Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin Pracy Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Podstawa prawna:

Dział IV Kodeksu pracy (przepisy art. 104-1043).

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2

 1. Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników zakładu bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.
 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z przepisami Regulaminu Pracy.
 3. W sprawach nie uwzględnionych regulaminem pracy obowiązują przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

II. Podstawowe obowiązki pracownika

§3

 1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
  • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
  • przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu i porządku,
  • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
  • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw-pożarowych,
  • przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników okazywanie pomocy podwładnym, a w szczególności pracownikom o krótkim stażu pracy,
  • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody,
  • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, (dotyczy tajemnicy służbowej).

§4

 1. Szczególnie rażącym naruszeniem przez pracownika zakładu ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:
  • złe i niedbałe wykonanie pracy, oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
  • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
  • zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
  • niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz klientów,
  • niewykonywanie poleceń przełożonych,
  • nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciw-pożarowych,
  • nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej zakładu.

III. Zakres obowiązków zakładu

§5

Pracownikowi przyjętemu do pracy bezpośredni przełożony przydziela miejsce pracy, oraz zapoznaje z zakresem obowiązków i uprawnień.

§6

 1. Odzież robocza i ochronna przydzielana jest według tabeli norm odzieży roboczej obowiązującej w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie.
 2. Pracownikowi przyjętemu do pracy bezpośredni przełożony wyznacza miejsce na przechowywanie odzieży roboczej, ochronnej oraz odzieży własnej.
 3. Za pozostawione w szafkach ubraniowych lub innych pomieszczeniach pieniądze, oraz przedmioty wartościowe zakład nie ponosi odpowiedzialności.

§7

 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik zostaje zapoznany z obowiązującymi w zakładzie przepisami w zakresie:
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania tajemnicy służbowej,
  • ochrony przeciw-pożarowej.
 2. Zakład ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, oraz skierować pracownika na niezbędne badania lekarskie.
 3. Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami i odbyciu przeszkolenia pracownik podpisuje odpowiednie oświadczenie, które jest załączone do akt osobowych pracownika.

§8

W sprawach bieżących np. urlopów, wynagrodzenia itp. - pracownik zwraca się do przełożonego.

IV. Postanowienia dotyczące organizacji pracy, ładu i porządku

§9

 1. W celu zapewnienia kontroli obecności, oraz punktualnego rozpoczęcia pracy, pracownik ma obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy.
 2. Potwierdzenie przybycia do pracy następuje poprzez podpisanie się w liście obecności.
 3. Przebywanie pracownika na terenie zakładu poza godzinami pracy dozwolone jest tylko za zgodą Kierownika Zakładu.

§10

Kandydat do pracy przed przystąpieniem do pracy przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

§11

 1. Przynoszenie, wwożenie na teren zakładu alkoholu, narkotyków jest zabronione.
 2. Przełożony nie dopuszcza do pracy pracownika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie wskazującym na użycie narkotyków.
 3. W miarę możliwości w/w pracownika należy skierować na badanie zawartości alkoholu we krwi oraz zebrać oświadczenia innych pracowników na okoliczność zachowania i stawienia się pracownika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Podobne zasady postępowania dotyczą pracownika będącego pod wpływem narkotyków.
 4. Przełożony pracownika w dniu naruszenia dyscypliny przez pracownika lub w dniu następnym przedkłada wraz z dowodami wniosek o ukaranie do Kierownika Zakładu.

§12

Pracownik jest zobowiązany zawiadomić swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach w toku pracy, a także o zakończeniu przydzielonej mu pracy.

§13

Przełożony może powierzyć pracownikowi inne zadanie niż to wynika z umowy o pracę, odpowiadającą jego kwalifikacjom za tym samym wynagrodzeniem.

§14

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien powiadomić przełożonego.
 2. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami o których mowa w ustępie 1, pracownik jest zobowiązany zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ustępie 2 jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
 4. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając przełożonemu niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie także odpowiednie dowody.

§15

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić zakład o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym warunkującym nabycie lub utratę właściwych świadczeń.

§16

 1. Pracownik jest odpowiedzialny materialnie za powierzony mu sprzęt, a w szczególności za samochody wraz z wyposażeniem i przewożonym towarem itp. Pracownicy magazynowi odpowiadają materialnie za towar znajdujący się w magazynie, a kasjerka za stan kasy i właściwe jej zabezpieczenie.
 2. Przyjęcie przez pracownika sprzętu, wyposażenia, towaru itp. zostaje poświadczone na piśmie.

§17

 1. Pracownik jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy dotyczącej funkcjonowania zakładu jak np. stanu finansów, struktury organizacyjnej, wysokości wynagrodzenia.

V. System i rozkład czasu pracy

§18

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu, na jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Święta przypadające w ciągu tygodnia są dniami wolnymi od pracy.
 2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określają indywidualne umowy o pracę.
 3. W zakładzie obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.
 4. Pracownik jest zobowiązany do potwierdzania obecności w pracy na dziennej liście obecności.
 5. Przebywanie pracowników w zakładzie po godzinach pracy jest dozwolone jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia zatwierdzonego przez Kierownika Zakładu.
 6. W przypadkach, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, Kierownik Zakładu w trybie zarządzenia może wprowadzić dla niektórych jednostek organizacyjnych lub stanowisk równoważny czas pracy.
 7. Dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia może być stosowany system równoważnego czasu pracy.
 8. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.
 9. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być wprowadzony ruchomy czas pracy. Ruchomy czas pracy wprowadza Kierownik Zakładu określając stanowisko i organizację tego czasu pracy.
 10. Przedłużenie dobowego czasy pracy w przypadkach określonych w pkt 6, 7, 8 nie może przekraczać norm wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 11. Przełożony może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
 12. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa pracy. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 416 godzin w roku kalendarzowym.
 13. Przerwa śniadaniowa wlicza się do czasu pracy i trwa 15 minut. Kierownik Zakładu może zarządzić dłuższą przerwę wliczoną do czasu pracy.
 14. Pora nocna trwa 8 godzin pomiędzy godziną 21.00, a godziną 5.00 dnia następnego.
 15. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 5.00 w tym dniu, a godziną 5.00 następnego dnia. Pracownikowi, który za przepracowane niedziele i święta nie otrzymał w zamian dni wolnych od pracy, wypłaca się za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania.

VI. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

§19

 1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami do niego wypłacane jest z dołu, dnia 10 następnego miesiąca.
 2. Wynagrodzenie wypłaca się w gotówce do rąk pracownika w kasie zakładu.
 3. Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie wypłaca się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.
 4. Pracownik jest obowiązany do nie ujawniania nikomu wysokości swojego wynagrodzenia.

VII. Udzielanie zwolnień od pracy i urlopów

§20

 1. W celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji oraz wykonywanie powszechnego obowiązku obrony na wezwanie organu właściwego w tej sprawie zakład zwolni pracownika z pracy. Za czas tych zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba że organ wzywający wypłacił pracownikowi równowartość utraconego wynagrodzenia.
 2. Za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ustępie 1 nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie w razie stawienia się przed sądem w charakterze oskarżonego. Jednakże wynagrodzenie przysługuje, jeżeli oskarżony lub obwiniony został uniewinniony lub postępowanie zostało umorzone.

§21

Zakład może zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Czas zwolnienia może być odpracowany przez pracownika, a odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zwolnienie z pracy dla załatwienia spraw wymienionych powyżej odbywa się na podstawie ustnej zgody przełożonego.

§22

Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:

 1. Ślubu pracownika - przez 2 dni
 2. Urodzenie się dziecka pracownika - przez 2 dni
 3. Ślubu dziecka - przez 1 dzień
 4. Zgonu i pogrzebu małżonka, ojca lub matki - przez 2 dni
 5. Zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babci lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub jego bezpośrednią opieką - przez 1 dzień.

§23

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do co rocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 2. Wymiar urlopu ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnia okresy zatrudnienia i okresy nauki.
 3. Udzielenie urlopu wypoczynkowego odbywa się zgodnie z planem urlopów uwzględniającym potrzeby zakładu i wnioski pracowników.
 4. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w całości lub w części z powodu:
  1. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 5. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

§24

 1. Kierownik zakładu może na umotywowany wniosek pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.
 2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze poza przypadkami określonymi w przepisach szczególnych.

VIII. Nagrody i wyróżnienia

§25

 1. Pracownicy wzorowo wykonujący swoją prace mają pierwszeństwo w awansowaniu przed osobami nowoprzyjętymi.
 2. Pracownikowi za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, wydajność oraz jakość pracy mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
  • dyplom uznania
  • nagroda rzeczowa.
 3. Nagrody i wyróżnienia wymienione w ustępie 1 przyznaje kierownik na wniosek przełożonego pracownika.
 4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody i wyróżnienia składa się w aktach osobowych pracownika.

IX. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§26

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw-pożarowych stosuje się:
  • karę upomnienia
  • karę nagany.
 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP i przepisów pożarowych opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może stosować karę pieniężną.
 3. Karę wymierza Kierownik Zakładu w oparciu o umotywowany wniosek przełożonego pracownika.
 4. Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. W przypadkach uzasadnionych pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§27

 1. W przypadkach uzasadnionych zakład może z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.
 2. Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika, w szczególności nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

X. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przed pożarem

§28

 1. Pracownik jest obowiązany przestrzegać obowiązujących w zakładzie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. W szczególności obowiązkiem pracownika jest:
  • znać przepisy i zasady bezpiecznej pracy,
  • poddawać się badaniom lekarskim i brać udział w szkoleniach BHP i przeciw-pożarowych,
  • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ład i porządek na stanowisku pracy,
  • używać przydzielonej mu odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • niezwłocznie informować przełożonego o wypadku przy pracy, o pożarze oraz zagrożeniu wypadkowym i pożarowym.

§29

 1. Normy przydziału środków higieny, napojów, dodatków szkodliwych, posiłków profilaktycznych oraz tabele przydziału odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Zasady i normatywy przydziału okularów korekcyjnych określa załącznik nr 5 do regulaminu.

XI. Prace wzbronione kobietom i młodocianym

§30

 1. Zakład pracy jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony pracy młodocianych i kobiet.
 2. Ustala się wykaz lekkich prac sezonowych i dorywczych dla młodocianych stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu pracy.
 3. Ustala się wykaz prac wzbronionych młodocianym stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu pracy.
 4. Ustala się wykaz prac wzbronionych kobietom stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu pracy.

XII. Postanowienia końcowe

§31

 1. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie w przyjętym przez zakład miejscu.
 2. Regulamin pracy wchodzi w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości w sposób określony w ustępie 1.
 3. Nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z treścią regulaminu co potwierdza oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 4. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim samym trybie w jakim został ustalony.

Mikołów, dnia 15.05.2007 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Kłos, Zakład Usług Komunalnych, ul. Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 41 87 w. 103, e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.30
Data udostępnienia: 2009.09.30 21:04:40
Liczba odwiedzin strony: 16792 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów