Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 03
e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

dyrektor: Wojciech Tkacz, pok. nr 108, tel. (0 728) 392 388

 

adres do korespondencji: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą nr XVIII/273/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.01.2008 r. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa, a w zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Jednostką kieruje dyrektor, którego zatrudnia burmistrz Mikołowa. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w MOSiR pracowników i reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Odpowiada przed burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOSiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez burmistrza Mikołowa.

MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. Na dzień 1.07.2010 r. administruje 14 obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w skład których wchodzą:

 • kryta pływalnia Aqua-Plant przy ul. Konstytucji 3 Maja 22,
 • hala sportowa MOSiR wraz z salą gimnastyczną przy ul. Bandurskiego 1a,
 • kąpielisko miejskie z boiskami do siatkówki plażowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • siłownia przy ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • Domek Parkowy wraz boiskiem asfaltowym przy placu Harcerskim,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Zawilców,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. św. Wojciecha,
 • stadion miejski AKS przy ul. Zawilców 8,
 • boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej,
 • boisko piłkarskie LKS Strażak przy ul. Gliwickiej,
 • boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej,
 • boisko piłkarskie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej,
 • boisko piłkarskie KS Kamionka przy ul. Dolina Jamny.

Celem działalności MOSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych, realizowanych w ramach zadań własnych. Do podstawowych zadań MOSiR-u należy:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
 • zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Sylwia Olszewska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konstytucji 3 Maja 22, tel. (32) 324 26 03, e-mail: zamowienia@mosir.mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.24
Data udostępnienia: 2010.11.24 17:21:32
Liczba odwiedzin strony: 5644 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 06:05:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów