Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 42/111/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 4.05.2004 w sprawie wprowadzenia Statutu Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić Statut Audytu Wewnętrznego w Gminie Mikołów, którego treść zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 42/111/2004

Statut Audytu Wewnętrznego w Gminie Mikołów

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Statut Audytu Wewnętrznego prowadzonego na terenie Gminy Mikołów określa zasady organizacji, zakres i cele audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miejskim Mikołowa.
 2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa o:
  1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mikołowa,
  2. Kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć kierownika (dyrektora, prezesa zarządu) jednostki organizacyjnej Miasta Mikołowa lub jednostki podległej albo zależnej od Burmistrza Mikołowa,
  3. Komórce audytu wewnętrznego - należy przez to rozumieć jednoosobową komórkę organizacyjną wchodząca w skład Urzędu Miejskiego Mikołowa.

II. Zasady audytu wewnętrznego

§2

Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które Burmistrz Mikołowa uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostek Gminy Mikołów w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

§3

Audyt wewnętrzny prowadzony jest w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 111, poz. 973),
 3. "Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" stanowiących załącznik nr 1 do komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 3, poz. 14),
 4. "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" stanowiącego załącznik nr 1 do komunikatu nr 7 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 32),
 5. "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" stanowiącej załącznik nr 2 do komunikatu nr 7 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 32),

oraz niniejszego Statutu.

§4

 1. Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną działalnością o charakterze oceniającym, zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do Gminy Mikołów wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania.
 2. Podstawowym zadaniem audytu są czynności o charakterze oceniającym i zapewniającym. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.

III. Zakres i obszar audytu wewnętrznego

§5

 1. Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań. W szczególności obejmuje:
  1. badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  2. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  3. ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
  4. przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
  5. ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych jednostki,
  6. przegląd programów i założonych projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami.

§6

Obszarem audytu wewnętrznego jest Urząd Miejski Mikołów, jednostki organizacyjne Gminy Mikołów oraz spółki prawa handlowego, w których Gmina Mikołów posiada 100% udziałów w zakresie działań określonych statutami tych jednostek.

§7

Zakres audytu nie może być ograniczany. Burmistrz Mikołowa powinien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu.

IV. Cele audytu wewnętrznego

§8

 1. Audyt wewnętrzny powinien przyczyniać się do usprawnienia procesu zarządzania jednostkami Gminy Mikołów.
 2. Celami audytu wewnętrznego są:
  1. identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostek, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemów kontroli wewnętrznej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka,
  2. wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
  3. dostarczenie Burmistrzowi Mikołowa , w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, tj. ocenę systemu ustalania i komunikowania celów i wartości, ocenę systemu monitorowania osiągania celów oraz zakresu uprawnień i odpowiedzialności; racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo,
  4. składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze.

V. Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego

§9

Audyt wewnętrzny na terenie Gminy Mikołów przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie Miejskim Mikołowa.

§10

Audytor wewnętrzny nie może uczestniczyć w działalności operacyjnej jednostek Gminy Mikołów a jeżeli ją prowadzi winien ją zakończyć do dnia 31.12.2004. Działalność ta nie może być jednak poddana audytowi w roku 2004.

§11

Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka

§12

Za zgodą Burmistrza Mikołowa audytor w miarę możliwości bierze udział w spotkaniach kierownictwa operacyjnego o charakterze stałym - bez prawa zabierania głosu.

§13

Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytów finansowych, systemowych, działalności, informatycznych, zarządzania, gospodarności, wydajności, efektywności i innych.

§14

Audytor wewnętrzny ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzania audytu wewnętrznego i związanych z funkcjonowaniem jednostki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny.

§15

Audytor wewnętrzny ma zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń jednostki z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§16

Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:

 1. ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
 2. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 3. przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności.

§17

Audytor wewnętrzny opracowuje procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego.

§18

Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy poddawane audytowi wewnętrznemu.

§19

Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez swoje badania, wnioski i uwagi wspomaga kierownika jednostki we właściwej realizacji tych procesów.

§20

Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu na zidentyfikowanie znamiona przestępstwa.

§21

Audytor wewnętrzny w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi, w tym w szczególności z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli.

§22

Audytor wewnętrzny powinien działać z należytą starannością, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy.

§23

Audytor wewnętrzny ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez doskonalenie zawodowe. Burmistrz Mikołowa, w miarę możliwości finansowych, zapewnia odpowiednie środki na ten cel.

VI. Planowość, sprawozdawczość, czynności sprawdzające, reprezentacja

§24

 1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka.
 2. Audytor wewnętrzny opracowuje roczny plan audytu w porozumieniu z Burmistrzem Mikołowa.
 3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem powinno występować wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi o charakterze wysokiego ryzyka.

§26

Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka i przeprowadzania zadania audytowego.

§27

Audytor wewnętrzny przedstawia Burmistrzowi Mikołowa:

 1. do końca marca każdego roku - sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 2. do końca października każdego roku - plan audytu na rok następny, z wyjątkiem pierwszego roku, w którym plan audytu będzie przedstawiony nie później niż do końca maja 2004 r. na ten rok.

§28

Audytor wewnętrzny, o ile zachodzi taka potrzeba, może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych przez niego uwag i wniosków.

§29

Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy komórki audytu wewnętrznego, przeprowadzania audytu wewnętrznego i składania sprawozdań.

§30

W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powołać rzeczoznawcę.

§31

Audytor wewnętrzny reprezentuje komórkę audytu wewnętrznego zarówno wobec pracowników jednostki, jak i osób niebędących pracownikami jednostki.

VII. Niezależność audytora wewnętrznego

§32

Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Burmistrzowi Mikołowa, który zapewnia organizacyjną i operacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań a także stwarza warunki do ich prawidłowego wykonania.

§33

Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

§34

Audytor wewnętrzny postępuje zgodnie ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Kodeksem etyki audytora wewnętrznego określonym przez Ministra Finansów.

VIII. Postanowienia końcowe

§35

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego regulują odrębne przepisy.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.04
Data udostępnienia: 2004.06.10 20:29:47
Liczba odwiedzin strony: 1484 (ostatnie odwiedziny 2024.04.15 02:35:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów