Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zespół Szkół nr 2
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 13 70
fax: (32) 226 13 70
e-mail: sp6mikolow@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr Teresa Benisz

Zespół Szkół nr 2 w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie oraz Gimnazjum nr 3 w Mikołowie. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 6 lat, a gimnazjum - w ciągu 3 lat. Obwód szkolny obejmuje teren sołectwa Borowa Wieś. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty.

Organami zespołu są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, co zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 51, poz. 458),
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 • przygotowuje absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • realizuje program nauczania, pomagając uczniom w zdobyciu umiejętności kluczowych - myślenia, uczenia się, poszukiwania, współpracowania, działania, doskonalenia się, komunikowania się,
 • realizuje program wychowawczy szkoły,
 • realizuje program profilaktyki.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Benisz, Zespół Szkół nr 2, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 13 70, e-mail: sp6mikolow@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.09
Data udostępnienia: 2010.04.09 18:21:07
Liczba odwiedzin strony: 6100 (ostatnie odwiedziny 2024.07.10 09:24:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów