Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
Jednostka Budżetowa

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 roku.
 2. Jednostka budżetowa działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
  2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),
  3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
  4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami),
  5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
  6. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
  7. niniejszego statutu.

§2

 1. Terenem działania jednostki jest obszar miasta Mikołów.
 2. Jednostka może prowadzić działalność na rzecz osób spoza terenu miasta w zakresie określonym przez organ założycielski, pod warunkiem rentowności i braku kolizji z realizacją zadań własnych.

§3

Siedziba jednostki mieści się w Mikołowie.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§4

 1. Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:
  1. realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
  2. inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
  3. prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
  4. prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
  5. prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
  6. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
  7. ustalanie potrzeb remontowych,
  8. zlecanie wykonawstwa robót remontowych,
  9. sprawowanie nadzoru nad remontami,
  10. dokonywanie odbioru robót,
  11. utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń ogólnego użytku, podwórzy, chodników, terenów zielonych, śmietników,
  12. prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,
  13. współpraca z przewidzianymi prawem organami przedstawicielskimi mieszkańców zasobów.
 2. Z zakresu działalności jednostki wyłącza się przydział lokali mieszkaniowych i użytkowych.
 3. Dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej jadnostka może prowadzić działalność produkcyjną.
 4. Jednostka zobowiązana jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności, w zakresie określonym przez organ założycielski i wielkości przydzielonych środków finansowych.
 5. Jednostka nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 6. Poza działalnością określoną w pkt. 1-3 jednostka, w granicach określonych odrębnymi przepisami może prowadzić działalność socjalno-bytową dla potrzeb swoich pracowników.

Rozdział III
Zarządzanie i administracja

§5

 1. Jednostka podlega Burmistrzowi Miasta Mikołów.
 2. Jednostka budżetowa dysponuje samodzielnie kontem bankowym.
 3. Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta Mikołów.
 4. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.

§6

 1. Strukturę organizacyjną jednostki określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony na wniosek kierownika jednostki przez Burmistrza Miasta Mikołów.
 2. Pełnomocników jednostki ustanawia i odwołuje kierownik. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

§7

 1. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Burmistrz Miasta Mikołów.
 2. Ocenę pracy kierownika jednostki dokonuje Burmistrz Miasta Mikołów.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§8

Jednostka gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę. Wykaz powierzonego mienia podlega bieżącej aktualizacji. Uprawnienia do zarządu powierzonym mieniem komunalnym przekazuje Burmistrz Miasta.

§9

Kierownik jednostki, zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym , w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Mikołów.

§10

 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa.
 2. Jednostka budżetowa pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 3. Wysokość stawek czynszów oraz procedury ich ustalania wymagają uchwalenia przez stosowny organ gminy.

§11

 1. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe.
 2. Jednostka stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości podziały określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
 3. Jednostka budżetowa rozlicza się z budżetem miasta Mikołowa w dziale 74 gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne rozdz. 7411.

§12

Szczegółową działalność jednostki w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowej i rozliczanie z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszem oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy.

Postanowienia końcowe

§13

Pracownicy zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie z dniem 1 kwietnia 2005 roku stają się pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

§14

Do pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia regulaminu zakładowego.

§15

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie analogicznym do nadania statutu.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Michał Kuszka, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 00, e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.08.09
Data udostępnienia: 2006.08.09 16:18:34
Liczba odwiedzin strony: 3596 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów