Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 24/93/2004 burmistrza - szefa Obrony Cywilnej Mikołowa z dnia 2.03.2004 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie Mikołowa w 2004 roku

Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. nr 21, z późniejszymi zmianami) oraz §3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam "Wytyczne i zadania kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego do działalności w zakresie obrony cywilnej" - w brzmieniu załącznika nr 1 i 2.

§2

Zobowiązuję naczelników wydziałów UM oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi do udziału z realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z "Planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej na 2004 rok" w zakresie ich dotyczącym.

§3

Zobowiązuję prezesów, dyrektorów, naczelników i kierowników zakładów pracy i instytucji działających na terenie Mikołowa do opracowania własnych zarządzeń dotyczących realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w kierowanym zakładzie (instytucji).

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego UM w Mikołowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/93/2004

Wytyczne kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Mikołowie do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2004 roku

Zmieniająca się charakterystyka zagrożeń powoduje konieczność ciągłego doskonalenia systemu ochrony ludności, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania oraz efektywnego wykorzystania ograniczonych sił i środków. Powoduje to potrzebę weryfikacji wielu dotychczas funkcjonujących w tym obszarze rozwiązań. W świetle powyższego, utrzymując stałą zdolność sił i środków obrony cywilnej do wykonywania zadań w warunkach wojny, główny wysiłek działań w zakresie organizacji i realizacji zadań należy skupić na:

 • utrzymaniu wysokiej zdolności sił i środków przewidzianych do realizacji zadań ochrony ludności (obrony cywilnej), zwłaszcza ogniw kierowania, podmiotów ratowniczych oraz formacji OC, do osiągnięcia pełnej gotowości do działań - adekwatnie do prawdopodobnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń czasu pokoju, w tym ewentualnych ataków terrorystycznych,
 • utrzymaniu środków rozpoznania, a także systemu ostrzegania i alarmowania w pełnej sprawności technicznej oraz gotowości do działania.

W celu zapewnienia niezbędnego poziomu przygotowań Obrony Cywilnej w 2004 roku, należy:

 1. Kierowanie ochroną ludności (obroną cywilną)
  Podstawą wszelkich działań jest precyzyjna organizacja i sprawne kierowanie. Dlatego w zakresie kierowania ochroną ludności (obroną cywilną) należy dążyć do utrzymania wysokiej operatywności systemu kierowania, zwłaszcza poprzez profesjonalne przygotowanie stanów osobowych oraz regularne zgrywanie poszczególnych jego ogniw.
 2. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie
  Jednym z najważniejszych zagadnień decydujących o skuteczności ewentualnych działań ratowniczych jest precyzyjne rozpoznanie oraz ocena (prognoza) zagrożeń, a także sprawne przekazywanie informacji, ostrzeżeń i alarmów o groźbie ich wystąpienia lub wystąpieniu. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera realizowana w sposób planowy, bieżąca (ciągła) analiza potencjalnych zagrożeń. W zakresie doskonalenia metod rozpoznawania oraz zbierania i udostępniania informacji o zagrożeniach należy zwrócić uwagę na wykorzystanie elektronicznych baz danych, programów komputerowych, itp. W zakresie ostrzegania i alarmowania na przestrzeni całego roku planuje się wdrażanie i doskonalenie przygotowanych gminnych procedur informowania, alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy podjąć następujące działania:
  • dokonać analizy i oceny aktualnego stanu sił i środków, z uwzględnieniem wszystkich organów,
  • określić możliwości wykorzystania wspomnianych sił i środków w ramach istniejącego systemu,
  • dokonać oszacowania niezbędnych potrzeb w zakresie doskonalenia systemu,
  • opracować harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
  • cyklicznie w okresach półrocznych dokonywać oceny stanu zaawansowania prac i przesyłać stosowne informacje do WZK Starostwa.
 3. Planowanie, organizacja, i realizacja zadań w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej)
  Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej jest precyzyjne planowanie i jego szczegółowa realizacja. Planowanie należy poprzedzić oceną lokalnych zagrożeń, które powinny być skonfrontowane z możliwościami sił i środków przewidzianych do działania. Należy przy tym uwzględnić stan przygotowania podmiotów, zarówno pod względem wyposażenia, jak i wyszkolenia. Plany obrony cywilnej miasta oraz zakładów pracy i instytucji winne być aktualizowane corocznie. W procesie planowania i organizacji należy stale dążyć do doskonalenia sposobów wykorzystania sił ratowniczych. Szczególną uwagę w tym względzie należy zwrócić na kontynuowanie procesu doskonalenia sposobów wykorzystania formacji obrony cywilnej, a co za tym idzie, również ich struktur i wyposażenia. Należy przede wszystkim dążyć do powiązania organizacyjnego struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami, w tym społecznymi organizacjami ratowniczymi wykorzystywanymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych (katastrof), a także odpowiedniej modyfikacji ich struktur. Powinny zostać zweryfikowane zasady ich wyposażania (w tym tabele należności).
 4. Szkolenie w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej)
  Gwarancją właściwej realizacji zadań jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne kadry, które można osiągnąć jedynie drogą efektywnego szkolenia i ciągłego doskonalenia. Dla osiągnięcia tego celu w przygotowaniu ogólnym personelu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej należy stosować "Wytyczne Szefa OC Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej" z dnia 18 grudnia 2003 roku. Jako zasadnicze formy doskonalenia, traktować ćwiczenia i treningi sztabowe, dążąc do podniesienia ich efektywności szkoleniowej.
 5. Zabezpieczenie logistyczne zadań ochrony ludności (obrony cywilnej)
  Działalność w zakresie zabezpieczenia logistycznego OC należy skupić na utrzymaniu w odpowiedniej sprawności technicznej posiadanego sprzętu, bazy magazynowej, urządzeń specjalnych oraz budowli ochronnych, a także zapewnieniu środków materiałowych w ilościach umożliwiających ich efektywne wykorzystanie. W miarę posiadanych środków należy prowadzić rotację przestarzałego wyposażenia, zwracając szczególną uwagę na sprzęt rozpoznania skażeń, środki łączności oraz indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Dążyć także do pozyskania sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń czasu pokoju. W organizacji zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie środków transportowych, niezbędnych do ewakuacji oraz przygotowanie doraźnych miejsc na zakwaterowanie, a także zorganizowanie systemu zaopatrzenia oraz zabezpieczenia medycznego poszkodowanej ludności. Przewidzieć także sposób zabezpieczenia dóbr kultury, najważniejszych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także ważnych dokumentów.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/93/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.26 23:04:42
Liczba odwiedzin strony: 1274 (ostatnie odwiedziny 2024.04.10 05:33:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów