Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Usług Komunalnych, tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje kierownika oraz szczegółowe zadania wchodzących w skład zakładu komórek organizacyjnych.

§2

Zakład Usług Komunalnych zwany dalej "zakładem" jest zakładem budżetowym Gminy Mikołowa działającym na podstawie:

 • ustawy z dnia 5.01.1991 r. prawo budżetowe (Dz. U. nr 4 poz. 18 i nr 34 poz. 150),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.05.1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. nr 42 poz. 183),
 • uchwały Rady Miejskiej Miasta Mikołów nr 92/91 z dnia 21.05.1991 r. i nr XXVI/130/91 z dnia 1.10.1991 r.

§3

 1. Zadaniem Zakładu Usług Komunalnych jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.
 2. Do zadań zakładu należy w szczególności:
  1. świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg,
  2. utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta,
  3. administrowanie składowiska odpadów komunalnych,
  4. świadczenie usług pogrzebowych,
  5. administrowanie szaletami miejskimi,
  6. administrowanie Zakładem Przeróbki Odpadów,
  7. administrowanie parkingami miejskimi,
  8. administrowanie kąpieliskiem miejskim.
 3. Dla realizacji celów określonych w ust. 1 i ust. 2 zakład może prowadzić działalność produkcyjną.
 4. Zakład obowiązany jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności w zakresie określonym przez organ założycielski przy uwzględnieniu wielkości przydzielonych środków finansowych.

§4

 1. Zakład Usług Komunalnych prowadzi gospodarkę na zasadach zakładu budżetowego.
 2. Gospodarkę finansową zakładu regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2
Kierownictwo zakładu

§5

 1. Zakładem Usług Komunalnych kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz kierownik zakładu.
 2. Kierownik zakładu podlega bezpośrednio burmistrzowi miasta Mikołowa.

§6

 1. Kierownik zakładu zarządza Zakładem Usług Komunalnych, określa kierunki pracy zakładu i wykonywanie zadań na podstawie obowiązujących przepisów, zadań planowych oraz poleceń Burmistrza Miasta Mikołowa.
 2. Kierownik zakładu wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 przy pomocy głównego księgowego.
 3. Kierownika zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy.

§7

 1. Kierownik zakładu podejmuje niezbędne działania zapewniające prawidłową pracę zakładu, a w szczególności:
  1. zarządza całością zakładu,
  2. reguluje sprawy organizacyjne w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminów organizacyjnych,
  3. wydaje zarządzenia obowiązujące wszystkich pracowników zakładu, decyzje i zarządzenia dotyczące całokształtu gospodarki zakładu,
  4. ustala regulamin organizacyjny zakładu,
  5. zatwierdza wnioski do projektów planów i sprawozdań przedkładanych Burmistrzowi,
  6. dokonuje podziału zadań i środków na poszczególne komórki zakładu,
  7. zawiera umowy o pracę oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunku pracy i dyscypliny pracy,
  8. reprezentuje zakład wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta Mikołowa.
 2. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za sprawne wykonanie zadań zakładu oraz wytycznych i uchwał Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Mikołowa.
 3. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

§8

 1. Główny księgowy prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień ekonomiczno-finansowych zakładu w zakresie:
  1. organizacji finansów i rachunkowości,
  2. wdrożenia i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej,
  3. kontroli wewnętrznej.
 2. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
  4. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
   1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
   2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmiany,
   3. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowania,
  5. kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników w zakresie prac finansowo-księgowych,
  6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika zakładu, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
   • zakładowego planu kont,
   • obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
   • zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
  7. w czasie nieobecności głównego księgowego zastępstwo pełni osoba z działu wyznaczona każdorazowo przez głównego księgowego.

Rozdział 3
Komórki organizacyjne

§9

 1. W skład Zakładu Usług Komunalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne (samodzielne stanowiska):
  1. Dział Głównego Księgowego,
  2. Dział Spraw Pracowniczych,
  3. Dział Administracyjny,
  4. Dział Zamówień Publicznych,
  5. Dział Zieleni,
  6. Dział Oczyszczania Miasta i Transportu,
  7. Dział Gospodarczy BHP i PPOŻ.,
  8. Zakład Przeróbki Odpadów.

§10

 1. Ustala się następujące podporządkowanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.
  1. Kierownikowi zakładu podlegają bezpośrednio:
   1. główny księgowy,
   2. specjalista ds. pracowniczych,
   3. specjalista ds. administracyjnych,
   4. specjalista ds. zamówień publicznych,
   5. starszy mistrz / majster/ starszy majster ds. zieleni,
   6. starszy mistrz / majster/ starszy majster ds. oczyszczania miasta i transportu,
   7. majster / starszy majster ds. gospodarczych,
   8. majster / starszy majster Zakładu Przeróbki Odpadów.
 2. Organizację strukturalną i sposób podporządkowania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

§11

 1. W zależności od potrzeb zakładu mogą być tworzone inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Komórką organizacyjną (działem) kieruje specjalista, starszy mistrz, majster, starszy majster.

Rozdział 4
Kierownictwo komórek zakładu

§12

 1. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi zakładu, kierują ich pracą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzjami i poleceniami kierownika zakładu.
 2. Do obowiązku kierujących komórkami organizacyjnymi zakładu należy w szczególności:
  1. organizacja pracy komórki, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad terminową realizacją obowiązków,
  2. przestrzeganie przepisów BHP oraz nadzór nad na przestrzeganiem przepisów BHP przez podległych sobie pracowników,
  3. merytoryczna i formalna ocena oraz wstępna aprobata projektów opracowań przedstawionych kierownikowi zakładu do zatwierdzenia,
  4. właściwy pod względem fachowym dobór pracowników i ocena ich kwalifikacji,
  5. przestrzeganie oraz nadzór nad przestrzeganiem przez poszczególnych pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy,
  6. składanie wniosków do kierownika zakładu w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
  7. opracowanie zagadnień w zakresie działania komórki oraz dokonywanie niezbędnych usprawnień w jej funkcjonowaniu,
  8. koordynowanie - nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej w sposób zapewniający terminowe wykonywanie zadań i osiągania prawidłowych wyników ekonomiczno-finansowych,
  9. terminowe sporządzanie sprawozdań wewnątrz zakładowych i GUS.
 3. Kierującego komórką organizacyjną w razie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez kierownika zakładu.

Rozdział 5
Tryb pracy komórek zakładu

§13

 1. W zakładzie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą pracą każdej komórki organizacyjnej kieruje jedna osoba, a każdy pracownik podlega tylko jednemu zwierzchnikowi, od którego otrzymuje polecenia i przed którym odpowiada za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Dla pracowników zakładu w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

§14

Zarządzenia i decyzje o podstawowym znaczeniu dla zakładu wydaje i podpisuje kierownik zakładu, a w przypadku jego nieobecności główny księgowy.

§15

 1. Komórka organizacyjna właściwa pod względem przedmiotowym w danej sprawie jest zobowiązana do jej ostatecznego załatwienia.
 2. W przypadku gdy oprawa dotyczy zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, właściwą (wiodącą) do jej załatwienia jest ta, której zakres działania przeważa w danej sprawie lub do której zakresu działania sprawa jest najbardziej zbliżona.
 3. Wszystkie komórki organizacyjne zakładu są zobowiązane do wzajemnej współpracy.

Rozdział 6
Wspólny zakres działania oraz zadania komórek organizacyjnych

§16

Do wspólnego zakresu działania komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. przygotowanie planów, norm, wytycznych oraz sporządzanie analiz i wniosków niezbędnych dla kierownika zakładu,
 2. opracowanie zagadnień związanych z przygotowaniem zakładu do potrzeb obrony państwa oraz do pracy w warunkach szczególnych,
 3. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 4. analiza wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej kontroli zewnętrznej oraz przygotowanie wyjaśnień, bądź udzielania odpowiedzi w przedmiocie tych wystąpień, jak również realizacja wniosków pokontrolnych,
 5. zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

§17
Dział Spraw Pracowniczych

Do zakresu działania należy całokształt spraw kadrowych, a w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwolnieniem pracowników,
 2. prowadzenie sprawozdawczości GUS,
 3. prowadzenie ewidencji przyjmowanych i zwolnionych pracowników,
 4. prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników,
 5. kontrola dyscypliny pracy w zakładzie,
 6. współpraca z komórką BHP w zakresie szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników,
 7. przygotowanie danych do świadczeń pracowniczych,
 8. zagadnienia związane z przejściem na emerytury lub renty pracowników,
 9. kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej.

§18
Dział Administracyjny

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. obsługa zarządu,
 2. obsługa interesantów,
 3. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 4. rozdzielanie dokumentów do działów,
 5. prowadzenie rejestrów umów, druków ścisłego zarachowania, zarządzeń,
 6. zakup materiałów biurowych, prenumerata publikacji książkowych oraz czasopism zgodnie z potrzebami zakładu,
 7. obsługa poczty.

§19
Dział Zamówień Publicznych

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. organizacja postępowań przetargowych w zakładzie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 2. kontrola faktur zakupu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. zatwierdzanie faktur pod względem zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 4. prowadzenie zaangażowania środków finansowych.

§20
Dział Zieleni

Do zakresu działania należy całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem prac pielęgnacyjno-porządkowych na terenach gminnych, a w szczególności:

 1. prace porządkowe na terenach miejskich,
 2. utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej,
 3. bieżące rozliczanie zleconych usług,
 4. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo-płacowej za wykonane roboty.

§21
Dział Oczyszczania Miasta i Transportu

Do zakresu działania należy całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem czystości w mieście i zarządzanie bazą transportową, a w szczególności:

 1. wywóz nieczystości z terenu miasta,
 2. bieżące zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,
 3. administrowanie szaletami miejskimi,
 4. zawieranie umów na wywóz nieczystości,
 5. bieżące rozliczanie wykonanych usług,
 6. prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczanie czasu pracy.

§22
Dział Gospodarczy BHP i PPOŻ.

 1. Do zakresu działania należy w szczególności:
  1. administrowanie parkingami, kąpieliskiem, cmentarzami i kaplicami,
  2. organizowanie dozorowania mienia oraz utrzymania czystości i porządku na terenie zakładu,
  3. bieżące rozliczanie wykonanych usług,
  4. prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczanie czasu pracy,
  5. opracowanie przy współudziale komórek organizacyjnych planów poprawy warunków pracy i zapobiegania zagrożenia zdrowia i życia pracowników,
  6. prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy,
  7. prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  8. dokonywanie kontroli warunków pracy,
  9. prowadzenie ewidencji badań lekarskich,
  10. prowadzenie spraw obrony cywilnej.

§23
Zakład Przeróbki Odpadów

Do zakresu działania należy w szczególności:
 1. prowadzenie obsługi:
  • stacji selekcji wraz z organizacją systemu odbioru odpadów,
  • przeładunku odpadów komunalnych,
  • kompostowni odpadów zielonych,
  • Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
 2. prowadzenie drobnych remontów dróg gminnych,
 3. sprawowanie nadzoru nad składowiskiem odpadów komunalnych w Mokrem 15-go Grudnia,
 4. bieżące rozliczanie usług,
 5. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo-płacowej,
 6. prowadzenie sprawozdawczości.

§24

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Zakładu Usług Komunalnych.
 2. Za przestrzeganie regulaminu odpowiadają wszyscy kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Kłos, Zakład Usług Komunalnych, ul. Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 41 87 w. 103, e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.30
Data udostępnienia: 2009.09.30 21:04:40
Liczba odwiedzin strony: 9284 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 21:36:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów