Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Szkoła Podstawowa nr 3
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 22 06
fax: (32) 226 22 06
e-mail: sp3mikolow3@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr inż. Aleksandra Blacha

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • Rada Rodziców,
 • Rada Szkoły.

Organa szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracują ze sobą poprzez organizację wspólnych spotkań i narad szczegółowo określonych w planach pracy organów i kalendarzu szkolnym. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny, a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego ich wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
 • rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań, właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych, wrażliwości na cierpienie i krzywdę,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej dziecka w aspekcie kultury europejskiej,
 • rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego,
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • pomoc psychologa, pedagoga i logopedy,
 • wszechstronne wsparcie rodziców w wychowaniu ich dziecka.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Blacha, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 22 06, e-mail: sp3mikolow3@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.05
Data udostępnienia: 2008.09.05 22:16:42
Liczba odwiedzin strony: 4529 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:46:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów