Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2005.10.22 21:11:36 powrót do aktualnej strony
 
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 86 60
e-mail: mops@mops.mikolow.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1600

od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: inż. Janina Ryguła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy Mikołów powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej. Jednostka jest finansowana w zakresie zadań własnych z budżetu gminy Mikołów, w zakresie zadań zleconych z budżetu centralnego, a także z innych prawem dopuszczalnych źródeł jak np. fundacje i darowizny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Jego mienie stanowią środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy oraz jako zadania zlecone.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • pracę socjalną rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy,
 • udzielanie schronienia posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu.

W ramach zadań zleconych gminie ośrodek realizuje:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby określone w ustawie o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Stolarska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 68, e-mail: mops@mops.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.22
Data udostępnienia: 2005.10.22 21:11:36

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów