Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 66/135/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2004 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Mikołowa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nadaję Urzędowi Miejskiemu Mikołowa "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Mikołowa".

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 6/12/2003 z dnia 4 lutego 2003 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 66/135/2004

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Mikołowa

Spis treści

Rozdział I. Zasady organizacji Urzędu Miejskiego
Rozdział II. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Rozdział III. Zakresy działania i podział kompetencji w Urzędzie Miejskim

 1. Zadania i obowiązki pracowników
 2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych
 3. Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza
 4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
 5. Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

Rozdział I
Zasady organizacji Urzędu Miejskiego

 1. Urząd Miejski Mikołowa zwany dalej "urzędem", jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz Mikołowa wykonuje swoje zadania.
 2. Urząd działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668, późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Zadaniem podstawowym Urzędu jest obsługa spraw publicznych miasta Mikołowa z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych ustawami oraz przekazanych w drodze porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Mikołowa a organami administracji samorządowej lub organami administracji rządowej.
 4. Urzędem kieruje Burmistrz Mikołowa.
 5. Tryb załatwiania spraw reguluje KPA, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne określają postanowienia Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin, z wyjątkiem obiegu dokumentów finansowo-księgowych regulowanego odrębną instrukcją. Do dokumentów opatrzonych klauzulą "zastrzeżony" lub "poufny" stosuje się odrębne przepisy.
 6. Organizacja pracy Urzędu opiera się na zasadzie hierarchicznego służbowego podporządkowania, podziału kompetencji i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych zadań.
 7. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem Burmistrz Mikołowa. W sprawach dotyczących organizacji i doboru kadr w Biurze Rady Miejskiej będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu, funkcjonalnie podporządkowaną Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa - Burmistrz uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawarte są w zakresach czynności dla stanowisk pracy ustalanych przez kierownika komórki organizacyjnej, będącego dla pracownika bezpośrednim przełożonym.
 9. Sprawy porządku i dyscypliny pracy w urzędzie określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego Mikołowa. Zgodnie z regulaminem urząd czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe robocze dni tygodnia od 7:30 do 15:30.
 10. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Mikołowa lub z jego upoważnienia pracownik, pisemnie przez niego upoważniony.
 11. Podział kompetencji pomiędzy Burmistrzem Mikołowa, jego Zastępcami oraz Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta określone są w Rozdziale II, a także wykazane w schemacie organizacyjnym urzędu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Ustala się zasady podpisywania pism urzędowych:
  1. do podpisu Burmistrza zastrzeżone są pisma kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa, organów władzy państwowej i samorządowej oraz te, dla których właściwość Burmistrza wynika z przepisów prawa,
  2. do podpisu Zastępców Burmistrza zastrzeżone są pisma w sprawach zleconych do załatwienia przez Burmistrza oraz pisma w zakresie ich kompetencji,
  3. kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podpisują pisma w bieżących sprawach oraz pisma i decyzje administracyjne wyłącznie w zakresie otrzymanego upoważnienia Burmistrza,
  4. dokumenty, których skutkiem jest nabycie praw lub powstanie zobowiązania miasta wymagają podpisów przedstawicieli określonych w Statucie Miasta Mikołowa oraz ustawie o samorządzie gminnym.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Mikołowa [BM]:
  1. jest kierownikiem Urzędu oraz bezpośrednim zwierzchnikiem dla dwóch swoich Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
  2. Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta,
  3. ponadto Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym:
   • Wydziału Zarządzania Kryzysowego [BMZ],
   • Zespołu Obsługi Prawnej [BMP],
   • Biura Kontroli Wewnętrznej [BMW],
   • Referatu Kultury i Sportu [BMK],
   • Urząd Stanu Cywilnego [USC].
 2. Pierwszemu Zastępcy Burmistrza [BO] podlegają:
  • Wydział Spraw Obywatelskich [BOW],
  • Wydział Gospodarki Mieniem [BOM],
  • Referat Lokalowy [BOL],
  • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej [BOE],
  • Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom [BOP].
 3. Drugiemu Zastępcy Burmistrza [BG] podlegają:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej [BGK],
  • Referat Inwestycji [BGI],
  • Referat Ochrony Środowiska [BGO],
  • Zespół ds. Rozwoju Miasta [BGR].
 4. Sekretarzowi Miasta [SE] podlega:
  • Wydział Organizacyjny [SEO].
 5. Skarbnikowi Miasta [SK] podlegają:
  • Wydział Finansowy [SKF].
 6. Symbole literowe podane po nazwach stanowisk lub komórek organizacyjnych służą do oznaczania obiegu korespondencji w urzędzie oraz oznaczaniu spraw zgodnie z §11 Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin.

Rozdział III
Zakresy działania i kompetencje w Urzędzie

1. Zadania i obowiązki pracowników

Do podstawowych obowiązków i zadań pracowników należy:

 1. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny,
 2. dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie troski o dobro mieszkańców,
 3. gruntowna znajomość zagadnień z zakresu czynności swojego stanowiska pracy,
 4. terminowe i rzetelne wykonywanie pracy,
 5. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego, instrukcji i innych regulaminów oraz zarządzeń,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 7. dbałość o majątek urzędu, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 9. wykonywanie poleceń służbowych przełożonego.

2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych

Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

 1. zorganizowanie pracy kierowanej przez siebie komórki i przydzielenie szczegółowych zakresów czynności pracownikom,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
 3. dokonywanie oceny pracy pracowników i występowanie do bezpośredniego przełożonego z odpowiednimi wnioskami oraz współudział w doborze kadr,
 4. podejmowanie decyzji co do metody i trybu wykonywania pracy oraz prowadzenie wśród pracowników komórki szkoleń,
 5. informowanie przełożonego o stanie spraw w komórce organizacyjnej, przedstawianie spraw do jego decyzji i podpisu,
 6. dbałość o merytoryczną i formalną poprawność oraz zapewnienie legalności i celowości podejmowanych działań, dokumentów, wniosków i opinii,
 7. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego upoważnienia,
 8. kontrolowanie i analizowanie wykonywania budżetu w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej, wraz z przygotowywaniem sprawozdań i wniosków,
 9. kontrola przestrzegania przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych, a także przepisów bhp i p.poż.,
 10. wnioskowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
 11. gospodarowanie mieniem gminnym oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem gminnym w jednostkach organizacyjnych, których statutowa działalność związana jest z zadaniami komórki organizacyjnej,
 12. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt. "k", w zakresie realizacji zadań statutowych, wykonywania budżetu, rzetelności w wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
 13. dbałość o zachowanie porządku i dyscypliny pracy, w tym realizację planu urlopów, zastępstwa pracowników, delegacje służbowe,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków,
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

3. Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza Mikołowa

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 2. upoważnienie Sekretarza Miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 3. przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podpisywanie pism i dokumentów określonych w Rozdziale I niniejszego Regulaminu,
 6. wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 7. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 8. zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 9. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 10. ogłaszanie Budżetu Miasta,
 11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 12. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 13. składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań gminy.

4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

 1. Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w Rozdziale II niniejszego regulaminu organizacyjnego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza. Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
 2. Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez niniejszy regulamin organizacyjny. W szczególności Sekretarz Miasta:
  1. nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego,
  2. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunków do podległych kierowników komórek organizacyjnych i opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  3. prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli,
  4. podpisuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Organizacyjny, Referat Kultury i Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego,
  5. podpisuje pisma z zakresu spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy za wyjątkiem umów o pracę i zmian wynagrodzenia,
  6. zatwierdza faktury związane z bieżącą działalnością urzędu,
  7. reprezentuje urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
  8. podpisuje w imieniu gminy umowy dotyczące funkcjonowania urzędu.
 3. Skarbnik Miasta będący głównym księgowym budżetu prowadzi sprawy związane z prawidłową gospodarką finansową Miasta. W szczególności Skarbnik Miasta:
  1. opracowuje projekt budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowuje wytyczne i koordynuje pracę komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
  2. dokonuje analiz wykonywania budżetu i systematycznie informuje burmistrza o wynikach analiz,
  3. kontrasygnuje projekty umów, których realizacja dotyczy Budżetu Miasta,
  4. nadzoruje obieg informacji i dokumentacji finansowej,
  5. nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z Budżetu Miasta,
  6. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania, określonym w Rozdziale II niniejszego regulaminu i opracowuje dla tych stanowisk zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń burmistrza.

5. Zakresy czynności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Mikołowa

 1. Pion organizacyjny kierowany przez Burmistrza.
  1. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego [BMZ] należy:
   • kontrola przestrzegania na terenie Miasta przepisów przeciwpożarowych, sanitarno porządkowych i ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z organami administracji specjalnej,
   • koordynacja działań Straży Miejskiej,
   • współdziałanie z policją, prokuraturą i sądami w zakresie prawa o wykroczeniach,
   • wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie zabezpieczenia i ochrony imprez, obiektów i miejsc zdarzeń,
   • opracowywanie i przygotowywanie planów przedsięwzięć i dokumentów dla Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
   • przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych,
   • przygotowanie i realizacja spraw związanych z akcją kurierską,
   • nadzór i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych w mieście,
   • prowadzenie tajnej kancelarii.
  2. Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej [BMP] należy:
   • wykonywanie obsługi prawnej organów miasta oraz urzędu,
   • opiniowanie projektów decyzji, uchwał i innych aktów prawnych,
   • sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz prowadzenie zbioru prawa powszechnie obowiązującego,
   • pomoc prawna dla pracowników komórek organizacyjnych urzędu,
   • występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych,
   • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
   • wszczynanie egzekucji komorniczych.
  3. Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji [BMW] należy:
   • prowadzenie audytu miasta,
   • wykonywanie kontroli doraźnych zleconych przez Burmistrza,
   • opracowywanie planu kontroli komórek i jednostek organizacyjnych urzędu,
   • wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.
  4. Do zadań Referatu Kultury i Sportu [BMK] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z kulturą i sportem w mieście,
   • pełnienie funkcji organizatora imprez otwartych,
   • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
   • obsługa środka specjalnego "Kultura",
   • koordynacja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury i Instytutu Mikołowskiego,
   • współpraca z organizacjami pozarządowymi w mieście, gromadzenie danych o ich działalności oraz prowadzenie spraw dofinansowań tej działalności z budżetu miasta,
   • przygotowywanie decyzji dotyczącej zezwoleń na imprezy otwarte,
   • wykonywanie zadań z zakresu porozumienia z 16 października 2001 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Miasta Mikołów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  5. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego [USC] należy:
   • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem i rejestracją aktów stanu cywilnego,
   • organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "za długoletnie pożycie małżeńskie",
   • przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego.
 2. Pion organizacyjny kierowany przez I Zastępcę Burmistrza [BO]:
  1. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich [BOW] należy:
   • prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja komputerowej bazy danych,
   • sporządzanie rejestrów wyborców, przedpoborowych i dzieci szkolnych,
   • pełnienie funkcji przedstawiciela dla nieobecnych w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych,
   • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydaniem, wymianą i utratą dokumentów tożsamości (dowodów osobistych i paszportów),
   • prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego,
   • wykonywanie czynności przewidzianych dla gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
   • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek pieniężnych i imprez masowych,
   • koordynacja spraw konsularnych w zakresie spraw mieszkańców miasta przebywających za granicą,
   • ochrona danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą państwową.
  2. Do zadań Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej [BOE] należy:
   • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, w tym wydawanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych,
   • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci placówek handlowych i gastronomicznych,
   • nadzór nad organizacją i kontrola funkcjonowania targowiska,
   • wykonywania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
  3. Do zadań Stanowiska do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom [BOP] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom  wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
   • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nadzór nad jego realizacją,
   • koordynacja działań związanych z podstawową opieką zdrowotną.
  4. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem [BOM] należy:
   • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
   • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, w tym sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i użytkowanie, użyczenie, zamiany,
   • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów,
   • ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz spraw komunalizacji,
   • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w których miasto ma udziały,
   • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem lub likwidacją jednostek organizacyjnych,
   • prowadzenie spraw o nabycie własności przez zasiedzenie,
   • prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałami nieruchomości,
   • wnioskowanie w sprawach zapisów w księgach wieczystych oraz ujawnianie w katastrze nieruchomości gruntów, stanowiących mienie gminne,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego,
   • opiniowanie przebiegu przez grunty gminne tras infrastruktury liniowej,
   • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowaniami studialnymi,
   • przygotowywanie projektów i obsługa spraw związanych z miejscowym planowaniem przestrzennym,
   • prowadzenie analizy i oceny realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
   • opracowywanie opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  5. Do zadań Referatu Lokalowego [BOL] należy:
   • opracowanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
   • prowadzenie, przy pomocy Zakładu Gospodarki Lokalowej, gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy,
   • opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Mikołowa w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
   • przygotowanie decyzji o zawarciu umów najmu lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym,
   • prowadzenie rejestru gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz rejestru lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2, lokali użytkowych, biurowych i handlowych w zasobie gminnym,
   • organizowanie przetargów na wolne lokale użytkowe, biurowe i handlowe,
   • przygotowanie decyzji o zawarciu umów najmu lokali użytkowych, biurowych i handlowych oraz kontrola realizacji umów i wpływów z należności czynszowych,
   • nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Lokalowej.
 3. Pion organizacyjny kierowany przez II  Zastępcę Burmistrza [BG].
  1. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej [BGK] należy:
   • utrzymanie czystości dróg, placów i innych terenów znajdujących się we władaniu miasta,
   • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów komunalnych,
   • współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście,
   • opiniowanie lokalizacji i zmian przystanków komunikacji zbiorowej,
   • sprawy zezwoleń na przewóz osób taksówkami oraz przewozy nieregularne w mieście, w tym ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej w mieście,
   • sprawy ewidencji i oznakowania taksówek,
   • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie zaopatrzenia miasta w dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu,
   • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i grobownictwa wojennego,
   • nadzorowanie obowiązkowych szczepień zwierząt oraz sprawy wynikające z zagrożeń powodowanych przez bezdomne zwierzęta,
   • koordynacja zadań komunalnych,
   • planowanie, organizowanie oraz nadzór nad wykonawstwem robót remontowych,
   • prowadzenie spraw związanych z remontami i utrzymaniem dróg, ulic, placów, mostów i ich oświetlenia,
   • zarządzanie siecią dróg i sprawy organizacji ruchu drogowego,
   • wydawanie zezwoleń i opinii w zakresie spraw gospodarki komunalnej,
   • rozliczanie usług komunalnych, finansowanych z Budżetu Miasta i nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych,
   • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
   • wykonywanie innych zadań wynikających z funkcji prowadzenia gospodarki komunalnej.
  2. Do zadań Referatu Inwestycji [BGI] należy:
   • planowanie i przygotowywanie nowych inwestycji wraz z koordynacją spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do inwestycji prowadzonych przez urząd,
   • współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu opracowywania programów i planów budownictwa, w zakresie infrastruktury technicznej,
   • prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem obiektów kubaturowych, liniowych, od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania, do odbioru technicznego i końcowego,
   • koordynacja zadań inwestycyjnych,
   • rozliczanie środków na prowadzenie inwestycji pochodzących z budżetu miasta oraz dotacji instytucji krajowych i unijnych.
  3. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska [BGO] należy:
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego i współpraca ze spółkami wodnymi,
   • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych,
   • opracowywanie programów utrzymania parków i terenów zielonych w mieście,
   • koordynowanie i nadzorowanie budowy terenów zielonych, parków wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przez wszystkich administratorów w mieście,
   • opracowywanie projektów prawa miejscowego w zakresie wynikającym z postanowień ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
   • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
   • prowadzenie spraw w zakresie gruntów rolnych i leśnych,
   • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem ogrodu botanicznego i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w celu realizacji tego przedsięwzięcia,
   • występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
  4. Do zadań Zespołu do Spraw Rozwoju Miasta [BGR] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów i projektów planów rozwoju miasta,
   • przygotowywanie dokumentacji dla pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,
   • opracowywanie analiz i prognoz uwarunkowań rozwoju miasta,
   • prowadzenie spraw współpracy z innymi gminami, związkami gmin, w tym kontaktów zagranicznych,
   • inicjowanie powstawania na terenie Miasta nowych przedsięwzięć i podmiotów,
   • stwarzanie warunków dla realizacji inicjatyw społecznych i gospodarczych na terenie miasta,
   • prowadzenie banku danych o przedsięwzięciach, podmiotach i warunkach w mieście dla nowych inicjatyw,
   • promocja miasta.
 4. Pion organizacyjny kierowany przez Sekretarza Miasta [SE].
  Wydział Organizacyjny [SEO] działa poprzez wyodrębnione komórki:
  1. Do zadań Biura Rady Miejskiej [SEO.1] należy:
   • obsługa biurowa sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa,
   • obsługa biurowa rady wg wskazań Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa,
   • techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej,
   • prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej Mikołowa,
   • wykonywanie zadań poleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej rady i jednostek pomocniczych miasta.
  2. Do zadań Biura Burmistrzów [SEO.2] należy:
   • obsługa biurowa posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatów,
   • rejestracja interpelacji i wniosków radnych oraz komisji Rady Miejskiej Mikołowa i nadzór nad terminowym ich rozpatrzeniem,
   • prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów gminnych,
   • ewidencja umów dotyczących wydatków budżetowych, zawieranych przez komórki organizacyjne urzędu,
   • koordynowanie spraw związanych z udziałem miasta w związkach i stowarzyszenia gmin oraz porozumieniach komunalnych.
  3. Do zadań Biura Zamówień Publicznych [SEO.3] należy:
   • prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie wszystkich postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez urząd,
   • nadzorowanie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez zakłady i jednostki budżetowe,
   • przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych,
   • udzielanie wyjaśnień i informacji dot. problematyki zamówień publicznych komórkom organizacyjnym urzędu, zakładów i jednostek budżetowych,
   • prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urząd,
   • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
   • udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem.
  4. Do zadań Biura Informatyki [SEO.4] należy:
   • budowa i rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie, utrzymanie sieci i terminali oraz utrzymanie systemu i bezpieczeństwo danych,
   • wdrażanie nowych programów informatycznych i przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
   • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
   • koordynacja przepływu informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
   • współpraca z Zespołem do Spraw Rozwoju Miasta w zakresie teleinformatycznych form promocji miasta,
   • współdziałanie z innymi komórkami w zakresie tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa baz danych,
   • inicjowanie rozwoju sieci informatycznej w urzędzie i nowych sposobów jej wykorzystania,
   • koordynacja systemu informatycznego jednostek gminnych.
  5. Do zadań Biura Spraw Osobowych [SEO.5] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,
   • prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych, obsługi technicznej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych burmistrzowi,
   • organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
   • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników,
   • prowadzenie spraw związanych z BHP i szkoleniem pracowników,
   • prowadzenie archiwum zakładowego,
   • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, radnych i zleceniobiorców.
  6. Do zadań Biura Obsługi Mieszkańców [SEO.6] należy:
   • organizacja przyjmowania podań i wniosków mieszkańców,
   • prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej; w tym przyjmowanie korespondencji doręczanej osobiście, przez pocztę i firmy kurierskie, faksów oraz przyjmowanie i wysyłanie telefonogramów, telegramów oraz poczty elektronicznej,
   • wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i przyjmowanie pism urzędowych w wypadkach zastępczego odbioru korespondencji.
  7. Do zadań Działu Zabezpieczenia Technicznego Urzędu [SEO.7] należy:
   • prowadzenie zaopatrzenia w środki trwałe, nietrwałe, materiały biurowe i środki czystości,
   • utrzymanie czystości w obiektach urzędu,
   • dbałość o estetykę budynku urzędu i jego otoczenia,
   • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynku urzędu przed zdarzeniami losowymi i innymi zdarzeniami,
   • prowadzenie rozliczeń wydatków dotyczących zabezpieczenia technicznego urzędu,
   • prowadzenie spraw pieczęci urzędowych,
   • przyjmowanie korespondencji wychodzącej, wysyłanie jej przez pocztę oraz doręczanie adresatom zamieszkałym w Mikołowie przez gońców, wysyłanie faksów,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. Pion organizacyjny kierowany przez Skarbnika Miasta [SK].
  Do zadań Wydziału Finansowego [SKF] należy:
  • prowadzenie gospodarki finansowej miasta, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarka środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki organizacyjnej,
  • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarka środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki,
  • ewidencja i windykacja dochodów budżetowych,
  • prowadzenie i ewidencja rachunków roszczeń spornych,
  • obsługa kasowa Urzędu,
  • dokonywanie wymiaru podatku i opłat lokalnych,
  • prowadzenie innych spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi,
  • współdziałanie z przewodniczącymi jednostek pomocniczych,
  • techniczne opracowywanie projektu budżetu miasta i wytycznych w zakresie rodzaju i szczegółowości materiałów dla opracowania projektu budżetu,
  • analiza wykonywania budżetu,
  • planowanie należności budżetowych z tytułu opłat lokalnych,
  • ewidencja składników majątkowych urzędu,
  • kontrola egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu zobowiązań podatkowych i innych dochodów budżetu.

Załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa

Schemat organizacyjny Urzędu

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.30
Data udostępnienia: 2004.11.03 23:59:28
Liczba odwiedzin strony: 1369 (ostatnie odwiedziny 2024.07.12 12:20:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów