Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową jednostką budżetową realizującą zadania pomocy społecznej, zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz zadania związane z realizacją świadczeń alimentacyjnych.

§2

 1. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Mikołów.
 2. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie.

§3

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje burmistrz Mikołowa.

II. Zadania Ośrodka

§4

 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Ośrodek realizuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych aktów prawnych mających na celu ochroną poziomu życia osób i rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków.
 3. Ośrodek ponadto realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 4. Ośrodek również realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

III. Zasady działania i organizacji

§5

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który:

 • zarządza Ośrodkiem i ustala jego organizację wewnętrzną,
 • reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór nad majątkiem Ośrodka,
 • jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
 • jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§6

Szczegółowe zasady i tryb działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek kierownika Ośrodka przez Burmistrza Miasta Mikołowa.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§7

Ośrodek jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.

§8

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Mikołowa na podstawie corocznie ustalanego planu finansowego zgodnie z uchwałą budżetową gminy z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§9

Ośrodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

§10

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

V. Mienie Ośrodka

§11

Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych.

VI. Postanowienia końcowe

§12

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Stolarska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 68, e-mail: mops@mops.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.09
Data udostępnienia: 2009.01.09 22:02:53
Liczba odwiedzin strony: 3296 (ostatnie odwiedziny 2022.08.18 19:19:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów