalenia planu:

 1. granice obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§3

Stosuje się symbol identyfikacyjny terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 pkt 2: M - tereny zabudowy mieszkaniowej.

§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. zmianie planu miejscowego - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego i rysunek planu miejscowego, o którym mowa w §1,
 2. tekście planu miejscowego - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,
 3. rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 5. przepisach odrębnych lub szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 6. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków w obrębie działki, liczoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
 7. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub do powierzchni obszaru objętego inwestycją; przy czym zgodnie z przepisami odrębnymi, powierzchnię urządzoną jako biologicznie czynną stanowić mogą: grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz powierzchnia wodna na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
 8. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci,
 9. dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć nie wydzielone w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału na działki,
 10. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§5

 1. Teren wyodrębniony w rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem M, przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej pod:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne,
  2. budynki wielorodzinne mieszczące więcej niż cztery mieszkania z możliwością wykorzystania parteru dla usług związanych z handlem detalicznym, działalnością biurową, gastronomią i opieką medyczną,
  3. wewnętrznych dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, garaży innych obiektów towarzyszących realizowanej funkcji,
  4. zieleni urządzonej.
 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację:
  1. sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. wewnętrznych dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, garaży innych obiektów towarzyszących realizowanej funkcji,
  3. zieleni urządzonej.
 3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
  1. wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50%,
  2. powierzchnia biologicznie czynna: min. 40%,
  3. wysokość zabudowy:
   1. budynki mieszkalne; do 3 kondygnacji nadziemnych, licząc łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 12 m,
   2. budynki gospodarcze i garaże; do 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 6 m,
  4. geometria dachu:
   1. dachy spadziste z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci przy czym:
    • kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej w przedziale od 25° do 45°;
    • kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej w przedziale od 15° do 45°;
   2. w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować identyczne kąty nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej,
   3. wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy i dachów płaskich; dopuszcza się doświetlenie poddaszy facjatami i oknami połaciowymi; na pokrycia dachów należy stosować dachówkę lub blachę dachówkową albo materiał z fakturą imitującą dachówkę ceramiczną,.
  5. parkingi i garaże: min. 1 miejsce postojowe na mieszkanie lub budynek jednorodzinny plus garaż.
 4. Przy zachowaniu wymogów, określonych przepisami odrębnymi, jako zgodne z planem, uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w niniejszej uchwale.
 5. Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi (ciąg ulicy Kawalca); układ drogowy w obrębie terenu może być rozbudowany o wewnętrzne dojazdy i ciągi pieszo-jezdne nie wydzielone linami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych; sposób tych włączeń komunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki, w przypadku, gdy lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.
 7. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz blachy falistej.
 8. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę, poza którą niedozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację, wjazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. W obrębie granic M ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu, w rozumieniu przepisów prawo ochrony środowiska, przeznaczanego pod zabudowę mieszkaniową.
 10. Równorzędnymi wariantami możliwego podziału nieruchomości w granicach terenu M są:
  1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora,
  2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów.

§6

W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji wież radiokomunikacyjnych.

§7

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych,
  2. odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni - poprzez system przepompowni, kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,
  3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, nie będących ściekami, zgodnie z przepisami w aktualnie obowiązujących aktach prawnych, systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków wodnych,
  4. pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej,
  5. odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz - źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące linie energetyczne; wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych obowiązują w myśl przepisów odrębnych nieuwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,
  2. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu z zachowaniem 5m strefy wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych stacji transformatorowych.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
  2. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
 8. Ustala się korzystanie z ekologicznych nośników energetycznych w indywidualnych systemach grzewczych.
 9. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się: sposób zagospodarowania działek w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy musi uwzględniać obowiązek lokalizacji na posesjach odbiorników do selektywnej zbiórki odpadów, wywożonych następnie na wysypisko.

§8

 1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie terenu górniczego "Łaziska II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają utrzymanie istniejącej i realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. W obrębie obszaru objętego planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§9

W obrębie planu objętym strefą "W", większe prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej oraz drogi, wymagają zachowania warunków określonych przepisami odrębnymi.

§10

Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia objętej planem nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wzrostu wartości, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§11

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz oceną zagrożenia osuwiskowego i opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§12

W obszarze objętym zmianą planu, o której mowa w §1, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.).

§13

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§14

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/801/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (949 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/801/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1387 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/801/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (12 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/801/2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.26
Data udostępnienia: 2007.01.26 21:40:20
Liczba odwiedzin strony: 2930 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 23:28:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów