Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zakład Usług Komunalnych
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2006.11.22 22:20:32 powrót do aktualnej strony
 
ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 51, 226 02 94
e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
w czwartki kasa czynna od 900 do 1630

Dział Eksploatacji i Obsługi Klienta:

od poniedziałku do środy od 700 do 1400
w czwartki od 700 do 1700

w piątki od 700 do 1400

kierownik: mgr inż. Roman Naleśnik

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym gminy Mikołów, działającym na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r.). Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.). Działalność jednostki jest finansowana z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz dotacji udzielonej przez gminę. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, będącym w jego zarządzie, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zakładu powołany i odwoływany przez burmistrza. Za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych kierownik zakładu odpowiada przed Radą Gminy, której składa coroczne sprawozdanie z działalności. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Usług Komunalnych określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań zakładu należy prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, a w szczególności:

 • świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg,
 • świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • prawidłowe utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta,
 • prowadzenie produkcji roślinnej na terenie ogrodnictwa,
 • wykonywanie prac związanych z okresem zimowym,
 • administrowanie szaletami miejskimi,
 • administrowanie targowiskami miejskimi,
 • świadczenie usług transportowych,
 • świadczenie usług pogrzebowych,
 • administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
 • administrowanie basenem kąpielowym,
 • najem i dzierżawa pomieszczeń magazynowych,
 • administrowanie obiektami znajdującymi się na Placu Harcerskim,
 • świadczenie usług z zakresu remontów dróg gminnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Iwona Pędziwiatr, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 25 51 w. 105, e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.09.26
Data udostępnienia: 2006.11.22 22:20:32

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów