Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Szkoła Podstawowa nr 8
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 13 28
fax: (32) 226 13 28
e-mail: sp8mikolow@interia.pl
dyrektor: mgr Janina Szołtysek

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie Paniowach jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła prowadzi "Odział Przedszkolny " i "0". Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, co zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • umożliwia zdobycie przez uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
 • przygotowuje wychowanków "Oddziału Przedszkolnego" i "0" do podjęcia nauki w szkole,
 • przygotowuje absolwentów szkoły do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i uczniów oraz wychowanków "Oddziału Przedszkolnego", poprzez realizację przyjętego planu wychowawczego,
 • funkcję wychowawczą realizuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły oraz Program profilaktyczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole i poza nią, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 • w "Oddziale Przedszkolnym" sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka oraz udziela rodzicom pomocy w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Szołtysek, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 13 28, e-mail: sp8mikolow@interia.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.03
Data udostępnienia: 2008.10.03 22:36:30
Liczba odwiedzin strony: 4573 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 23:36:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów