Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Szkoła Podstawowa nr 5
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 24 68, 226 52 82
fax: (32) 226 25 83
e-mail: sp5@mikolow.pl
dyrektor: mgr Andrzej Chrost

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w 3-letnim gimnazjum,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalno-etycznego i fizycznego według potrzeb i możliwości ucznia, przy pełnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności światopoglądowej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo i poszanowanie ich praw,
 • zapewnia uczniom prawidłowe, zgodne z przepisami BHP warunki do nauki,
 • zapewnia uczniom niezbędną pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • zapewnia uczniom pomoc materialną na miarę posiadanych środków,
 • zapewnia właściwie zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 • zapewnia możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w konkursach, kółkach zainteresowań, olimpiadach organizowanych przez szkołę i inne placówki,
 • budzi wśród uczniów szacunek dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju,
 • przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
 • rozwija wrażliwość na piękno przyrody, wyzwala chęć działań pro środowiskowych,
 • uwrażliwia na przejawy degradacji środowiska,
 • przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności,
 • stwarza warunki do poznawania przez uczniów swojego miejsca w społeczności szkolnej i działania w niej oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron i pracowania nad nimi,
 • stwarza warunki do poznawania przez uczniów zagrożeń współczesnego świata oraz nabywania umiejętności unikania tych zagrożeń i właściwego reagowania,
 • dba o to, by uczniowie znali normy dobrego zachowania i postępowali zgodnie z tymi normami.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Chrost, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 24 68, e-mail: sp5@mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.09
Data udostępnienia: 2010.04.09 18:21:06
Liczba odwiedzin strony: 4636 (ostatnie odwiedziny 2024.07.10 09:13:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów