Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Gimnazjum nr 2
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 326 01 50, 326 01 51
fax: (32) 326 01 50
e-mail: g2mikolow@gmail.com
dyrektor: dr Stanisław Michalski

Gimnazjum nr 2 w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski - Rada Młodzieżowa.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Do zadań gimnazjum należy w szczególności:

 • umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,
 • realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla gimnazjów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania - gimnazjum realizuje szczegółowe zadania w tym zakresie zgodnie z treściami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • umożliwienie uczniom uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie i statucie gimnazjum,
 • w celu zapewnienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej szkoła uzupełnia programy zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych o treści z nią związane, organizuje akademie, konkursy i przeglądy artystyczne związane z tą tematyką,
 • w celu podtrzymania tożsamości religijnej gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie z nauki religii według własnego wyboru wyznania oraz zapewnia opiekę w gimnazjum uczniom, którzy nie biorą udziału w nauce religii; gimnazjum umożliwia uczniom udział w rekolekcjach w terminie ustalonym przez organizatora rekolekcji wspólnie z dyrektorem gimnazjum,
 • w gimnazjum mogą być umieszczone symbole religijne uwzględniające potrzeby uczniów; Wykonywanie lub niewykonywanie praktyk religijnych w gimnazjum nie może być powodem dyskryminacji lub nietolerancji,
 • podejmowanie działań organizacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych w celu integracji środowiska lokalnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Stanisław Michalski, Gimnazjum nr 2, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 326 01 50, e-mail: g2mikolow@gmail.com
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.01
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:50
Liczba odwiedzin strony: 4267 (ostatnie odwiedziny 2024.06.11 07:30:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów