Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin pracy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin pracy Miejskiego Domu Kultury

I. Uwagi ogólne

§1

Regulamin niniejszy dotyczy wszystkich pracowników Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

§2

Podstawowymi obowiązkami pracowników MDK są:

 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
 • sumienny stosunek do pracy,
 • dbałość o urządzenia i majątek stanowiący dobro społeczne,
 • rzetelne wykonanie pracy i obowiązków, wynikających z założeń statutowych MDK, istniejących przepisów oraz planów pracy,
 • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych,
 • koleżeński stosunek do współpracowników i okazywanie pomocy podwładnym,
 • życzliwy stosunek do osób korzystających z usług MDK,
 • dążenie do jak najlepszych wyników pracy przez stale podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie metod i organizacji pracy,
 • zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zakład pracy na szkodę.

§3

Kierownikiem zakładu pracy jest dyrektor, któremu podlegają wszyscy pracownicy. Struktura organizacyjna Domu Kultury przedstawiona jest na załączniku graficznym nr 1.

§4

Każdy pracownik MDK posiada szczegółowy zakres czynności.

II. Czas pracy

§6

Obowiązujący czas pracy dla wszystkich pracowników działalności podstawowej i pracowników umysłowych administracji wynosi tygodniowo 40 godzin. Godziny pracy:

 • pracownicy administracyjni 6.30 - 14.30,
 • zmiana przedpołudniowa 8.00 - 16.00,
 • zmiana popołudniowa 12.00 - 20.00.

Wszyscy pracownicy etatowi obowiązani są do podpisywania (po przyjściu do pracy) listy obecności. Pracownicy godzinowi wpisują swoją obecność do dzienników zajęć, które stanowią podstawę do obliczenia wysokości ich wynagrodzenia.

Pracownik w razie konieczności wyjścia w czasie pracy (dla załatwienia spraw urzędowych lub osobistych) powinien wpisać do książki ewidencji nieobecności w czasie pracy: cel wyjścia, godzinę wyjścia oraz godzinę przewidywanego powrotu do pracy. Księga ewidencji wyjść znajduje się na portierni.

§7

Zmiany godzin pracy reguluje dyrektor Domu Kultury.

§8

 1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, pociąga za sobą konieczność ustalenia formy wynagrodzenia.
 2. Dyrektor Domu Kultury w przypadkach koniecznych, może przedłużyć czas pracy, bądź zmienić godziny.
 3. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 w roku.
 4. Pracowników można zatrudnić w niedziele i święta do trzech razy w miesiącu.
 5. Za pracę w niedzielę i święta oraz po godzinach pracy pracownik otrzymuje inne wolne dni i godziny, które są czasowo równoważne z przepracowanymi.

III. Wypłata wynagrodzenia

§9

Pracownikom umysłowym wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, każdego ostatniego dnia |w miesiącu, w wysokości uzależnionej od zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji. Pracownikom będącym w okresie próbnym wynagrodzenie wypłaca się również z dołu.

Pracownikom fizycznym i pracownikom płatnym godzinowo wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, przy czym:

 1. pracownikom fizycznym - w wysokości uzależnionej od zajmowanego stanowiska i kwalifikacji,
 2. pracownikom godzinowym - w wysokości uzależnionej od liczby przepracowanych godzin, wykształcenia i kategorii weryfikacyjnej.

§10

Za wadliwe wykonanie produktów lub usług z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu (art. 82 §1 Kodeksu Pracy).

IV. Nagrody

§11

 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia (np. za pracę związaną z festiwalem, przeglądem, akcją itp.).
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor MDK po zasięgnięciu opinii Rady Pracowniczej.

V. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

§12

 1. Pracownik MDK może być zwolniony z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych, w następujących przypadkach:
  1. ślub pracownika 2 dni,
  2. urodzenie się dziecka pracownika 2 dni,
  3. ślub dziecka pracownika 1 dzień,
  4. zgon i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca lub matki pracownika 1 dzień,
  5. zgon i pogrzeb siostry lub brata pracownika 1 dzień.
 2. Opuszczenie lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny, a w szczególności:
  1. choroba lub wypadek powodujący niezdolność pracownika do pracy,
  2. choroba lub wypadek członka rodziny pracownika, wymagające sprawowania przez niego osobistej opieki przez okres do 30 dni w roku,
  3. okoliczność wymagająca sprawowania przez niego osobistej opieki nad dziećmi do lat 8 przez okres 60 dni w roku,
  4. zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji i inne nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe i punktualne przybycie do pracy m.in. wezwanie organów władzy państwowej czy administracji,
  5. pracownik wychowujący dzieci do lat 14 ma prawo dwukrotnie w ciągu roku do l dnia wolnego od pracy,
  6. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 6 godzin od zakończenia podróży, jeśli pracownik w podróży nie korzystał z miejsca sypialnego.
 3. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadkach podanych wyżej przysługuje pracownikowi wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

§13

O uzasadnionej niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić dyrekcję. Usprawiedliwienie winno być sygnalizowane najpóźniej następnego dnia po nie przybyciu do pracy.

VI. Wykroczenie przeciwko regulaminowi i dyscyplinie pracy

§14

Do wykroczeń przeciwko regulaminowi i dyscyplinie pracy zalicza się przede wszystkim:

 1. rozmyślne, złe lub niedbale wykonywanie pracy i obowiązków,
 2. zawinione niszczenie pomocy naukowych, materiałów, urządzeń i ruchomości,
 3. nie przybycie do pracy, spóźnienie się (nie usprawiedliwione) lub samowolne opuszczenie pracy,
 4. przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu podczas pracy,
 5. zakłócenie spokoju w instytucji,
 6. niewykonywanie poleceń dyrekcji lub wykonywanie pracy w sposób lekceważący lub obraźliwy stosunek do zwierzchników, osób podwładnych oraz osób korzystających z usług MDK.

VII. Konsekwencje za wykroczenia przeciwko regulaminowi i dyscyplinie pracy

§15

 1. W stosunku do pracowników MDK dopuszczających się wykroczeń regulaminowych i naruszenia przepisów o dyscyplinie pracy stosowane będą następujące kary:
  1. udzielenie upomnienia,
  2. udzielenie nagany,
  3. nałożenie kary pieniężnej,
  4. zwolnienie z pracy z zachowaniem warunków wypowiedzenia,
  5. zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

VIII. Wyjaśnienie przypadków stosowania kar pieniężnych i innych

§16

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może stosować kary pieniężne.
 2. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną, zgodnie z kodeksem pracy.
 3. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do rozliczenia się przedmioty, narzędzia, instrumenty, odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkody powstałe w tym mieniu.

IX. Postanowienia końcowe

Przyjęcie do wiadomości Regulaminu Pracy pracownik potwierdza swoim podpisem na złożonym oświadczeniu, które zostanie dołączone do akt osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Damaris Stencel, Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:03
Liczba odwiedzin strony: 6982 (ostatnie odwiedziny 2022.06.24 06:37:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów