Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Żłobka Miejskiego w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Żłobek Miejski w Mikołowie zwany dalej żłobkiem jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów.
 2. Żłobek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 3. Nazwa żłobka brzmi: "Żłobek Miejski w Mikołowie".
 4. Obszarem działalności żłobka jest miasto Mikołów.
 5. Siedziba żłobka mieści się w Mikołowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

§2

Żłobek prowadzi swą działalność na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89),
 • innych przepisów dot. zakładów opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych,
 • uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVII/514/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Żłobek Miejski w Mikołowie",
 • niniejszego statutu.

§3

Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą żłobka w pełnym brzmieniu.

§4

Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością żłobka jest burmistrz miasta Mikołowa.

II. Cele i zadania

§5

Podstawowym celem żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia. W szczególności żłobek:

 1. zapewnia dzieciom opiekę, co umożliwia matkom tych dzieci pracę zawodową i naukę,
 2. zapewnia warunki prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 3. zapewnia dzieciom prawidłowe wyżywienie,
 4. zapewnia właściwe warunki do zabawy,
 5. prowadzi swą działalność z poszanowaniem godności i osobowości dziecka i jego tradycji rodzinnych,
 6. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.

III. Zasady działania i organizacji

§6

Pracą żłobka kieruje kierownik, który:

 1. zarządza żłobkiem, kieruje jego działalnością oraz ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór nad majątkiem żłobka,
 3. tworzy warunki do realizacji przez żłobek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 4. organizuje w sposób właściwy pracę personelu.

§7

 1. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, zatrudnia i zwalnia pracowników żłobka oraz jest ich przełożonym służbowym.
 2. W żłobku zatrudnia się wykwalifikowany personel
 3. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników żłobka określają odrębne przepisy.
 4. W żłobku wyodrębnia się 4 oddziały dziecięce:
  1. I oddział - grupa wiekowa do 12 miesiąca życia dziecka w liczbie do 22 miejsc,
  2. II oddział - grupa wiekowa od 13 miesiąca do 18 miesiąca życia dziecka w liczbie do 27 miejsc,
  3. III oddział - grupa wiekowa od 19 miesiąca do 26 miesiąca życia dziecka w liczbie do 22 miejsc,
  4. IV oddział - grupa wiekowa od 27 miesiąca do 36 miesiąca życia dziecka w liczbie do 29 miejsc.

  Kwalifikacja do poszczególnych grup wiekowych uwzględniona jest również rozwojem dziecka.

§8

Szczegółowe zasady i tryb działania żłobka określa Regulamin Porządkowy.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§9

 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą działalności finansowej żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

§10

Żłobek uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu miasta.

§11

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokość stawki żywieniowej ustala Rada Miejska Mikołowa.

V. Postanowienia końcowe

§12

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Moczko, Żłobek Miejski, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 54 82, e-mail: zlobek@mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.25
Data udostępnienia: 2009.04.06 23:26:19
Liczba odwiedzin strony: 2296 (ostatnie odwiedziny 2022.08.18 09:16:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów