Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przedszkole nr 2
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 59
e-mail: p2mikolow@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr Jarosława Bizoń

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne w celu integracji ze środowiskiem społecznym i przygotowania do życia w zespole na zasadzie równości praw i obowiązków. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Mikołów i przez rodziców opłacających pobyt dziecka w placówce. Bezpośredni nadzór nad przedszkolem sprawuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Spełnia określone zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku dzieci i potrzeb środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w przedszkolu według ustalonego, ramowego rozkładu dnia opracowanego do potrzeb wychowanków w zakresie ochrony zdrowia, opieki i wychowania oraz oczekiwań rodziców.

Celem przedszkola jest:

  • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa i optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
  • wspomaganie, ukierunkowywanie i stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  • współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
  • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jarosława Bizoń, Przedszkole nr 2, ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 25 59, e-mail: p2mikolow@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.09
Data udostępnienia: 2010.04.09 18:21:07
Liczba odwiedzin strony: 5754 (ostatnie odwiedziny 2024.07.09 04:37:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów