Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

§1

Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową.

§2

Dzienny Dom Pomocy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. nr 64 poz. 414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014),
 • uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie nr XX/267/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku,,
 • innych właściwych przepisów.

§3

Siedzibą i obszarem działania Ośrodka jest gmina Mikołów.

§4

Ośrodek używa pieczęci zgodnie z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu.

§5

Bezpośredni nadzór nad działalnością Dziennego Domu Pomocy sprawuje Zarząd Miasta Mikołowa.

II. Cele i zadania

§6

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy.

Zadaniem Dziennego Domu Pomocy jest:

 • zapewnienie pensjonariuszom dziennego pobytu bez noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad),
 • zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które nie korzystają z dziennego pobytu,
 • zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,
 • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami placówki,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
 • opieka medyczna.

§7

Ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy mają prawo korzystać osoby kierowane decyzją kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§8

Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy mają osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są samotne (posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania),
 • posiadają złe warunki mieszkaniowe i stosunki rodzinne,
 • są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

III. Zasady działania i organizacji

§9

Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który:

 • zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem,
 • tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym,
 • jest zwierzchnikiem służbowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§10

Szczegółowe zasady i tryb działania Dziennego Domu Pomocy określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Miasta na wniosek Kierownika jednostki.

§11

Kwalifikacje, zasady zatrudniania, wynagradzania określają odrębne przepisy.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§12

Dzienny Dom Pomocy prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§13

Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy i innych źródeł przewidzianych prawem.

V. Mienie Dziennego Domu Pomocy

§14

Mienie Dziennego Domu Pomocy stanowią środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

VI. Przepisy końcowe

§15

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Polcar, Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 00 90, e-mail: dompomocy@op.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:01
Liczba odwiedzin strony: 3253 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów