Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 65/134/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2004 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim Mikołowa i jednostkach podległych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, burmistrz Mikołowa zarządza:

wprowadzenie procedur kontroli finansowej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim Mikołowa i jednostkach podległych.

I. Procedury kontroli finansowej

§1

Kontrola finansowa w Urzędzie Miejskim Mikołowa jest częścią systemu kontroli wewnętrznej i dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

§2

Czynności kontroli finansowej stanowią integralną część procesów i operacji finansowych. Czynności te wykonywane są na każdym stopniu struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Mikołowa w stopniu adekwatnym do zakresów czynności na danym stanowisku.

§3

Powyższe nie narusza praw i obowiązków głównego księgowego budżetu (skarbnika) Miasta Mikołowa wynikających z przepisów art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.).

§4

Za koordynację systemu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołowa odpowiedzialny jest kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej.

§5

Biuro Kontroli Wewnętrznej do dnia 15 stycznia każdego roku przedkłada Burmistrzowi Mikołowa sprawozdanie z przestrzegania procedur kontroli finansowej w roku poprzednim. W szczególności sprawozdanie to zawiera:

 • wykaz zadań i czynności wrażliwych to jest takich, których wykonywanie wiązało się z silną podatnością na wpływy zewnętrzne,
 • przegląd stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Mikołowa pod kątem roli tego stanowiska w systemie kontroli finansowej,
 • wykaz skontrolowanych co najmniej 5% rocznych wydatków dokonywanych przez jednostki podległe Urzędowi Miasta Mikołowa wraz z opisem zastosowanych procedur kontroli wewnętrznej.

§6

Biuro Kontroli Wewnętrznej przedkłada także Burmistrzowi Mikołowa do 14 dni od dnia podjęcia Uchwały Budżetowej na dany rok wyniki analizy ryzyka związanego z realizacją celów jednostki na dany rok (ryzyko operacyjne) w tym ryzyko dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych.

§7

Działalność Biura Kontroli Wewnętrznej określa odrębne zarządzenie Burmistrza Mikołowa.

§8

Szczegółowy wykaz procedur kontroli finansowej stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

§9

Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań odbywa się w na każdym stanowisku w stopniu adekwatnym do posiadanych kompetencji w oparciu o analizę:

 • celów i zadań oraz rzeczywistych potrzeb,
 • limitów ustalonych w planach finansowych,
 • przepisów prawnych dotyczących działania Urzędu Miasta Mikołowa,
 • działań, które mogą wpływać na opinię publiczną,
 • bieżących sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Mikołowa.

§10

Wstępna ocena celowości dokonywania wydatków odbywa się w oparciu o analizę zaciągniętych wcześniej zobowiązań i analizę tytułów płatności przy uwzględnieniu wysokości środków zaangażowanych.

§11

Dokonując wstępnej oceny celowości dokonania wydatku należy wziąć pod uwagę efekty uzyskane z wcześniejszych wydatków dokonanych na realizacje zadań rodzajowo zbliżonych bądź podobnych.

§12

Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków winna uwzględniać ponadto harmonogram realizacji dochodów i wydatków opracowany przez Burmistrza Mikołowa.

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/134/2004

Szczegółowy wykaz procedur kontroli finansowej

 1. Zarządzenie nr 50/119/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.06.2004 w sprawie rozliczania inwestycji, modernizacji i remontów.
 2. Zarządzenie nr 44/113/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2004 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości.
 3. Zarządzenie nr 50/56/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 20.10.2003 w sprawie udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów.
 4. Zarządzenie nr 12/18/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 3.03.2003 r. w sprawie oświadczeń i informacji składanych Burmistrzowi przez osoby obowiązane oraz pracowników samorządowych.
 5. Zarządzenie nr 63/69/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2003 w sprawie zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta Mikołowa.
 6. Zarządzenie nr 4/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 2.12.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych.
 7. Zarządzenie nr 5/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 9.12.2002 w przeprowadzenia inwentaryzacji.
 8. Zarządzenie nr 26/02/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 11 lutego 2002 w sprawie zasad udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Urzędu Miasta Mikołów.
 9. Zarządzenie nr 22/2001 burmistrza Mikołowa z dnia 22.11.2001 w sprawie sposobu ewidencji środków trwałych.
 10. Zarządzenie nr 16/01/2001 z dnia 10 lipca 2001 w sprawie trybu składania sprawozdań przez jednostki organizacyjne gminy Mikołów.
 11. Zarządzenie nr 13/2000 burmistrza Mikołowa z dnia 14 listopada 2000 w sprawie sposobu likwidacji środków trwałych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Mikołów.
 12. Zarządzenie nr 05/2000 burmistrza Mikołowa z dnia 29.05.2000 zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych w wydziałach oraz równorzędnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Mikołowie.
 13. Uchwala nr 401/074/01 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 25 lipca 2001 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Nieruchomościami Gminnymi.
 14. Uchwała nr 498/043/02 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLVIII/592/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r.
 15. Uchwała nr XLVIII/592/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
 16. Uchwala nr XX/282/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu dot. zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.30
Data udostępnienia: 2004.11.03 23:59:29
Liczba odwiedzin strony: 2222 (ostatnie odwiedziny 2024.04.05 17:11:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów