Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

I. Przepisy ogólne

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, zwana dalej "Biblioteką", została utworzona na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 3 sierpnia 1948 roku i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12, poz. 136),
 5. niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Mikołów.

§3

 1. Organizatorem Biblioteki jest gmina Mikołów zwana dalej Organizatorem. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
 2. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§4

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r., Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Organizatora pod nr 2/92, uzyskując osobowość prawną.

§5

Biblioteka jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§6

 1. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach w sprawach wychodzących poza kompetencje Biblioteki Powiatowej.
 2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.

§7

Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w okręgu napis "Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie".

II. Cele i zadania Biblioteki

§8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

§9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych,
 4. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,
 7. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
 8. doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§10

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Upowszechnianie i promocja twórczości filmowej poprzez:
  1. projekcję utworów o wysokich walorach artystycznych,
  2. organizowanie otwartych imprez popularyzujących wartościowe treści filmowe,
  3. organizowanie spotkań z teoretykami, krytykami i twórcami filmowymi,
  4. organizowanie przeglądów filmu amatorskiego ze szczególnym uwzględnieniem twórców lokalnych.
 2. Upowszechnianie i promocja twórczości teatralnej poprzez:
  1. prezentacje małych form teatralnych,
  2. organizowanie przeglądów amatorskich kółek teatralnych,
  3. organizowanie koncertów muzycznych.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§11

 1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje na czas nieokreślony Burmistrz Miasta.

§12

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. nr 41, poz. 419).
 4. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. nr 45, poz. 446 z późniejszymi zmianami) i Kodeksu Pracy §772 (Regulamin wynagradzania pracowników MBP w Mikołowie).

§13

 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Biblioteki jest Kolegium.
 2. Skład, zakres i tryb działania Kolegium określa regulamin organizacyjny Biblioteki.

§14

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§15

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Biblioteka Centralna w Mikołowie ul. K. Miarki 5,
 2. Filia nr 1 w Mokrem ul. Miodowa 2,
 3. Filia nr 2 w Paniowach ul. Wolności 10,
 4. Filia nr 3 w Bujakowie ul. F. Górka 144,
 5. Filia nr 4 Reta ul. Skalna 12,
 6. Filia nr 5 Kamionka ul. Katowicka 122,
 7. Filia nr 6 w Borowej Wsi ul. Gliwicka 367,
 8. Filia nr 7 w Śmiłowicach ul. Kawalca 55,
 9. Punkt Bibliotecznym przy Szpitalu Powiatowym ul. Waryńskiego 2.

§16

Szczegółową organizację Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§17

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

§18

 1. Biblioteka, jako instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§19

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§20

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
 2. Opłaty mogą być pobierane:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez jej Dyrektora.

§21

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

§22

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

V. Przepisy końcowe

 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Wojtkowska-Witala, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 322 00 63, e-mail: bibliotekamikolow@op.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.09
Data udostępnienia: 2010.03.09 19:26:40
Liczba odwiedzin strony: 3245 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów