Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

I. Przepisy wstępne

§1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§3

Każdy pracownik powinien zaznajomić się z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zaopatrzone w podpis pracownika i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

§4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy (zakładzie) - należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną reprezentowaną przez dyrektora.

II. Obowiązki pracowników

§5

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. Przestrzeganie prawa pracy.
 2. Wykonywanie swoich zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 3. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z klientami.
 4. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
 5. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie byłoby niezgodne z prawem.

Ponadto pracownik jest obowiązany:

 1. Przestrzegać ustalonego czasu pracy.
 2. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
 3. Przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.
 4. Podnosić kwalifikacje zawodowe.
 5. Dbać o dobre imię zakładu pracy.
 6. Dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy.
 7. Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

§6

 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy po spożyciu alkoholu jest zabronione.
 2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§7

Zabrania się pracownikom opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego.

§8

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§9

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy - z wyjątkiem miejsc wydzielonych do palenia.

III. Obowiązki pracodawcy

§10

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. Zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę.
 2. Zaznajomić pracownika z zakresem jego obowiązków oraz z jego podstawowymi prawami.
 3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystywaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
 4. Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
 6. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Zaspakajać, w miarę posiadanych środków bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
 8. Wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy.

IV. Czas pracy

§11

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na jego terenie lub w innym miejscu.
 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§12

 1. Pracowników obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas pracy pracowników nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.
 3. Ustala się dwuzmianowy system pracy. Dla pierwszej zmiany ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30, dla drugiej zmiany - 10.00 - 18.00.
 4. Czas pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala dyrektor, według obowiązujących norm.

§13

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy; czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala dyrektor w porozumieniu z pracownikami.

§14

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

§15

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby o godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na swym stanowisku.

§16

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, może być tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora.

§17

 1. Przyjście po pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w liście obecności.
 2. W razie spóźnionego przybycia do pracy pracownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu znajdującego się u dyrektora, a następnie w ciągu 30 dni kalendarzowych odpracować stosowny czas pracy. Za czas nie odpracowany wynagrodzenie nie przysługuje.

§18

Każdorazowe wyjście poza zakład pracy pracownik potwierdza wpisem do książki wyjść, z podaniem godziny i celu wyjścia. Po powrocie pracownik wpisuje godzinę przyjścia.

§19

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości rozliczany jest na podstawie - polecenia wyjazdu służbowego. Polecenie wyjazdu służbowego dyrektorowi i wszystkim pracownikom podpisuje dyrektor.

§20

Zmiany godzin pracy, według obowiązujących norm reguluje dyrektor.

§21

Osobom uczącym się (studiującym) przysługuje zniżka godzin pracy, zgodnie z obowiązującymi prawnie normami.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy

§22

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 2. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów, który ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.
 5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu uzasadnionych okoliczności, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

§23

 1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
 2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§24

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela dyrektor.

Za czas zwolnienia od prac, o których mowa, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia w ciągu 30 dni od ostatniego dnia zwolnienia. Jeżeli czas zwolnienia nie został odpracowany - wynagrodzenie pracownikowi nie przysługuje.

§25

Pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika z pracy na czas:

 1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§26

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

§27

Pracownicy lub pracownikowi wychowującym dziecko w wieku do lat 14 przysługują dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§28

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§29

Pracodawca jest obowiązany:

 1. Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
 2. Przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 4. Zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.
 5. Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
 6. Zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
 7. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzone na koszt pracodawcy.

§30

 1. Pracownikom przydzielone są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze.
 2. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez dyrektora.
 3. Pracownikom zapewnia się napoje ciepłe i zimne z dystrybutora.
 4. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych przez dyrektora.
 5. Normatywy przydziału ww. środków i odzieży ochronnej przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu.

§31

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

VII. Ochrona pracy kobiet

§32

 1. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
  1. zatrudnioną przy pracach wzbronionych kobietom w ciąży,
  2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej; stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§33

Kobiety w ciąży i opiekujące się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno, bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

§34

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.
 2. Pracownicy zatrudnionej przez okres krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

VIII. Nagrody i wyróżnienia

§35

 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności mogą być stosowane nagrody i wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielem załogi.
 3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

IX. Wypłata wynagrodzenia

§36

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§37

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 446 z późniejszymi zmianami).

§38

Wynagrodzenie za pracę jest płacone co miesiąc, najpóźniej 2 dni po 28 danego miesiąca. Dyrektor na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia do wglądu dokumentację płacową oraz przekazanie odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§39

Wynagrodzenie za pracę jest przekazywane za zgodą pracownika na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pracownika.

§40

Premię ustala dyrektor, biorąc pod uwagę pracę i zasługi pracownika w mijającym miesiącu. Premia jest uznaniowa i zależy od wypełniania powierzonych obowiązków, własnej inicjatywy pracownika oraz możliwości finansowych placówki.

§41

 1. Reklamacje nieprawidłowego obliczania wynagrodzenia albo dokonania niewłaściwych potrąceń, należy wnosić najpóźniej 3 dni po wypłacie do głównej księgowej.
 2. Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 10 dni od dnia jej złożenia.

X. Dyscyplina pracy i kary za naruszenie porządku pracy

§42

Opuszczanie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

 1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
 2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
 3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
 4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
 5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin po zakończeniu podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły wypoczynek nocny.

Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadkach podanych wyżej, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

§43

 1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn wcześniej wiadomych, pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie niestawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić dyrektora o przyczynie, nie później jednak niż w dniu następnym - osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty.
 4. W razie nieobecności w związku z:
  1. niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
  2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie (zwolnienie) lekarskie.

§44

 1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną należy do pracodawcy.
 2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać na piśmie przyczynę nieobecności.

§45

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

§46

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§47

 1. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 §1 pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
 2. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.

§48

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§49

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§50

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

§51

 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującego pracownika przedstawiciela załogi. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary.

§52

 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującego pracownika przedstawiciela załogi, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
 2. Przepis ustępu 1-go, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary, z tym, że dokumenty dotyczące ukarania usuwa się z akt osobowych niezwłocznie.

XI. Sprawy porządkowe

§53

 1. Po zakończeniu godzin pracy - szafy, biurka oraz drzwi pomieszczeń biurowych należy zamknąć na klucz.
 2. Klucz od drzwi wejściowych biblioteki centralnej posiadają: dyrektor, główny księgowy, kierownik ds. gromadzenia i opracowania, pracownik obsługi.
 3. Klucz od drzwi wejściowych filii bibliotecznych posiadają dyrektor i kierownicy poszczególnych filii.

§54

Po godzinach pracy pracownik może przebywać w bibliotece tylko za zgodą dyrektora.

XII. Postanowienia końcowe

§55

Regulamin niniejszy:

 1. Uzgodniony został z przedstawicielem załogi.
 2. Podany został do wiadomości pracowników w dniu 07 lutego 2001 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Wojtkowska-Witala, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 322 00 63, e-mail: bibliotekamikolow@op.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.09
Data udostępnienia: 2010.03.09 19:26:38
Liczba odwiedzin strony: 8563 (ostatnie odwiedziny 2022.08.06 06:10:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów