Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIV/188/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 4' ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku z wyjątkiem części B punkt 3 podpunkt k, l, m, o, oraz punkt 6, które obowiązują z dniem 15 sierpnia 2003 roku.

Załącznik do uchwały nr XIV/188/2003

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie na rok 2003

 1. Lokalna diagnoza problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i psychospołecznej w Gminie Mikołów na podstawie danych za rok 2001.

  Wstęp

  Na podstawie badań ogólnopolskich można założyć, że w naszej gminie statystycznie problemy związane z nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem i przemocą domową kształtują się następująco:

  • osoby uzależnione od alkoholu to 3% ogółu dorosłej populacji, czyli ok. 847 osób,
  • osoby nadużywające alkoholu to 5-7% ogółu dorosłej populacji, czyli ok. 1412-1976 osób,
  • osoby współuzależnione to 4% dorosłej populacji, czyli ok. 1129 osób,
  • 4% ogółu populacji, to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików czyli ok. 1129 dzieci,
  • 5% to ofiary przemocy w rodzinach alkoholowych (dorośli i dzieci) tj. ok. 1915 osób.

  Problemy w związku z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem

  1. Poradnia Leczenia Odwykowego w Mikołowie w r. 2001 przyjęła 40 pacjentów.
  2. Na stacjonarnych oddziałach odwykowych w r. 2001 przebywało 22 osoby.
  3. Na oddziale detoksykacyjnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku przebywało w roku 2001 24 osoby.
  4. W roku 2001 w Szpitalu Powiatowym hospitalizowano w związku z sytuacjami nadużycia alkoholu 14 osób.
  5. Szpital św. Józefa udzielił 86 osobom doraźnej pomocy medycznej, których stan wskazywał na spożycie alkoholu, ponadto 137 pacjentów hospitalizowano w związku z nadużyciem alkoholu.
  6. Pogotowie Ratunkowe w Mikołowie w związku ze spożyciem alkoholu udzieliło 65 razy pomocy ambulatoryjnej i 223 razy pomocy udzieliły zespoły wyjazdowe.
  7. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego udzielono 94 porad dla osób współuzależnionych.
  8. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego udzielono 111 porad i konsultacji oraz udzielono 41 porad psychologicznych osobom dotkniętym problemami alkoholowymi.
  9. W Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono 329 porad dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi.

  Nietrzeźwość w miejscach publicznych a przestępstwa i wykroczenia

  1. Liczba wniosków o ukaranie skierowanych przez Policję do Sądu Rejonowego - wydział Grodzki w związku z alkoholem:
   • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu na drogach - 19,
   • wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 24,
  2. Liczba wypadków drogowych spowodowanych po spożyciu alkoholu - 4,
  3. Liczba ofiar śmiertelnych w związku z alkoholem - 1,
  4. Liczba osób rannych z powodu alkoholu - 9,
  5. Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców - 63,
  6. Osoby dorosłe podejrzane o popełnienie przestępstwa po spożyciu alkoholu - 106,
  7. Nieletni podejrzani o popełnienie przestępstwa po spożyciu alkoholu - 25.

  Przemoc domowa i inne zaburzenia życia rodzinnego i społecznego

  1. Ogólna liczba interwencji domowych 468, w tym 323 w związku z alkoholem.
  2. Ogólna liczba podejrzanych za znęcanie się nad rodziną - 10.
  3. W Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sekcji wykonawczej prowadzonych jest 16 dozorów w sprawach dorosłych, w związku ze znęcaniem się nad rodziną i nadużywaniem alkoholu.
  4. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego udzielono 132 porad i konsultacji dla osób dotkniętych przemocą.
  5. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego przeprowadzono 204 sesje terapeutyczne dla rodzin dotkniętych przemocą i innymi problemami w związku z alkoholem.
  6. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego udzielono 519 porad prawnych dla osób w związku z problemami przemocy i nadużywaniem alkoholu oraz innymi dysfunkcjami.
  7. Nadzorem kuratora sądowego objęto 69 rodzin z powodu zastrzeżeń co do sprawowania władzy rodzicielskiej w związku z nadużywaniem alkoholu.
  8. Pomocą materialną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2001 objął 45 rodzin z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny na ogólną kwotę 71 568,00 zł.
  9. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 31 wniosków z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego.
  10. Izba Wytrzeźwień w Tychach przyjęła 171 pacjentów, w tym 80 w związku z awanturą domową wszczętą pod wpływem alkoholu.
  11. Kryzysowy telefon zaufania w związku z przemocą i problemami alkoholowymi - udzielił 144 porad.
  12. W Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego udzielono 111 porad telefonicznych w zakresie problemów alkoholowych, przemocą i innych dysfunkcji.

  Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych:

  1. W roku 2001 działały grupy samopomocowe:
   • Anonimowych Alkoholików,
   • Al-anon - dla współuzależnionych,
   • samopomocowa grupa wsparcia dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi w Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego,
  2. Al-ateen - grupa dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi,
   - grupa samopomocowa dla osób doznających przemocy w Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego,
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. Poradnia Lecznictwa Odwykowego,
  5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót",
  6. Stowarzyszenie "Siloe"- udzielające pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  8. Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą - pomoc psychoterapeutyczna i opiekuńcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  9. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana" - prowadzące działalność Terenowego Punktu Doradztwa Kryzysowego,
  10. Międzyzakładowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  11. Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów,
  12. Profilaktyka - programami profilaktycznymi objęto 2625 uczniów, 245 nauczycieli i 60 rodziców,
  13. Media - kwartalnik "Feniks", prasa lokalna.

  Rynek alkoholowy

  1. W roku 2001 wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.01 r. wynosiła - 209.
  3. Liczba mieszkańców gminy Mikołów przypadająca na 1 punkt sprzedaży: 183 osoby (standard europejski : 1.500 osób).
 2. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10 1982 r. (Dz. U. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), nakłada na samorząd lokalny obowiązek corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowania działań związanych z jego realizacją. W szczególności zadania te obejmują:
  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu obejmować będzie:
   1. utrzymanie bazy lokalowej Terenowego Punktu Doradztwa Kryzysowego w Mikołowie ul. Krawczyka 16a oraz obsługi biurowej i księgowej punktu. Koszt wykonania zadania 37.000,00 zł,
   2. sfinansowanie zakupu materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do prowadzenia działalności punktu. Koszt wykonania zadania 1.500,00 zł,
   3. udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym od alkoholu poprzez prowadzenie konsultacji motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, porad psychologicznych w sytuacjach kryzysowych oraz grupy wsparcia. Koszt wykonania zadania 11.000,00  zł,
   4. udzielanie pomocy psychospołecznej osobom zażywającym narkotyki i osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom poprzez prowadzenie konsultacji, porad i terapii indywidualnej. Koszt wykonania zadania 11.220,00 zł.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie obejmować będzie:
   1. pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz dla ich rodzin poprzez prowadzenie konsultacji, doradztwa, grup wsparcia i terapię indywidualną w Terenowym Punkcie Doradztwa Kryzysowego. Koszt wykonania zadania 42.280,00 zł,
   2. działalność świetlicy środowiskowo-terapeutycznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40. Koszt prowadzenia działalności świetlicy 140.000,00 zł,
   3. finansowanie pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą. Koszt prowadzenia działalności świetlicy 10.000,00 zł.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych obejmować będzie:
   1. zorganizowanie VII Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego. Koszt wykonania zadania poniesiony przez gminę Mikołów 4.500,00 zł,
   2. zorganizowanie i partycypowanie w kosztach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów - Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Koszt wykonania zadania poniesiony przez gminę Mikołów 11.900,00 zł,
   3. prowadzenie konsultacji i porad oraz działalności szkoleniowej i edukacyjnej w międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych. Koszt wykonania zadania 3.675,00 zł,
   4. prowadzenie dyżurów konsultacyjnych przy telefonie zaufania działającym każdego dnia tygodnia w godzinach od 19.00 - 22.00, udzielającego pomocy telefonicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Koszt wykonania zadania 21.900,00 zł,
   5. wydawanie kwartalnika "Feniks" jako dodatku do Gazety Mikołowskiej będącego biuletynem edukacyjno-informacyjnym na temat problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy, profilaktyki oraz promocji zdrowia. Koszt wykonania zadania 16.000,00 zł,
   6. partycypowanie w kosztach zorganizowania V Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji promującego zdrowy styl życia "KROKUS - Łaziska Górne 2003". Koszt wykonania zadania 3.000,00 zł,
   7. zakup literatury oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat problemów alkoholowych, a także z zakresu przeciwdziałań przemocy domowej i profilaktyki z przeznaczeniem do rozpowszechniania w placówkach pomocowych i szkołach. Koszt wykonania zadania 4.000,00 zł,
   8. promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
    • organizowanie dyskotek bezalkoholowych dla młodzieży połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie,
    • organizowanie konkursów promujących zdrowy styl życia,
    • wspieranie innych inicjatyw sportowo-kulturalnych połączonych z akcjami lub edukacją publiczną w zakresie profilaktyki i uzależnień.

    Koszt wykonania zadania 10.309,00 zł,

   9. realizację ogólnokrajowych programów profilaktycznych, a także wdrażanie innych autorskich programów edukacyjno-profilaktycznych, skierowanych do młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli oraz prowadzenie szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy. Koszt realizacji zadań 36.000,00 zł,
   10. dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą. Koszt wykonania zdania 20.000,00 zł,
   11. wprowadzenie od września 2003 r. do grudnia 2003 r. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Koszt wykonania zadania 9.200,00 zł,
   12. dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia pozaszkolnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Koszt wykonania zadania 1.000,00 zł,
   13. dofinansowanie przeprowadzenia renowacji placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikołowie celem zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości alternatywnego spędzenia czasu poza godzinami lekcyjnymi. Koszt wykonania zadania 3.500,00 zł,
   14. utworzenie Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "Powrót" w Mikołowie i rozpoczęcie jego działalności od 1.07.2003 r.,
   15. podjecie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych obejmować będzie:
   1. składki Gminy jako członka wspierającego:
    • Stowarzyszenia "Siloe",
    • Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana",
    • Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Powrót".

    Wysokość składek członkowskich ogółem: 11.500,00 zł,

   2. sfinansowanie usług psychologicznych z zakresu przeprowadzania rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami z terenu Gminy Mikołów przyjmowanych przez Izbę Wytrzeźwień w Tychach, motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowania o możliwościach leczenia ze wskazaniem adresów placówek pomocowych w Gminie Mikołów. Koszt wykonania zadania 24.760,00 zł,
   3. utrzymanie bazy lokalowej siedziby Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Powrót" oraz dofinansowanie działalności Klubu skierowanej do osób uzależnionych od alkoholu i ponoszenie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, a także dofinansowanie szkoleń i udziału członków Klubu Abstynenta w programach profilaktycznych i spotkaniach propagujących zdrowy styl życia. Koszt wykonania zadania 48.800,00 zł.
  5. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zabraniają reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.
  6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
  7. Instalacja monitoringu miejsc szczególnie zagrożonych spożyciem alkoholu i rozprowadzaniem narkotyków. Koszt wykonania zadania 80.000,00 zł.
 3. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie inicjowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawować będzie merytoryczną kontrolę nad realizacją Gminnego Programu.
  2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracować będzie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z instytucjami pomocowymi, służbami publicznymi i stowarzyszeniami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej współpracować będzie z placówkami oświatowymi i środkami społecznego przekazu, a także z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pełnym składzie odbywać się będą raz w miesiącu. Koszt pracy Komisji wyniesie 16.956,00 zł.
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzić będzie działania mające na celu zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu poprzez:
   1. motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia,
   2. kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych,
   3. interwencje w instytucjach pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej,
   4. prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompleksowych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłego do Sądu Rejonowego w Mikołowie. Celem wykonania powyższych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywać będzie dodatkowe posiedzenia w 3-osobowym składzie członków. Koszt dodatkowych posiedzeń komisji wyniesie 5.022,00 zł. Koszt badań specjalistycznych biegłego sądowego i wywiadów środowiskowych wyniesie 4.000,00 zł,
   5. ustala się na rok 2003 wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150 zł brutto miesięcznie - za wykonaną pracę w danym miesiącu. Wynagrodzenie w tej samej kwocie będą otrzymywać również członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe.
  4. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą brali udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki. Koszt wykonania zadania 6.000,00 zł.
 4. Realizatorzy zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w Mikołowie:
   1. stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
   2. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej odpowiedzialny za wykonanie określonych w Gminnym Programie przepisów w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Organizacje pozarządowe:
   1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót",
   2. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana",
   3. Stowarzyszenie "Siloe".
  3. Inne podmioty:
   1. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna,
   2. Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą,
   3. Miejski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
   4. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   5. placówki oświatowo-kulturalne.
  4. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze:
   1. specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
   2. biegli sądowi,
   3. pracownik socjalny.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.10.28
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:41:01
Liczba odwiedzin strony: 2558 (ostatnie odwiedziny 2024.07.12 00:38:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów