Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 59/128/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 20.07.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593, z późn. zm.) i art. 20 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz §9 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem nr 46/52/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 16 września 2003 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/128/2004

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie prowadzi swoją działalność na podstawie:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 z dnia 30 grudnia 2003 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2003 r. Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
  • ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.),
  • uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie z dnia 21 lutego 1990 r. nr IX/49/90,
  • innych obowiązujących aktów prawnych.
 2. Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest Miasto Mikołów.
 3. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka podległy Burmistrzowi Mikołowa. Kierownik jest organizatorem i koordynatorem pomocy społecznej na terenie miasta, dysponuje środkami finansowymi na pomoc społeczną i odpowiada za jej poziom.

II. Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  1. Dział księgowości w składzie:
   • Główny Księgowy
   • Inspektor ds. księgowości
   • Inspektor ds. obsługi kasowej
  2. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Rodzinnych
   • Kierownik Działu
   • Sekcja Świadczeń - Pracownicy Socjalni
   • Sekcja Usług
   • Sekcja Świadczeń Rodzinnych
  3. Dział: Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna w składzie:
   • Kierownik Działu
   • Pracownicy Socjalni
   • Kucharka
   • Sprzątaczka
  4. Inspektor ds. Organizacji Kadr i Administracji
  5. Radca Prawny
  6. Inspektor ds. BHP i P. Poż.
  7. Sprzątaczka

III. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Do zakresu działania i kompetencji Kierownika Ośrodka należy:
  • zarządzanie Ośrodkiem, kierowanie jego działalnością oraz ustalanie jego organizacji wewnętrznej w tym podejmowanie decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
  • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  • wydawanie decyzji administracyjnych na mocy upoważnienia Burmistrza Mikołowa w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
  • prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa,
  • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
  • ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków określonych ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Kierownik powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki i wydawania dyspozycji środkami pieniężnymi Głównemu Księgowemu,
  • pełnomocnictwo do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z prawem, w sprawach związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
  • tworzenie warunków do realizowania przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym MOPS i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • organizowanie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  • opracowywanie planów finansowych Ośrodka,
  • składanie Radzie Miejskiej Mikołowa corocznych sprawozdań z działalności MOPS oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  • realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
  • organizowanie pracy podległym bezpośrednio pracownikom oraz ustalanie ich zakresów, czynności, uprawnień i odpowiedzialności,
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
  • opracowywanie regulaminów: Pracy, Organizacyjnego, Przyznawania Rocznej Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wewnętrznych aktów prawnych,
  • przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz innych związanych z zajmowanym stanowiskiem,
  • opracowanie instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń pomocy społecznej,
  • wykonywanie poleceń Burmistrza Mikołowa.

IV. Dział księgowości

 1. Prowadzi obsługę finansowo - księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na którą składają się:
  • prace związane z dekretacją dowodów księgowych, operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • wszelkie operacje gotówkowe polegające na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego (kasa),
  • terminowa realizacja świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
  • terminowe dokonywanie zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań,
  • obsługa księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  • bieżące księgowanie dokumentów oraz miesięczne uzgadnianie ksiąg rachunkowych,
  • prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,
  • współpraca z bankiem, ZUS, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami,
  • bieżące śledzenie i stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
  • wykonywanie poleceń Kierownika MOPS.

Główny księgowy

 1. Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podlega Kierownikowi Ośrodka i wykonuje powierzone obowiązki oraz ponosi odpowiedzialność w zakresie:
  • prowadzenia rachunkowości Ośrodka,
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli zdolności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. Główny księgowy w razie nieobecności Kierownika MOPS pełni zastępstwo w sprawach pracowniczych.
 3. Ponadto główny księgowy:
  • opracowuje projekt dokumentacji opisującej przyjęte przez Ośrodek zasady rachunkowości i przekazuje do zatwierdzenia Kierownikowi jednostki,
  • opracowuje również instrukcje i regulaminy dotyczące szczegółowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i przekazuje do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez:
   • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w sposób zapewniający:
    • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • kierowanie pracą pracowników działu księgowości i kasy,
  • sporządzanie projektów planów finansowych dotyczących opracowania projektu budżetu na każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych oraz dokonywania zmian w zatwierdzonych planach finansowych w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Mikołowa lub zarządzenia Burmistrza Mikołowa oraz przekazywanie ich do zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka i Burmistrza Mikołowa,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz bilansu za rok obrotowy,
  • sporządzanie innych sprawozdań związanych z zakresem zadań Ośrodka,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • przeprowadzanie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
  • w przypadku ujawnienia nieprawidłowości główny księgowy powinien zwrócić dokument, a w razie nie usunięcia tych nieprawidłowości może on odmówić jego podpisania. O przyczynie odmowy podpisania dokumentu musi jednak powiadomić pisemnie Kierownika jednostki, który z kolei podejmuje decyzje o realizacji danej operacji ewentualnie o jej wstrzymaniu,
  • wykonuje polecenia Kierownika MOPS.
 4. W celu realizacji wyznaczonych mu zadań główny księgowy ma prawo do żądania od pracowników innych komórek organizacyjnych MOPS udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
 5. Ponadto główny księgowy może wnioskować do Kierownika Ośrodka o określenie trybu, według którego mogą być wykonywane przez inne komórki organizacyjne MOPS prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej i ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Inspektor ds. księgowości

 1. Do obowiązków inspektora należy:
  • prowadzenie księgowych urządzeń syntetycznych i analitycznych w zakresie dochodów i wydatków MOPS,
  • dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • sporządzanie list płatniczych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obliczanie zasiłków i podatków, sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wystawianie PIT-ów i zaświadczeń,
  • księgowanie dokumentów oraz przygotowanie informacji i uzgodnienia danych do sporządzania sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
  • sporządzenie deklaracji do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłki oraz inne świadczenia przewidywane ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych,
  • udział w sporządzaniu bilansów rocznych,
  • prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników MOPS,
  • załatwianie spraw bieżących wynikających z potrzeb MOPS.

Inspektor ds. obsługi kasowej

 1. Do obowiązków inspektora należy:
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego (wypłaty zasiłków oraz inne wpłaty i wypłaty),
  • sporządzanie raportów,
  • wypisywanie przekazów pocztowych do wypłacanych zasiłków,
  • dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
  • sprawdzanie deklaracji do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe i emerytalne dla osób pobierających zasiłki oraz inne świadczenia przewidziane ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych,
  • załatwianie spraw bieżących wynikających z potrzeb MOPS,
  • ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za wykonywane zadania. W razie stwierdzenia ewentualnych nadużyć gospodarczych wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe i dyscyplinarne,
  • załatwianie spraw bieżących wynikających z potrzeb MOPS.

V. Dział pomocy środowiskowej i świadczeń rodzinnych

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Rodzinnych

 1. Zadaniem Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i świadczeń rodzinnych jest bezpośredni nadzór nad Sekcją Świadczeń, Sekcją Usług oraz Sekcją Świadczeń Rodzinnych mający na celu prawidłową realizację zadań przewidzianych dla wszystkich Sekcji:
  • wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz w sprawach świadczeń rodzinnych,
  • kontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  • kontrolowanie prawidłowości prowadzonego postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zatwierdzanie dokumentów do realizacji,
  • odpowiadanie za merytoryczną działalność Sekcji Świadczeń, Sekcji Usług oraz Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
  • dokonywanie analizy i oceny skuteczności działań pracowników wszystkich sekcji,
  • inicjowanie nowych form pomocy,
  • organizowanie w Sekcji Świadczeń pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • rozwiązywanie na bieżąco z pracownikami socjalnymi problemów wynikających z rozeznania środowisk,
  • przedkładanie Kierownikowi Ośrodka zbiorczych informacji o rozmiarach potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
  • dokonywanie na bieżąco podziału miasta na poszczególne rejony opiekuńcze w sposób zapewniający prawidłową obsługę mieszkańców przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • udzielanie zainteresowanym osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  • kontrolowanie prawidłowości wykonywanych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  • prowadzenie sprawozdawczości z pracy Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Rodzinnych oraz współudział w opracowywaniu planów finansowych MOPS,
  • przestrzeganie i udział w opracowywaniu instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z pomocy społecznej oraz przyznawanie i realizacja świadczeń rodzinnych,
  • prowadzenie spraw związanych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177),
  • współpraca z Kierownikiem MOPS oraz z Inspektorem ds. Organizacji, Kadr i Administracji w sprawie opracowywania projektów aktów prawnych obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • wykonywanie poleceń Kierownika MOPS.

Sekcja Świadczeń - Pracownicy Socjalni

 1. Do zadań Sekcji świadczeń należy:
  • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób i rodzin, które z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej świadczonej na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
  • sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Rzymskokatolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
  • współdziałania z innymi instytucjami i placówkami w interesie podopiecznego,
  • wypracowanie sposobu współdziałania z poszczególnymi kategoriami i grupami społecznymi w obrębie poszczególnych rejonów,
  • ustalania indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin oraz czuwania nad ich realizacją,
  • prowadzenie dziennika podawczego,
  • wydawanie zaświadczeń wchodzących w zakres działania MOPS,
  • kontrolowanie prawidłowości wykonywanych usług opiekuńczych w domu podopiecznego zgodnie z zarządzeniem Kierownika MOPS dotyczącym sprawowania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na podany dochód,
  • poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
  • poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii,
  • poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osoba niepełnosprawną, a także terapię rodzinną,
  • realizacji innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
  • załatwianie na bieżąco spraw wynikających z potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • udzielanie zainteresowanym osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
  • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, także po ustaniu zatrudnienia,
  • przestrzeganie terminów i poddawanie się obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim,
  • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
  • wykonywanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego.

Sekcja Usług

 1. Do zadań Sekcji Usług należy:
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej,
  • stosowanie w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej instrukcji w sprawie obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną,
  • prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy społecznej (rejestr decyzji),
  • prowadzenie ewidencji osób korzystających z świadczeń rodzinnych,
  • wydawanie zaświadczeń wchodzących w zakres działania MOPS,
  • opracowywanie meldunków, informacji i sprawozdań z udzielanych świadczeń z pomocy społecznej,
  • wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie jak:
   • przygotowywanie poleceń wypłaty następujących zasiłków:
    • zasiłków stałych,
    • zasiłków okresowych,
    • zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
    • zasiłków dla kombatantów,
    • innych zasiłków przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,
  • realizowanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę życia osób i rodzin,
  • wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń z zakresu zadań własnych gminy:
   • przygotowywanie poleceń wypłaty następujących zasiłków:
    • zasiłków celowych i specjalnych celowych,
    • zasiłków celowych podlegających zwrotowi,
    • zasiłków okresowych podlegających zwrotowi,
    • zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne,
  • sprawienie pogrzebu,
  • przyznawanie pomocy w naturze w formie zakupów w sklepie w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
  • pokrywanie najuboższym należności za pobyt w placówkach,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Rzymskokatolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
  • realizowanie innych zadań z pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
  • wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

 1. Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy:
  • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczenia rodzinnego,
  • przyjmowanie wniosków w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych.
  • prowadzenie rejestrów wniosków,
  • prowadzenie rejestru świadczeniobiorców,
  • sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
  • występowanie z pisemnymi wnioskami o udzielenie informacji niezbędnych do przyznania świadczenia rodzinnego do odpowiednich instytucji w imieniu osoby zainteresowanej i za jej zgodą,
  • tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków,
  • kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,
  • przygotowywanie list wypłat i przekazów świadczeń rodzinnych,
  • wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,
  • prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie rejestrów list wypłat i przekazów,
  • wydawanie decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom, przygotowywanie meldunków, informacji i sprawozdań z wykonanej pracy,
  • bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
  • przestrzeganie przepisów prawa pracy, BHP i p.poż.,
  • wykonywanie wszystkich poleceń Kierownika Działu oraz bezpośredniego przełożonego.

VI. Dział Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna

 1. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna jest Działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizująca postanowienia ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64 z 15 kwietnia 2004 r.):
  1. w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny, dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w świetlicy,
  2. pobyt w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej jest dobrowolny i nieodpłatny,
  3. świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznych z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną lub uzależnieniami,
  4. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna zapewnia dzieciom:
   • opiekę wychowawczą, pomoc terapeutyczną oraz wyżywienie (1 posiłek),
   • pracę socjalną mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
   • prowadzi pracę psychologiczną, wychowawczą w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości,
   • organizuje dzieciom czas wolny; zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, wyjścia do kina i inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
   • udziela pomocy w nauce,
   • dąży do kształtowania prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,
   • udziela pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań (terapia rodzinna rozumiana jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne).

Kierownik Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej

 1. Do obowiązków Kierownika Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej należy:
  • realizowanie decyzji administracyjnych przyznających miejsca w Świetlicy Środowisko-Terapeutycznej,
  • kierowanie zespołem pracowników socjalnych - wychowawców świetlicy oraz pozostałym personelem świetlicy,
  • odpowiadanie za merytoryczną działalność świetlicy,
  • układanie przy współudziale wychowawców specyficznego dla tej placówki planu pracy opartego na założeniach Programu Świetlicy Środowisko-Terapeutycznej,
  • przedkładanie planu pracy świetlicy oraz poszczególnych grup - Kierownikowi MOPS do zatwierdzenia. Odpowiadanie za realizację planów,
  • dokonywanie podziału podopiecznych uczęszczających do świetlicy na grupy oraz przydzielanie wychowawców do opieki nad poszczególnymi grupami,
  • odpowiadanie za prawidłowe prowadzenie Kart Dziecka, prowadzonej dokumentacji i ewidencji,
  • odpowiadanie za ciągły nadzór nad wychowawcami i pozostałym personelem Świetlicy, nad bezpieczeństwem podopiecznych przebywających w Świetlicy,
  • współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w zakresie spraw dotyczących pracy socjalnej z rodziną. Współpraca z funkcjonującymi w środowisku spraw dotyczących pracy socjalnej z rodziną. Współpraca z funkcjonującymi w środowisku lokalnym instytucjami działającymi na rzecz podopiecznych i ich rodzin,
  • sporządzanie i przedkładanie Kierownikowi MOPS sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej,
  • opracowywanie i przedkładanie Kierownikowi MOPS planów finansowych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej,
  • właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym MOPS przeznaczonymi na działalność Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad majątkiem Świetlicy,
  • inicjowanie i nadzorowanie imprez poza terenem placówki,
  • przestrzeganie terminu ważności decyzji administracyjnych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z działami MOPS,
  • prowadzenie listy obecności podopiecznych,
  • organizowanie i nadzorowanie wycieczek i wyjazdów podopiecznych,
  • nadzorowanie właściwego przebiegu wyżywienia dzieci oraz odpowiadanie za jego organizację. Nadzorowanie stanu sanitarnego kuchni,
  • nadzorowanie kontaktu z pielęgniarkami szkolnymi w celu potwierdzenia stanu zdrowia podopiecznych uczestniczących w kulinarnej terapii zajęciowej,
  • przedkładanie Kierownikowi MOPS propozycji zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych bezpośrednio pracowników świetlicy,
  • opracowywanie instrukcji dotyczących działalności świetlicy,
  • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych,
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
  • wykonywanie poleceń Kierownika MOPS.

Pracownicy socjalni

 1. Do zadań pracownika socjalnego należy:
  • tworzenie diagnoz indywidualnych podopiecznych i w oparciu o nie indywidualnych planów pracy,
  • tworzenie specyficznych dla przydzielonej grupy diagnoz w oparciu o nie grupowych planów, w terminach wyznaczonych przez Kierownika,
  • dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych świetlicy w trakcie zajęć w budynku i poza nim,
  • organizowanie kółek zainteresowań dla dzieci,
  • współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami dzieci,
  • współpraca z pedagogami szkolnymi i nauczycielami,
  • współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci,
  • prowadzenie dokumentacji (Karty Dziecka) dotyczącej dzieci przydzielonych do grupy,
  • zachowywanie tajemnicy służbowej, szczególnie dotyczącej ochrony danych podopiecznych,
  • przestrzeganie terminów i poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim,
  • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
  • wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez kierownika,
  • dostarczanie kierownikowi wymaganych danych dotyczących swojej pracy.

VII. Inspektor ds. organizacji, kadr i administracji

 1. Do podstawowych zadań w zakresie organizacji należy:
  1. opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego a także inicjowanie rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie,
  2. przechowywanie i ciągła aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z organizacją Ośrodka,
  3. opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych,
  4. do zadań w zakresie kadr należy:
   • prowadzenie dokumentacji osobowej wchodzącej w skład akt personalnych oraz prowadzenie rejestrów pomocniczych delegacji, przyjęć do pracy i zwolnień z pracy,
   • przygotowywanie do decyzji Kierownika Ośrodka kompletnych materiałów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami,
   • prowadzenie całokształtu spraw związanych z dyscypliną pracy, urlopami wypoczynkowymi, rejestracją absencji chorobowej i ewentualne przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
   • obsługa pracowników w zakresie wydawania świadectw pracy, opinii pracowniczych, dokonywania poświadczeń na dokumentach, podaniach, upoważnieniach itp.,
   • przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie wykazów osób uprawnionych do nagród jubileuszowych odpraw emerytalno-rentowych,
   • kierowanie na badania lekarskie osób nowo przyjmowanych do pracy oraz pracowników na badania okresowe,
   • sporządzanie okresowych sprawozdań o stanie zatrudnienia jak również innych sprawozdań statystycznych zleconych do wykonania doraźnie przez GUS i jednostki nadrzędne,
   • kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników przy współpracy służb finansowo-księgowych oraz terminowe ich przedkładanie do ZUS,
   • informowanie o przysługujących pracownikom świadczeniach emerytalno-rentowych,
   • współdziałanie z właściwym oddziałem ZUS w sprawach zaopatrzenia emerytalnego,
   • czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów kodeksu pracy, aktów wykonawczych do kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników, a także nad pełnym racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy,
  5. do zadań w zakresie administracji należy:
   • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego i inne pozostałe,
   • prawidłowe oznaczenie powierzonych jego pieczy środków rzeczowych, przechowywanie, konserwacje i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i kradzieżą oraz naprawy sprzętu,
   • ewidencja środków trwałych, środków o charakterze wyposażenia oraz materiałów biurowych prowadzona w księgach inwentarzowych,
   • nadzór nad prawidłowością obrotu drukami ścisłego zarachowania,
   • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych,
   • prowadzenie kancelarii ogólnej i obsługi pocztowej,
   • zakup biletów autobusowych i wydawanie ich pracownikom w celu wyjazdów służbowych,
   • prowadzenie archiwum zakładowego, współpraca z Archiwum Państwowym,
   • prowadzenie rejestru ewidencji prawo zamówień publicznych, kwalifikowanie i sprawdzanie spraw zgodnie z ustawą o prawie zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004 r.),
   • prowadzenie ewidencji umów zawieranych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

VIII. Radca prawny

 1. Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:
  1. udzielanie Kierownikowi Ośrodka opinii porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. informowanie Kierownika o:
   • nowych przepisach i zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Ośrodka,
   • uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień,
  3. podejmowanie we właściwych terminach czynności niezbędnych do zabezpieczania interesów majątkowych oraz prawnej ochrony w celu zapewnienia należytego prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami orzekającymi,
  4. współdziałanie w zakresie obsługi prawnej z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz orzecznictwa administracyjnego w sprawach prowadzonych przez te organy,
  5. nadzór prawny nad egzekucją należności Ośrodka,
  6. występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  7. doradztwo prawne dla podopiecznych Ośrodka,
  8. wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej określonych postanowieniami ustawy z dnia 6 lipca1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. nr 123 z 2002 r., poz. 1059 z późn. zm.).

IX. Inspektor ds. BHP i p.poż.

 1. Do podstawowych zadań służby BHP należy wykonywanie zadań określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. nr 169 poz. 1650 z dnia 29 września 2003 r.), a w szczególności:
  • sporządzanie i przedstawianie Kierownikowi Ośrodka rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • współudział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
  • udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
  • współpraca z służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji nowo zatrudnionych pracowników,
  • współdziałanie z służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  • występowanie do Kierownika Ośrodka z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Do podstawowych zadań służb ppoż. należą obowiązki wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów ppoż. a w szczególności:
  • prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłaszanie Kierownikowi Ośrodka wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony,
  • sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
  • opracowywanie instrukcji alarmowania na wypadek powstania pożaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowywanie i aktualizacja regulaminu ochrony przeciwpożarowej, planu ewakuacji i planów ochrony p.poż.,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wykazy obowiązków, odpowiedzialności i zastępstwa w czasie nieobecności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników ustalone przez Kierownika.
 2. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2004 roku.

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Schemat można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.20
Data udostępnienia: 2004.08.27 00:03:14
Liczba odwiedzin strony: 1502 (ostatnie odwiedziny 2024.04.08 14:38:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów