Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 póz. 94 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142., poz. 1593) - ustalam co następuje:

I. Przepisy wstępne
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Kobiety i mężczyźni są traktowani równo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się z Regulaminem pracy - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią, z datą i podpisem pracownika zostaje dołączone do akt osobowych.

§4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołów reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.

II. Obowiązki pracowników

§5

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli,
 2. przestrzeganie prawa,
 3. wykonywanie swoich zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 4. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym jak również udostępnianie dokumentów - jeżeli prawo tego nie zabrania,
 5. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 6. uprzejmość i życzliwość,
 7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią,
 8. sumienne i staranne wypełnianie dotyczących pracy poleceń przełożonego,
 9. pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami,
 10. stosowanie się do wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

§6

Ponadto pracownik jest zobowiązany:

 1. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 2. przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w MOPS porządku,
 3. przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe oraz potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP,
 4. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 5. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
 6. po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć urządzenia i pomieszczenia,
 7. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 8. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,
 9. złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej a w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym również oświadczenia majątkowe.

§7

 1. Pracownik będący po spożyciu alkoholu ma zakaz wstępu i przebywania na terenie zakładu pracy.
 2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§8

Zabrania się pracownikom:

 1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez uzasadnionej przyczyny,
 2. operowanie maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
 3. samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawę bez upoważnienia.

§9

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§10

We wszystkich biurach i pomieszczeniach pracy na terenie MOPS-u obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem jednego wyznaczonego miejsca.

III. Obowiązki pracodawcy

§11

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią umowy o pracę,
 2. zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 4. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zaspokoić w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 8. wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy,
 9. stosować obiektywnie i sprawiedliwie kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 10. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

IV. Czas pracy

§12

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w budynku MOPS lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań.
 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§13

 1. Czas pracy pracowników nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu w pięciodniowym tygodniu pracy za który uważa się kolejno przypadające dni od poniedziałku do piątku.
 2. Ustala się godziny rozpoczęcia i kończenia pracy: w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600 od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
 3. Czas pracy pracowników socjalnych przyjmujących klientów ustala się w następujących godzinach:
  • poniedziałek:
   • od 800 - 1100 - obsługa klienta w siedzibie MOPS,
   • od 1100 - 1400 - obsługa klienta w terenie,
   • od 1400 - 1600 - obsługa klienta w siedzibie MOPS,
  • od wtorku do piątku:
   • od 730 - 1100 - obsługa klienta w siedzibie MOPS,
   • od 1100 - 1400 - obsługa klienta w terenie,
   • od 1400 - 1530 - obsługa klienta w siedzibie MOPS.
 4. W godzinach przebywania pracowników socjalnych w terenie obsługę klientów w siedzibie MOPS prowadzi pracownik socjalny pełniący dyżur.
 5. Czas pracy pracownika - sprzątaczki w siedzibie MOPS-u ustala się:
  • od poniedziałku do piątku od godziny 1000 do 1800.
 6. Czas pracy pracowników Działu Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej ustala się w następujących godzinach:
  • od poniedziałku do czwartku od 1000 do 1800,
  • piątek od 1000 do 1600,
  • w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich - od poniedziałku do piątku od 800 do 1600.
 7. Czas pracy pracownika - sprzątaczki w siedzibie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej ustala się:
  • od poniedziałku do piątku od 730 do 1130.
 8. Na uzasadniony wniosek pracownika pracodawca może ustalić inne godziny niż określone w pkt. 2.
 9. Jeżeli wymagają tego potrzeby MOPS Pracownik samorządowy mianowany może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święto, z wyjątkiem kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi do ośmiu lat oraz w innych wypadkach w odrębnych przepisach. Pracownikowi samorządowemu mianowanemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny, z tym że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
 10. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące.

§14

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15-minutowej przerwy w pracy, wliczonej do czasu pracy; czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala Kierownik MOPS w porozumieniu z pracownikami.

§15

 1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 600 w tygodniu a godz. 600 dnia następnego. Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Pracodawca może udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w święto.
 2. Praca wykonywana w godzinach od 22 do 6 jest w myśl niniejszego regulaminu pracą w porze nocnej.

§16

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by o godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na swym stanowisku.

§17

 1. Pracownik może wejść na teren zakładu pracy, gdzie znajduje się jego miejsce pracy nie wcześniej niż na 30 minut przed rozpoczęciem pracy.
 2. Pracownik powinien opuścić zakład pracy w czasie nie dłuższym niż 30 minut po zakończeniu pracy.

§18

 1. Każdorazowe wyjście poza zakład pracy pracownik potwierdza wpisem do książki wyjść z podaniem godziny i celu wyjścia. Po powrocie pracownik wpisuje godzinę przyjścia.
 2. Wyjścia prywatne, godzinę wyjścia i przyjścia pracownik wpisuje do książki "wyjść prywatnych".

§19

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości rozliczany jest na podstawie "polecenia wyjazdu służbowego". Polecenie wyjazdu służbowego oraz karty urlopowe podpisuje:

 • Kierownik Ośrodka - podległym pracownikom,
 • Burmistrz - Kierownikowi MOPS.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy

§20

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.
 2. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy.
 3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
 5. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
 6. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego, nie dotyczy to części urlopu udzielonego zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy.
 7. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
 8. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
 9. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 Kodeksu Pracy.

§21

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
 2. W trybie i na zasadach określonych stosowanymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
  1. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
  2. wezwanego przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym ; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w ciągu roku,
  4. wezwanego do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub światkiem w postępowaniu pojednawczym,
  5. na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,
  6. wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
  7. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze,
  8. będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestnictwa w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu,
  9. na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  10. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy,
  11. pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, do której pracownik został skierowany przez organy Gminy na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady.
 3. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
  1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w punkcie 4 zdanie drugie, punkcie 5, 8, 10, 12 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu Pracy.
 5. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o których mowa w pozostałych punktach pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia - w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty z tego tytułu.

§22

 1. pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca.
 2. Za czas zwolnienia od prac, o których mowa w ust.  l pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jeżeli odpracował czas zwolnienia.

§23

Pracownicy lub pracownikowi wychowującym dziecko w wieku do lat 14 przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§24

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§25

Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 2. prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z wykonywaną pracą,
 4. kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

§26

 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Po odbyciu szkolenia, pracownik podpisuje oświadczenie, które zostaje dołączone do akt osobowych.

§27

 1. W razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§28

 1. Pracownikom socjalnym (wykonującym między innymi pracę w terenie) oraz sprzątaczce używającym własnej odzieży i obuwia przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę, odrębnym przepisem.
 2. Zakładowe normy przydziału okularów korygujących wzrok oraz zapewnienia napojów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

VII. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§29

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
 2. W sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ma zastosowanie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1966 r. (Dz. U. nr 114 poz. 545 z 1996 r. z późn. zmianami).

§30

W sprawie przysługujących uprawnień pracownicy związanych z rodzicielstwem mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy w tej sprawie.

§31

 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

§32

W przypadku zatrudnienia młodocianych mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

VIII. Nagrody i wyróżnienia

§33

 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe pełnienie swoich obowiązków, przez inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w sposób szczególny do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia.
 2. Zasady przyznawania nagród pieniężnych określa regulamin nagród.
 3. Zawiadomienia o przyznaniu wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

IX. Wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń

§34

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy, czasu pracy, kwalifikacji wymaganych na określonym stanowisku oraz charakteru pracy.
 2. Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami.
 3. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami.

§35

Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679).

§36

 1. Wynagrodzenie za pracę jest płacone co miesiąc z dołu, najpóźniej w dniu 28 danego miesiąca.
 2. Pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
 3. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

§37

 1. Wynagrodzenie za pracę w formie pieniężnej jest przekazywane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pracownika.
 2. Na wniosek pracownika wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie MOPS.

§38

 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
  1. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  3. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
  5. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę na piśmie.

X. Dyscyplina pracy

§39

Opuszczanie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

 1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
 2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
 3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
 4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
 5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin po jej zakończeniu podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiały wypoczynek nocny.

§40

 1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny wcześniej wiadomej pracownik powinien uprzedzić pracodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić pracodawcy lub osobie przez niego upoważnionej nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności - osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem telefonu lub poczty. W przypadku zawiadomień wysyłanych drogą pocztową za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. W razie nieobecności w związku z:
  1. niezdolności do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
  2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

  pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając do Inspektora ds. Organizacji Kadr i Administracji stosowne zaświadczenie lekarskie.

§41

 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
  1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w
   ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie wskazanym w pkt. 1- pracownik/pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
 2. W pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt a.

§42

 1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy.
 2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać na piśmie przyczynę nieobecności.

§43

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

§44

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być również kara pieniężna.

§45

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§46

 1. Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§47

 1. Kary stosuje Kierownik MOPS i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia o nałożonej karze składa się do akt osobowych pracownika.
 2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu - wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
 3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracownik może z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą przed upływem tego okresu.
 4. Odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową pracownika samorządowego mianowanego regulują przepisy art. 25-30 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

XI. Odpowiedzialność materialna pracowników

§48

 1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
 3. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
 4. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
 5. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

XII. Przepisy końcowe

§49

 1. W razie nieobecności Kierownika MOPS upoważniony jest pracownik do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym również zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§50

Kierownik MOPS przyjmuje strony w uzgodnionych terminach w sprawie skarg, wniosków i zażaleń w zakresie praw o obowiązkach pracowniczych.

§51

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§52

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz inne przepisy, które stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników samorządowych.

§53

Z dniem 31.05.2003 r. traci moc dotychczasowy regulamin pracy wraz z załącznikami.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Stolarska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 68, e-mail: mops@mops.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.22
Data udostępnienia: 2005.10.22 21:11:34
Liczba odwiedzin strony: 7312 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 18:31:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów