Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, zwany dalej "MOSiR" jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów.
 2. MOSiR służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa, a zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
 3. MOSiR działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. 2001 nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2005 nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  • niniejszego statutu.
 4. MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 5. Siedziba MOSiR mieści się w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja.
 6. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Mikołowa.

Rozdział II
Cele i zadania MOSiR

§2

 1. Celem działalności MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych, realizowanych w ramach zadań własnych.
 2. Do podstawowych zadań MOSiR należy:
  1. gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
  3. rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy,
  4. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
  5. współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
  6. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
  7. tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
  8. zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
  9. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.
 3. MOSIR może tworzyć sekcje sportowe i inne.

Rozdział III
Organizacja MOSiR

§3

 1. W skład MOSIR wchodzą w szczególności:
  • kryta pływalnia,
  • kąpielisko miejskie,
  • domek harcerski wraz z placem harcerskim,
  • boiska sportowe,
  • siłownia.
 2. Na czele MOSiR stoi Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Mikołowa.
 3. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w MOSiR pracowników i reprezentuje MOSiR na zewnątrz.
 4. Dyrektor MOSiR odpowiada przed Burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.
 5. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa na mocy art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOSiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny MOSiR zatwierdzony przez Burmistrza Mikołowa.

Rozdział IV
Gospodarka majątkowa MOSiR

§4

 1. Majątek przekazany w gospodarowanie MOSiR stanowi własność Gminy Mikołów.
 2. MOSiR otrzymuje mienie niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 3. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów gminy.
 4. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Burmistrza Mikołowa.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§5

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Sylwia Olszewska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konstytucji 3 Maja 22, tel. (32) 324 26 03, e-mail: zamowienia@mosir.mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.24
Data udostępnienia: 2010.11.24 17:21:32
Liczba odwiedzin strony: 2641 (ostatnie odwiedziny 2022.08.18 09:15:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów