Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 06 24
fax: (32) 226 06 24
e-mail: reta13@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr Katarzyna Bigaj

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 11 w Mikołowie (klasy I-III) oraz Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka w Mikołowie. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 3 lat. Po ukończeniu III klasy uczniowie przechodzą do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie lub innej, według uznania rodziców. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski (organ Szkoły Podstawowej nr 11).

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach wyższych sześcioklasowej szkoły podstawowej,
 • wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, a szczególnie:
  • umiejętności służące zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
  • umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
  • poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
  • umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
  • rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Katarzyna Bigaj, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 06 24, e-mail: reta13@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.05
Data udostępnienia: 2008.11.05 21:00:30
Liczba odwiedzin strony: 5422 (ostatnie odwiedziny 2024.07.10 20:12:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów