Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin Pracy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 2593), art. 104 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 21 z 1998 r. nr 21 poz. 942 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Postanowienia Regulaminu Pracy określają organizację i porządek wewnętrzny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jako pracodawcy oraz ustalają związane z procesem pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, jak również podstawą nawiązania stosunku pracy.

II. Obowiązki pracodawcy

§2

ZGL obowiązany jest do:

 1. przydziału pracownikowi pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i posiadanym uprawnieniom. Zaznajomienia pracownika z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
 2. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 3. zapewnienia przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wykluczających zagrożenie życia i zdrowia pracowników,
 5. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń należnych pracownikowi,
 6. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie potrzeb ZGL,
 7. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracownika oraz wyników jego pracy,
 8. nadzorowania przestrzegania ustawy antyalkoholowej i antynikotynowej,
 9. prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 10. przestrzegania innych obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i Ustawy o pracownikach samorządowych, a w szczególności dotyczących:
  • zatrudnienia młodocianych,
  • zatrudnienia kobiet ciężarnych.

§3

 1. Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajamianie pracowników z zasadami systemu wynagrodzenia oraz innymi przepisami wewnętrznymi mającymi wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń pracowników.
 2. Pracownik ma prawo do uzyskania informacji w sprawach, o których mowa w ust. 1, jak również do żądania wyjaśnień dotyczących wysokości i poprawności naliczania przysługującego mu indywidualnego wynagrodzenia.

III. Obowiązki pracownika

§4

 1. Pracownik jest zobowiązany wykonać pracę sumiennie i starannie wykorzystując w pełni czas pracy na pracę zawodową oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy a nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
  • ścisłe przestrzeganie obowiązującego w ZGL regulaminu pracy,
  • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
  • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej,
  • przestrzeganie ustalonego porządku pracy,
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej określonej w odrębnych przepisach,
  • przejawianie należytej dbałości o mienie zakładu pracy,
  • zachowanie uprzejmości życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem, podwładnym i współpracownikami,
  • zachowanie szczególnej grzeczności w kontaktach z mieszkańcami,
  • zachowanie się z godnością w pracy i poza nią,
  • przestrzeganie przepisów ustawy antynikotynowej.
 3. Pracownikowi zabrania się:
  • opuszczenia miejsca pracy w czasie pracy bez zgody bezpośredniego przełożonego,
  • wnosić i spożywać na terenie zakładu napoje alkoholowe, bądź też przebywać w ZGL po ich spożyciu.
 4. Zasady odpowiedzialności pracowników:
  • za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych,
  • za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się,
  • za nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych określa Kodeks Pracy.

IV. Czas pracy

§5

 1. Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w ZGL lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków pracowniczych.
 3. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

§6

 1. Czas pracy pracowników nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.
 2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
 3. Wystąpienie święta będącego dniem ustawowo wolnym od pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto w ramach ustalonego okresu rozliczeniowego.
 4. W ZGL obowiązują następujące godziny rozpoczynania i zakończenia pracy:
  • w poniedziałek - rozpoczęcie pracy o godz. 8.00 zakończenie o godz. 16.00,
  • w dniach od wtorku do piątku - rozpoczęcie pracy o godz. 7.00; zakończenie o godz. 15.00.
 5. Sprzątaczka rozpoczyna pracę pół godziny wcześniej przed zakończeniem pracy przez pozostałych pracowników.
 6. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie wymaga uprzedniej zgody Kierownika ZGL.
 7. Na pisemny wniosek pracownika uzasadniony ważnym osobistymi względami pracodawca może ustalić indywidualny, odbiegający od postanowień niniejszego regulaminu rozkład czasu pracy.
 8. Pracownikowi przysługuje 30 min przerwa w pracy przeznaczona na spożycie posiłku wliczana do czasu pracy.

§7

 1. Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania pracy, którą powinien potwierdzić podpisem na liście obecności.
 2. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.
 3. Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania każdorazowo wyjścia poza zakład pracy bezpośredniemu przełożonemu oraz dokonywania odpowiednich wpisów w książce wyjść.
 4. Podstawą opuszczenia miejsca pracy w celach służbowych jest "Polecenie wyjazdu służbowego" podpisane przez Kierownika zakładu lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje się:
  • listy obecności,
  • ewidencję wyjść w godzinach służbowych,
  • ewidencję delegacji służbowych,
  • ewidencję okresów nieobecności w pracy.

  Dokumentację tę prowadzi Dział Kadr.

 6. Przebywanie w pomieszczeniach służbowych po godzinach pracy może mieć miejsce jedynie za zgodą bezpośredniego przełożonego.

§8

 1. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku:
  • z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy

  nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 2. Za pracę w święto może być udzielony dzień wolny.
 3. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

V. Dyscyplina pracy - usprawiedliwienie nieobecności w pracy i zwolnienia z pracy

§9

Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się:

 • złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie środków pracy, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
 • nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
 • zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
 • niewykonywanie poleceń przełożonych,
 • niewłaściwy stosunek do przełożonych i kolegów z pracy,
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

§10

 1. O niemożności stawienia się do pracy, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę lub niezwłocznie go zawiadomić podając przyczyny i przewidywany okres nieobecności w pracy, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zaświadczenie o niezdolności do pracy pracownik zobowiązany jest dostarczyć do 7 dni od jego otrzymania pod rygorem obniżenia zasiłku o 25%.
 2. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę w Dziale Kadr ZGL, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności lub drogą pocztową. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy zostały wyszczególnione w §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281).

§11

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz rozporządzenia wymienionego wyżej.
 2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

§12

Opuszczenie pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny, a w szczególności:

 • choroba pracownika lub członka rodziny wymagającego sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
 • wypadek pracownika lub członka rodziny,
 • okoliczności wymagające sprawowania prze pracownika opieki nad dzieckiem do lat 8,
 • zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji.

§13

 1. Załatwienie spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Załatwienie takich spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne tylko w razie konieczności w granicach i na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Czas zwolnienia od pracy niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy, powinien zostać odpracowany w dniu i godzinach uzgodnionych z bezpośrednim przełożonym.

VI. Termin i miejsce wypłaty wynagrodzeń

§14

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
 2. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie ZGL, znajdującej się w jego siedzibie przy ul. Krawczyka 16, z dołu ostatniego dnia miesiąca od godz. 13.30 do 14.30.
 3. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.
 5. Wynagrodzenie może zostać przelane na wskazane przez pracownika konto bankowe po złożeniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

VII. Urlopy pracownicze

§15

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.
 2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 3. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.
 4. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
 5. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
 6. W ramach przysługującego wymiaru urlopu pracownik ma prawo do żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do godz. 10.00.

VIII. Stosowanie nagród i wyróżnień

§16

 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej stosowane są następujące nagrody i wyróżnienia:
  • nagroda pieniężna,
  • nagroda rzeczowa,
  • dyplom uznania.
 2. Podstawą do udzielenia wyróżnienia oraz nagród jest pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego uwzględniający:
  • nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków,
  • wykonywanie innych zadań,
  • przez okres dłuższy niż dwa tygodnie zastępowanie innego pracownika,
  • wykazywanie troskę o mienie zakładu,
  • podnoszenie swoich kwalifikacji,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje kierownik zakładu.

IX. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§17

 1. Za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż. pracownikom mogą być udzielone:
  • kary przewidziane w art. 108 kodeksu pracy tj.:
   • kara upomnienia,
   • kara nagany,
   • kara pieniężna,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 kodeksu pracy §1-3,
  • rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
 2. Kara pieniężna może być udzielana za:
  • nieprzestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • nieprzestrzeganie ustawy antyalkoholowej.
 3. Wysokość kary pieniężnej oraz tryb postępowania przy stosowaniu kar porządkowych reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks Pracy.

X. Bezpieczeństwo i higiena pracy

§18

 1. Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystując w tym zakresie możliwości nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności:
  • odpowiednie zagospodarowanie oraz konserwację budynków i zainstalowanych w nim urządzeń, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wind, stanowisk pracy i ich wyposażenia,
  • ścisłe przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak również przepisów o szkoleniu pracowników w tym zakresie,
  • utrzymywanie w stanie pełnej sprawności wszelkich urządzeń technicznych, a zwłaszcza elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych itp.,
  • wprowadzenie zakazu używania alkoholów, narkotyków i innych środków odurzających w miejscu pracy oraz zakaz przebywania w stanie upojenia alkoholowego bądź odurzenia w zakładzie pracy - pod rygorem konsekwencji przewidzianych w kodeksie pracy,
  • ograniczenie palenia tytoniu w pracy, do miejsc i pomieszczeń specjalnie w tym celu wydzielonych.
 2. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.
 3. Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
 5. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 6. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
  • znać przepisy i zasady BHP oraz p.poż.,
  • uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu bhp i p.poż.,
  • dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i jego otoczeniu,
  • stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
  • niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
  • lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dot. BHP.
 7. Zabrania się pracownikom:
  • wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
  • samowolnego przerabiania i demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

XI. Zatrudnianie kobiet i pracowników młodocianych

§19

 1. Zatrudnienie kobiet i pracowników młodocianych następuje zgodnie z zasadami wynikającymi z Działu VIII i IX Kodeksu Pracy.
 2. Wykazy prac wzbronionych kobietom oraz pracownikom młodocianym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

§20

Wyposażeni e stanowisk pracy w niezbędne materiały oraz sprzęt zapewnia komórka administracyjno-gospodarcza ZGL.

§21

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks Pracy,
  • przepisy wykonawcze.
 2. Zobowiązuje się kierowników działów do zapoznania z treścią regulaminu podległych im pracowników.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dwa tygodnie po podpisaniu i podaniu go do wiadomości pracowników.
 4. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Załączniki:

 • Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom,
 • Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Michał Kuszka, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 00, e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.08.09
Data udostępnienia: 2006.08.09 16:18:40
Liczba odwiedzin strony: 11699 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 23:48:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów