Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 83/152/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 13.12.2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Piotr Stencel,
  2. Stanisław Gryzło,
  3. Danuta Jasińska-Gdaniec,
  4. Michał Pienta,
  5. Andrzej Muszyński,
  6. Regina Pacha,
  7. Zofia Myszor.

§2

Komisja Konkursowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze przewodniczącego komisji.

§3

Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, brak oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu Komisji Konkursowej.

§4

Komisja Konkursowa obraduje w składzie minimum 5-osobowym, decyzje podejmuje się w głosowaniu jawnym, w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§5

Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§6

Protokół prac Komisji Konkursowej jest jawny i zawierać musi uzasadnienie propozycji wyboru oferty.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do zarządzenia nr 83/152/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.13
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:22
Liczba odwiedzin strony: 907 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:59:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów