Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 30/99/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 7.04.2004 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4 z 2001 r. poz. 27) na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Oddać w użytkowanie wieczyste Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie na okres do dnia 18.05.2077 r. nieruchomość położoną przy ul. Słowackiego 17 obręb Mikołów, oznaczoną numerem 1382/78 o powierzchni 179 m2 zapisaną pod pozycją rejestrową G.629, dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta KW 59774, stanowiącą własność gminy Mikołów.

§2

Działka jest częścią nieruchomości, na której - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 6.10.2003 r. przez prezes Zarządu MSM Dyrektor Spółdzielni mgr inż. Wiesławę Krause oraz z-cę prezesa Zarządu MSM Jerzego Domagałę, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie wybudowała przed dniem 5.12.1990 r. z własnych środków na podstawie pozwolenia na budowę budynek mieszkalny nr 17 oraz przed dniem złożenia wniosku o uregulowanie stanu prawnego działki, nie została wydana decyzja o rozbiórce tego budynku.

§3

I. opłata z tytułu użytkowania wieczystego płatna przed zawarciem umowy notarialnej wynosi 20% ceny nieruchomości tj. kwotę 2 220,00 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 111,00 zł płatne są w terminie do 31 marca każdego roku bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na konto urzędu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, nr konta: 76 84360003 0000 0000 0071 0038. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.07
Data udostępnienia: 2004.04.17 20:37:12
Liczba odwiedzin strony: 1052 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:57:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów