Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Centrum Integracji Społecznej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 11 55
e-mail: cismik@tlen.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

kierownik: mgr Anna Kozińska-Targiel, pok. nr 14, tel. (32) 738 11 45

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów, działającą w formie jednostki budżetowej od 31 grudnia 2010 roku, która powstała w wyniku przekształcenia gospodarstwa pomocniczego, powołanego z dniem 1 lipca 2005 roku zarządzeniem nr 95/249/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24 czerwca 2005 roku. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad jej działalnością sprawuje burmistrz miasta Mikołów. Przedmiotem działania jednostki jest realizacja zadań ustawowych określonych w jej statucie. Usługi Centrum Integracji Społecznej skierowane są dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie, własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym i społeczno-rodzinnym.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Podstawowym zadaniem Centrum Integracji Społecznej jest realizowanie programu zatrudnienia socjalnego, umożliwiającego walkę z ubóstwem wynikającym z długoletniego pozostawania bez pracy, które w konsekwencji prowadzi do zjawisk patologicznych. Zadania realizowane są przez:

  • reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach centrum, zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
  • reintegrację społeczną czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach centrum, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  • umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielenie pomocy osobie uczestniczącej w zajęciach w centrum w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub ewentualnie w podjęciu działalności gospodarczej.

Centrum Integracji Społecznej realizuje funkcje:

  • wychowawcze - rozumiane jako aktywność w sferze socjalizacji,
  • ochronne - rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz świadczeń integracyjnych,
  • ekonomiczne - rozumiane jako działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym,
  • edukacyjne - rozumiane jako działania szeroko pojętej reorientacji zawodowej,
  • terapeutyczne - rozumiane jako eliminowanie psychologiczno - społecznych dysfunkcji.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Kozińska-Targiel, Centrum Integracji Społecznej, ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 11 45, e-mail: cismik@tlen.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.03
Data udostępnienia: 2011.01.03 21:43:42
Liczba odwiedzin strony: 5592 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:46:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów