Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/747/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.09.2009 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: nr 201/45 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 35/16, nr 99/16, nr 101/16 przy ul. Gliwickiej; nr 236/8 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 746/202 (w części tej działki) przy ul. Kuźnickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu akt normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr X/147/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" przyjętego uchwałą nr XX/247/99 z dnia 14.12.1999 r. i XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku - na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: nr 201/45 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 35/16, nr 99/16, nr 101/16 przy ul. Gliwickiej; nr 236/8 przy ul. Reta Śmiłowicka; nr 746/202 (w części tej działki) przy ul. Kuźnickiej, zwany dalej "planem" obejmujący obszary, których granice określone są na rysunku planu, zwanym dalej "rysunkiem planu".

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, wymieniony w §1, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załączników graficznych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:
  1. załącznik graficzny nr 5 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2005 roku w skali 1 : 10 000 dla objętych planem obszarów, których granice określono na załącznikach nr 1, nr 4;
  2. załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  3. załącznik nr 7 - rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera następujące ustalenia:
  1. granica obszaru objętego planem na załącznikach graficznych nr 1, nr 4;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami tych terenów na załącznikach graficznych nr 1, nr 4;
  3. nieprzekraczalna linia zabudowy na załącznikach graficznych nr 1, nr 4;
  4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: strefa ochrony konserwatorskiej "B" na załączniku graficznym nr 2;
  5. elementy zagospodarowania przestrzennego: linia elektroenergetyczna 20 kV ze strefą techniczną na załączniku graficznym nr 4.
 4. Oznaczeniami informacyjnymi rysunku planu, wymienionego w ust. 3, są:
  1. identyfikacyjny symbol planu "R" oraz następujący po symbolu planu człon cyfrowy odpowiadający numerowi załącznika graficznego, na którym został sporządzony rysunek planu;
  2. linia elektroenergetyczna 220 kV ze strefą techniczną przedstawiona na załączniku graficznym nr 1.

§3

Stosuje się następujące symbole terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 2:

 1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. U-M - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej;
 3. KDpG1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi głównej;
 4. KDpL1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej;
 5. KDpD1/2 - teren komunikacji drogowej - cześć pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej.

§4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. dojeździe - należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym;
  2. dojeździe wewnętrznym - należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
  3. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały;
  4. komunikacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego na terenie, takie jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, ciąg pieszy lub pieszo-jezdny;
  5. liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych;
  6. miejscach parkingowych - należy przez to rozumieć zrealizowane w formie garaży, garaży wbudowanych, miejsc postojowych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
  7. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta, o ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów wystroju elewacji, schodów i pochylni zewnętrznych, tarasów;
  8. obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem;
  9. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
  10. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną do niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik oznaczony numerem 1;
  11. tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
  12. terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym;
  13. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
  14. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie czynnej, konieczny do zapewnienia w obrębie działki budowlanej, ustalony według następującego wzoru:

   Wpb = (Pb/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pb to suma powierzchni gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej, powiększona o 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  15. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej dopuszczonej w obrębie działki budowlanej, ustalany według następującego wzoru:

   Wpz = (Pz/Pd) x 100%, gdzie:

   1. Pz to suma powierzchni rzutów wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych budynku, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd oznacza powierzchnię działki budowlanej;
  16. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik, określany dla działki budowlanej lub terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, ustalany według następującego wzoru:

   Wiz = Pzb/Pd, gdzie:

   1. Pzb to suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji wszystkich budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian każdej z tych kondygnacji, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,
   2. Pd może oznaczać, według wskazania w tekście planu: powierzchnię działki budowlanej, lub powierzchnię terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;
  17. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci;
  18. zieleni o funkcjach ochronnych - należy przez to rozumieć zieleń, której skład gatunkowy i forma spełni funkcje:
   1. bariery przeciwhałasowej, przeciwpyłowej lub przeciwchemicznej oddzielającej teren, na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości, od terenów, dla których wymienione oddziaływania powodowałyby ograniczenia w sposobie użytkowania,
   2. osłony maskującej niekorzystne oddziaływanie na walory estetyczne przestrzeni, wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu.
 2. Użyty w treści uchwały skrót:
  1. Wpb - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;
  2. Wpz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 15;
  3. Wiz - oznacza wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 16.
 3. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a występujących w tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w przepisach odrębnych.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

§5

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
  2. zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i przeciwpożarowych.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
  1. docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;
  2. przewiduje się odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny i grawitacyjno-ciśnieniowy, realizowany zgodnie z następującymi zasadami:
   1. ścieki komunalne z terenu określonego na załączniku nr 2 odprowadzane będą siecią kolektorów sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Jesionowej,
   2. dopuszcza się wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, pod warunkiem ich wcześniejszego podczyszczenia do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz za zgodą użytkownika sieci,
   3. na terenach określonych na załącznikach nr 1, nr 3 i nr 4, dopuszcza się alternatywnie budowę lokalnych i grupowych układów sieci kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków lub odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych realizowanych indywidualnie dla poszczególnych działek;
  3. nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów;
  4. odprowadzenie ścieków z odwodnienia dróg oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych, do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu, tak aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określone w aktualnie obowiązujących przepisach;
  5. do czasu realizacji systemowych rozwiązań kanalizacji deszczowej na obszarze gminy sposób zagospodarowania wód opadowych nie może naruszać stanu wody na gruncie i zapewniać ochronę gruntów sąsiednich zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
  1. przyjmuje się stosowanie:
   1. systemów grzewczych zdalaczynnych,
   2. indywidualnych urządzeń grzewczych zasilanych ze źródeł energii odnawialnej (OZE), takich jak: biomasa, biogaz, pompy cieplne, kolektory słoneczne;
  2. dopuszcza się inne niż wymienione w pkt 1 lit. a urządzenia grzewcze spełniające kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie realizowana sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci;
  2. stacje redukcyjno-pomiarowe należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów.
 7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;
  3. nowo realizowane linie średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii.
 8. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;
  2. zakazuje się sytuowania stacji bazowych telefonii komórkowej na całym obszarze planu.
 9. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem:
  1. gromadzenie, magazynowanie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie;
  2. sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§6

Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy wewnętrzne niewydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych. z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.

§7

 1. Obowiązują miejsca parkingowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym usługom, w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  1. dla handlu detalicznego - 20 miejsc parkingowych na 1 000 m2 powierzchni sprzedaży;
  2. dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi - 30 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
  3. dla drobnej wytwórczości - 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych lub 100 użytkowników;
  4. dla pozostałych działalności - 10 miejsc parkingowych dla 1 000 m2 powierzchni użytkowej lub 20 miejsc na 100 zatrudnionych.
 2. Obowiązują miejsca parkingowe dla samochodów osobowych towarzyszące zabudowie mieszkaniowej:
  1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 miejsca parkingowe, w tym 1 w garażu bądź garażu wbudowanym, przy czym liczbę miejsc należy powiększyć o:
   1. 1 miejsce parkingowe w garażu bądź garażu wbudowanym, przy wydzieleniu dwóch lokali mieszkalnych,
   2. 2 miejsca parkingowe przy wydzieleniu jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, ale nie mniej niż jest to określone w ust. 1 dla rodzaju działalności prowadzonej w wydzielonym lokalu.
 3. Miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 1, należy lokalizować na działce budowlanej lub w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

Zasady ochrony środowiska

§8

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Jeżeli zamierzenie inwestycyjne dopuszczone ustaleniami uchwały jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, a przeprowadzone stosownie do przepisów odrębnych postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie zakończone wynikiem pozytywnym, można uznać realizację takiego zamierzenia za zgodną z planem.
 3. Dopuszcza się, na warunkach określonych przepisami odrębnymi, sytuowanie zabudowy w odległościach mniejszych niż oznaczone na rysunku planu strefy techniczne sieci infrastruktury.
 4. Na terenach wykorzystywanych na cele usługowe i drobnej wytwórczości:
  1. oddziaływanie obiektów i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny;
  2. w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników, muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi;
  3. magazynowanie odpadów winno odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. zabezpieczający przed infiltracją) oraz atmosfery, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 5. Dla terenów oznaczonych głównym symbolem MN obowiązują standardy akustyczne, określane przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. Dla terenów oznaczonych głównym symbolem U-M obowiązują standardy akustyczne, określane przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Tereny górnicze

§9

 1. Teren oznaczony symbolem R4.MN położony jest w granicach terenu górniczego Łaziska "II" - nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają realizację nowej zabudowy. Ustalenia planu nie naruszają praw przedsiębiorcy górniczego wynikających z koncesji.
 2. Tereny oznaczone symbolami R2.U-M, R1.MN i R3.MN położone są poza granicami terenu górniczego.

Wysokość stawki procentowej

§10

Dla wszystkich terenów w obszarze planu, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30% (słownie: trzydzieści procent).

Ustalenia dla terenów

§11

 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi o symbolach: R1.MN, R3.MN i R4.MN - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznacza się pod:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, z możliwością wydzielenia drugiego mieszkania lub lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
  2. budynki gospodarcze i garaże, przeznaczone dla potrzeb rodzin mieszkających w budynkach, o których mowa w pkt 1;
  3. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny;
  4. komunikację wewnętrzną, miejsca parkingowe;
  5. obiekty małej architektury;
  6. zieleń przydomową;
  7. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. Wyznaczone na rysunku planu, w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §4 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację: dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wpz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
  2. Wpb liczony dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,5;
  4. maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, lecz nie więcej niż:
   1. 3 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem stromym,
   2. 2 kondygnacje dla budynków mieszkalnych przekrytych dachem płaskim,
   3. 1 kondygnacja dla garaży i budynków gospodarczych;
  5. dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi mieścić się w przedziale od 30° do 45°, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%;
  6. dla wszystkich budynków jednorodzinnych, realizowanych w obrębie jednego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, obowiązuje jednolita kolorystyka pokryć dachów i ujednolicona ich forma, wybrana alternatywnie z dopuszczonych w pkt 5 lit. a lub b;
  7. wymaganą liczbę miejsc parkingowych i sposób ich lokalizacji należy przyjąć zgodnie z ustaleniami §7 uchwały.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. określa się minimalne parametry działki budowlanej powstałej w wyniku podziału nieruchomości:
   1. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2, a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20 m, jeżeli przeznaczana jest pod budynek mieszkalny wolnostojący z dopuszczeniem w obrębie terenów R1.MN i R3.MN wydzieleń działek o szerokości frontu minimum 16 m;
   2. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 400 m2, a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 12 m, jeżeli przeznaczana jest pod budynek mieszkalny bliźniaczy;
  2. przy spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków, wydzielenie samodzielnej działki budowlanej z nieruchomości z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, może nastąpić poprzez:
   1. wydzielenie odrębnej działki z przeznaczeniem na dojazd o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m,
   2. zapewnienie dojazdu przez działkę lub zespół działek posiadających notarialnie ustanowioną służebność dojazdu do drogi publicznej;
  3. bez określenia minimalnej powierzchni dopuszcza się wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§12

 1. Teren o symbolu R2.U-M - oznaczenie na rysunku planu: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, przeznacza się pod:
  1. obiekty usługowe, w tym handlowe o powierzchni nie przekraczającej 400 m2, z wykluczeniem stacji paliw oraz skupu złomu;
  2. obiekty produkcyjne dla drobnej wytwórczości i rzemiosła;
  3. obiekty magazynowe - zamknięte;
  4. lokale mieszkalne w obiektach z prowadzoną działalnością usługową;
  5. zieleń ochronną o funkcjach izolacyjnych oraz inne formy zieleni urządzonej;
  6. komunikację wewnętrzną;
  7. miejsca parkingowe;
  8. obiekty małej architektury;
  9. sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w §5.
 2. W przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ochrona przed hałasem winna polegać na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.
 3. Dopuszcza się magazynowanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
 4. Teren w całości obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej "B"; przy realizacji zabudowy obowiązuje nawiązanie do cech architektury regionalnej, o których mowa w ust. 6 pkt 4 i 5.
 5. Wyznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §4 niniejszej uchwały; w pasach terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren ustala się:
  1. obowiązek zagospodarowania zielenią izolacyjną o funkcjach ochronnych wzdłuż granicy przyległej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej przy ulicy Jarzębinowej oraz wzdłuż linii rozgraniczającej tereny U-M i KDpG1/2;
  2. wzdłuż istniejącego potoku Żabnica zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cieku, a ogrodzeń trwałych w odległości mniejszej niż 5 m od krawędzi cieku;
  3. przy spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 1) i 2) dopuszcza się lokalizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania oraz wjazdów i dojść do budynków od strony istniejącej ulicy.
 6. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
  1. Wpz liczony dla terenu nie może być większy niż 60%;
  2. Wpb dla terenu nie może być mniejszy niż 15%;
  3. Wiz liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 0,6;
  4. wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
  5. nakaz stosowania dachów dwuspadowych z zachowaniem symetrii połaci o spadku mieszczącym się w przedziale 35°-45°; poddasza mogą być doświetlane facjatami, oknami połaciowymi; na pokrycia dachów należy stosować dachówkę lub blachę dachówkową albo materiał z fakturą imitującą dachówkę ceramiczną;
  6. w rozwiązaniach stolarki okiennej winny być akcentowane podziały wertykalne;
  7. zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych przęseł betonowych blachy falistej oraz siatki;
  8. wymaganą liczbę miejsc parkingowych i sposób ich lokalizacji należy przyjąć zgodnie z ustaleniami §7 uchwały.
 7. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej trenów, wymienionych w ust. 1:
  1. zakaz bezpośrednich zjazdów na drogę krajową nr 44; obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie poprzez układ drogowy rozbudowany o wewnętrzne dojazdy i ciągi pieszo-jezdne niewydzielone linami rozgraniczającymi, o których mowa w §6; sposób włączenia tych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się zapewnienie dojazdu do drogi publicznej - ulicy Jesionowej przez działkę lub zespół działek posiadających notarialnie ustanowioną służebność.
 8. Dla trenów, wymienionych w ust. 1, obowiązują następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. traktowanie całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi jako jednej nieruchomości dla jednego inwestora;
  2. wyodrębnienie kilku nieruchomości, o powierzchniach zgodnych z wnioskami inwestorów; dla każdej z działek należy zapewnić powiązania komunikacyjne na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
  3. dopuszcza się, bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działek dla potrzeb komunikacji wewnętrznej lub dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§13

 1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi o symbolu R2.KDpG1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi głównej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące rozbudowie i modernizacji drogi, ekrany akustyczne, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako obszar przeznaczony na realizację celów publicznych.

§14

 1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach: R3.KDpL1/2 i R4.KDpL1/2 - oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi lokalnej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące budowie, rozbudowie i modernizacji drogi, ścieżki rowerowe, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Tereny wymienione w ust. 1 obejmują części pasów linii rozgraniczających dróg lokalnych, przy czym całkowita szerokość linii rozgraniczających dróg lokalnych wraz z częścią pasów drogowych nie objętych granicami niniejszego planu wynosi 15 m.
 3. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 4. Tereny, o których mowa w ust. 1, ustala się jako obszary przeznaczone na realizację celów publicznych.

§15

 1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi o symbolu R1.KDpD1/2- oznaczenie na rysunku planu: teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej, mogą być realizowane: urządzenia drogowe służące budowie, rozbudowie i modernizacji drogi, ścieżki rowerowe, zieleń ochronna o charakterze izolacyjnym oraz infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Teren wymieniony w ust. 1 obejmuje część pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej, przy czym całkowita szerokość linii rozgraniczających tej drogi wraz z częścią pasa drogowego nie objętego granicami niniejszego planu wynosi 10 m.
 3. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tej infrastruktury - w dostosowaniu do przepisów odrębnych.
 4. Teren, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako obszar przeznaczony na realizację celów publicznych.

Przepisy końcowe

§16

Ustalenia planu, o którym mowa w §1, opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenu.

§17

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§18

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/747/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/747/2009

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.29
Data udostępnienia: 2009.10.19 21:05:22
Liczba odwiedzin strony: 2687 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 20:18:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów