Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przedszkole nr 11
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. M. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 29 99
e-mail: przedszkolenr11mikolow@interia.pl
dyrektor: mgr Małgorzata Kołodziej

Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Bezpośredni nadzór nad przedszkolem sprawuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty i Wychowania.

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole obowiązkowo realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23.08.2007 r. oraz wybranych i zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z art. 22a i 22b ustawy o systemie oświaty. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS oraz programów autorskich. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w rocznych planach pracy. Cele i zadania przedszkola koncentrują się w szczególności na:

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
  • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
  • kierowanie dzieci do poradni w celu diagnozowania, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia,
  • konsultowanie się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych,
  • wydawanie na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych,
  • prowadzenie nauczania indywidualnego dla dzieci wymagających pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
  • sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz zgodnie z możliwościami przedszkola,
  • współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do samodzielnego życia w społeczeństwie,
 • umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  • rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  • wychowywanie w duchu tolerancji i zapewnienie dzieciom swobody światopoglądowej i wyznaniowej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Małgorzata Kołodziej, Przedszkole nr 11, ul. M. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 29 99, e-mail: przedszkolenr11mikolow@interia.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.05
Data udostępnienia: 2008.11.05 21:00:30
Liczba odwiedzin strony: 3962 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 14:41:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów