Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 75/144/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 23.11.2004 w sprawie określenia zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam do stosowania i ścisłego przestrzegania dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych "Dokumentację przetwarzania danych osobowych", która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wyznaczam sekretarza miasta na Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§3

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

  1. nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  2. nadzór przestrzegania zasad i procedur określonych w Dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
  3. przywracanie stanu prawidłowego w zakresie przyznanych kompetencji,
  4. przedstawianie raportów w zakresie wymienionym w punkcie b) i c) Administratorowi Danych.

§4

Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołowa zobowiązuję do zaznajomienia podległych im pracowników z dokumentacją, o której mowa pkt. 1.

§5

Wszystkie dotychczasowe upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych tracą ważność.

§6

Traci moc zarządzenie nr 3/99 burmistrza miasta Mikołowa z dnia 12.05.1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołowa.

§7

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do zarządzenia nr 75/144/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.23
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:22
Liczba odwiedzin strony: 1246 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:56:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów