Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Mikołowie ul. Kolejowa 2, zwane dalej CIS, jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. CIS działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);
  2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

  oraz niniejszego Statutu.

§2

Obszarem działania CIS jest Gmina Mikołów.

§3

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością CIS sprawuje Burmistrz Mikołowa.

II. Zadania Centrum Integracji Społecznej

§4

CIS realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami).

III. Zasady działania i organizacji

§5

Pracą CIS kieruje kierownik, który:

 1. zarządza CIS i ustala jego organizację wewnętrzną,
 2. reprezentuje CIS na zewnątrz,
 3. sprawuje nadzór nad majątkiem CIS,
 4. jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
 5. jest pracodawcą dla pracowników CIS w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§6

Szczegółowe zasady i tryb działania Centrum Integracji Społecznej określa Regulamin CIS, zatwierdzony przez Burmistrza Mikołowa.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§7

CIS jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu Gminy Mikołów, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Mikołów.

§8

CIS prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalanego planu finansowego, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Mikołów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§9

CIS dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

§10

CIS sporządza sprawozdania z realizacji zadań reintegracji społecznej i zawodowej.

§11

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

V. Mienie Centrum Integracji Społecznej

§12

Mienie CIS stanowią środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych.

VI. Postanowienia końcowe

§13

 1. Statut CIS nadaje Rada Miejska.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Kozińska-Targiel, Centrum Integracji Społecznej, ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 11 45, e-mail: cismik@tlen.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.03
Data udostępnienia: 2011.01.03 21:43:43
Liczba odwiedzin strony: 1731 (ostatnie odwiedziny 2022.08.18 09:14:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów