Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
85/154/2004
z dnia 30.12.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową - ul. Buczka
84/153/2004
z dnia 20.12.2004
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 1 stycznia 2005 r. święto Nowy Rok
83/152/2004
z dnia 13.12.2004
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
82/151/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Paprotek z ul. Świerkową
81/150/2004
z dnia 9.12.2004
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta
80/149/2004
z dnia 9.12.2004
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Kierowników / Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa
79/148/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową - ul. Rusinów
78/147/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową - ul. Rusinów
77/146/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Strażackiej
76/145/2004
z dnia 23.11.2004
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 25 grudnia 2004 r. Święto Bożego Narodzenia
75/144/2004
z dnia 23.11.2004
w sprawie określenia zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołowa
74/143/2004
z dnia 15.11.2004
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
73/142/2004
z dnia 15.11.2004
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pasywów i aktywów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Mikołowa w roku 2004
72/141/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie umorzenia nieściągalnej należności za pobyt w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
71/140/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 roku
70/139/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej w [...] przy [...]
69/138/2004
z dnia 25.10.2004
w sprawie umorzenia odsetek od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
68/137/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
67/136/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
66/135/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Mikołowa
65/134/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim Mikołowa i jednostkach podległych
64/133/2004
z dnia 2.09.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Zieloną
63/132/2004
z dnia 2.09.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków
62/131/2004
z dnia 2.09.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków
61/130/2004
z dnia 10.08.2004
w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu dzierżawnego
60/129/2004
z dnia 10.08.2004
w sprawie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
59/128/2004
z dnia 20.07.2004
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
58/127/2004
z dnia 13.07.2004
w sprawie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
57/126/2004
z dnia 12.07.2004
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Mikołowa
56/125/2004
z dnia 29.06.2004
w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu dzierżawnego
55/124/2004
z dnia 29.06.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie Kamionce
54/123/2004
z dnia 16.06.2004
w sprawie sprzedaży gruntu
53/122/2004
z dnia 15.06.2004
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie
52/121/2004
z dnia 15.06.2004
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Mikołowie Mokrem
51/120/2004
z dnia 15.06.2004
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie Kamionce
50/119/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie rozliczania inwestycji, modernizacji i remontów
49/118/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
48/117/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Danucie Misiołek do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
47/116/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia pani mgr Aleksandrze Stolarskiej do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
46/115/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie Kamionce
45/114/2004
z dnia 8.06.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Paprotek w Mikołowie Kamionce
44/113/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości
43/112/2004
z dnia 21.05.2004
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku
42/111/2004
z dnia 4.05.2004
w sprawie wprowadzenia Statutu Audytu Wewnętrznego
41/110/2004
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
40/109/2004
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
39/108/2004
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
38/107/2004
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
37/106/2004
z dnia 26.04.2004
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
36/105/2004
z dnia 20.04.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Botaniczną w Mikołowie Mokrem
35/104/2004
z dnia 20.04.2004
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 1 maja 2004 r. święto
34/103/2004
z dnia 8.04.2004
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie Mokre
33/102/2004
z dnia 8.04.2004
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa
32/101/2004
z dnia 7.04.2004
w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o częściowy zwrot wydatków na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków
31/100/2004
z dnia 7.04.2004
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dot. częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania
30/99/2004
z dnia 7.04.2004
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
29/98/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2004 r.
28/97/2004
z dnia 16.03.2004
w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia prawa własności naniesień
27/96/2004
z dnia 11.03.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługowo-wytwórczą i pod uprawy ogrodnicze
26/95/2004
z dnia 11.03.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod planowaną budowę zbiornika retencyjnego
25/94/2004
z dnia 9.03.2004
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
24/93/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie Mikołowa w 2004 roku
23/92/2004
z dnia 24.02.2004
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22/91/2004
z dnia 24.02.2004
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
21/90/2004
z dnia 23.02.2004
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek ustawowych z tytułu wykonanej modernizacji lokalu mieszkalnego [...]
20/89/2004
z dnia 23.02.2004
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
19/88/2004
z dnia 20.02.2004
w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2004 r.
18/87/2004
z dnia 16.02.2004
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi dojazdowej przy ul. Kawalca
17/86/2004
z dnia 16.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Miłej
16/85/2004
z dnia 9.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę kolektora i pod istniejący potok Jamna
15/84/2004
z dnia 9.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Głogowej
14/83/2004
z dnia 3.02.2004
w sprawie powołania komisji przetargowych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
13/82/2004
z dnia 3.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Plebiscytową z ul. Wiązową
12/81/2004
z dnia 3.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Plebiscytową z ul. Wiązową
11/80/2004
z dnia 3.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Plebiscytową z ul. Wiązową
10/79/2004
z dnia 3.02.2004
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie
9/78/2004
z dnia 2.02.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Paprotek
8/77/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie Gminnego planu gospodarki odpadami dla miasta Mikołowa
7/76/2004
z dnia 20.01.2004
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek ustawowych z tytułu wykonanej modernizacji lokalu mieszkalnego [...]
6/75/2004
z dnia 15.01.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
5/74/2004
z dnia 15.01.2004
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Wieczorka
4/73/2004
z dnia 5.01.2004
w sprawie przystąpienia miasta Mikołowa do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
3/72/2004
z dnia 5.01.2004
w sprawie przystąpienia miasta Mikołowa do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
2/71/2004
z dnia 5.01.2004
w sprawie przystąpienia miasta Mikołowa do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
1/70/2004
z dnia 5.01.2004
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 3680 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 15:01:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów