Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Miejski Dom Kultury w Mikołowie, zwany dalej Domem Kultury jest wpisany do Księgi Rejestrowej nr 1/92 instytucji kultury w Mikołowie, założonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku.

§2

Dom Kultury organizuje i prowadzi działalność kulturalną na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493),
 3. niniejszego Statutu,
 4. ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12 poz. 136).

§3

Dom Kultury jest jednostką zintegrowaną, posiadającą siedzibę mieszczącą wszystkie komórki. Siedzibą Domu Kultury jest obiekt przy ul. Rynek 19.

§4

Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Zarząd Miasta Mikołowa.

§5

Gmina Mikołów zapewnia Domowi Kultury odpowiednie warunki działania i rozwoju działalności kulturalnej na terenie miasta.

§6

W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Dom Kultury współpracuje z ośrodkami kulturalnymi o podobnych celach statutowych.

§7

Dom Kultury używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby, jak również pieczątki małej podłużnej do operacji bankowych oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą i adresem.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§8

Dom Kultury upowszechnia i ochrania kulturę.

§9

Cel wymieniony w §1 Dom Kultury realizuje poprzez:

 • organizowanie koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, festynów ludowych,
 • organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych, opiekę nad Galerią,
 • patronat nad amatorskim ruchem artystycznym,
 • pracę dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą,
 • impresariat artystyczny,
 • organizację spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • tworzenie klubów dyskusyjnych, kołek zainteresowań, zespołów muzycznych,
 • poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej,
 • poszukiwanie nowych form finansowania kultury,
 • integrację środowisk twórczych,
 • wydawanie miesięcznika Magazyn Informacyjny "Gazeta Mikołowska".

§10

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
 • rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych.

Rozdział III
Zarządzanie i administracja

§11

Dom Kultury jest instytucją kultury.

§12

Domem Kultury kieruje Dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora wybranego w drodze konkursu, zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta Mikołowa.

§13

Dyrektor Domu Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnia w placówce pracowników merytorycznych, administracyjnych a także instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. W miarę potrzeby dyrektor może zatrudnić specjalistów z innych dziedzin związanych z działalnością Domu Kultury.

§14

Dyrektor i pracownicy Domu Kultury winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Wynagrodzenie pracowników ustalane jest w oparciu o aktualne rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki.

§15

Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§16

Dom Kultury opracowuje plany swojej działalności i harmonogram imprez, przyjmując zastrzeżenia i propozycje organów samorządu terytorialnego.

§17

 1. W Domu Kultury mogą działać Koła, Towarzystwa i Fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W Domu Kultury działa redakcja miesięcznika "Gazety Mikołowskiej".

Rozdział IV
Majątek i finanse

§18

Dom Kultury jest finansowany z budżetu miasta, dochodów własnych i innych świadczeń.

§19

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury (ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12 poz. 136)).

§20

Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

§21

Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Domu Kultury z zachowaniem dotacji z budżetu miasta.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§22

Statut nadaje Rada Miasta Mikołowa.

§23

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym do jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Damaris Stencel, Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:46:59
Liczba odwiedzin strony: 3229 (ostatnie odwiedziny 2022.08.04 10:17:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów