Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin organizacyjny
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Regulamin Organizacyjny Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa zasady organizacji Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, zwanego dalej ZSiPM, a także obowiązki i kompetencje jego kierownika i komórek organizacyjnych.

§2

 1. ZSiPM jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów podległą Burmistrzowi Miasta.
 2. Siedziba ZSiPM znajduje się w Mikołowie przy ulicy K. Miarki 9.

§3

ZSiPM wykonuje swoje zadania na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

§4

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich jest jednostką budżetowa prowadząca gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i wydanych do niej aktach wykonawczych.

§5

Status pracownika ZSiPM określa ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§6

ZSiPM nadzoruje z upoważnienia Burmistrza Mikołowa jednostki organizacyjne zwane dalej szkołami:

 1. Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich, Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 20,
 2. Gimnazjum nr 2, Mikołów, ul. Krakowska 30,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Mikołów, ul. bps. Bandurskiego 1,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, Mikołów-Kamionka, ul. Katowicka 122,
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka, Mikołów, ul. Katowicka 24,
 6. Zespół Szkół nr 2, Mikołów - Borowa Wieś, ul. Gliwicka 299,
 7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego, Mikołów-Mokre, ul. Zamkowa 1,
 8. Szkoła Podstawowa nr 8, Mikołów - Paniowy, ul. Wolności 27,
 9. Szkoła Podstawowa nr 9, Mikołów - Śmiłowice, ul. Gliwicka 102,
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mikołów - Reta, ul. Skalna 10,
 11. Zespół Szkół nr 3, Mikołów - Bujaków, ul. Szkolna 1,
 12. Przedszkole nr 1, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 27,
 13. Przedszkole nr 2, Mikołów, ul. Janasa 7,
 14. Przedszkole nr 3, Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 38,
 15. Przedszkole nr 4, Mikołów - Kamionka, ul. Katowicka 132,
 16. Przedszkole nr 5, Mikołów - Bujaków, ul. ks. Górka 27,
 17. Przedszkole nr 6, Mikołów - Borowa Wieś, ul. Gliwicka 387,
 18. Przedszkole nr 7, Mikołów - Mokre, ul. Zamkowa 2,
 19. Przedszkole nr 8, Mikołów, ul. Waryńskiego 28A,
 20. Przedszkole nr 9, Mikołów, ul. K. Miarki 7,
 21. Przedszkole nr 11, Mikołów, ul. Kownackiej 1,
 22. Przedszkole nr 12, Mikołów, os. Słowackiego 18.

II. Struktura organizacyjna ZSiPM

§7

W skład ZSiPM wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 1. Dyrektor,
 2. Dział księgowości i płac:
  1. Główny księgowy,
  2. Referat ds. księgowości,
  3. Referat ds. płac,
  4. Kasa,
 3. Dział remontów i administracji:
  1. Kierownik działu,
  2. Pracownicy Działu remontów i administracji,
 4. Specjalista ds. kadr,
 5. Radca prawny,
 6. Specjalista ds. organizacyjnych,
 7. Pracownik ds. BHP,
 8. Sekretariat.

III. Zakres obowiązków

§8

Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich kieruje dyrektor.

§9

Organizacja pracy ZSiPM opiera się na zasadzie hierarchicznego, służbowego podporządkowania oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych zadań.

§10

Zakresy obowiązków i odpowiedzialność pracowników ZSiPM są zawarte w zakresach czynności ustalonych dla poszczególnych stanowisk pracy.

§11

Dyrektor ZSiPM jest zwierzchnikiem dla kierowników działów i samodzielnych stanowisk występujących w ZSiPM, a także dyrektorów szkół. W ZSiPM wyróżnia się dwa działy:

 1. Dział księgowości i płac,
 2. Dział remontów i administracji.

§12

Główny księgowy ZSiPM jest bezpośrednim przełożonym pracowników działu księgowości, płac i kasy.

§13

Kierownik działu remontów jest przełożonym pracowników działu remontów i administracji.

§14

W ZSiPM występują samodzielne stanowiska pracy:

 1. Sekretariat,
 2. Specjalista ds. kadrowych,
 3. Specjalista ds. BHP,
 4. Radca prawny,
 5. Specjalista ds. organizacyjnych.

§15

Schemat organizacyjny ZSiPM przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

IV. Zakres działania i kompetencje

§16

Do zakresu działań i kompetencji dyrektora ZSiPM należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ZSiPM i dyrektorów szkół,
 2. nadzór nad działalnością merytoryczna i finansowa ZSiPM i szkół,
 3. podpisywanie planów budżetowych i sprawozdań w części budżetu dotyczącej oświaty,
 4. podpisywanie projektów budżetowych w części dotyczącej oświaty,
 5. przygotowywanie i przeprowadzania konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,
 6. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
 7. współpraca z Kuratorium Oświaty w imieniu organu prowadzącego,
 8. współpraca ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w oświacie,
 9. wykonywanie zadań wskazanych w pełnomocnictwach udzielonych przez Burmistrza Mikołowa,
 10. wykonywanie poleceń Burmistrza Mikołowa.

§17

Sekretariat ZSiPM wykonuje w szczególności:

 1. ewidencjonowanie i rozdysponowywanie poczty przychodzącej,
 2. ewidencja (zgodnie z instrukcją kancelaryjną) i wysyłka poczty wychodzącej,
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych i zeszytu wyjść,
 4. obsługa narad i spotkań odbywających się w ZSiPM,
 5. prowadzenie merytoryczne funduszu świadczeń socjalnych pracowników ZSiPM, emerytów i rencistów oraz funduszu mieszkaniowego dla szkół,
 6. sporządzanie wg zapotrzebowań sprawozdań oświatowych (m.in SIO, EN-3, dożywianie),
 7. prowadzenie procedury związanej z wypłacaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych,
 8. prowadzenie dokumentacji "Zielonej szkoły" oraz kolonii letnich.

§18

Do zadań specjalisty ds. kadrowych należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników ZSiPM i dyrektorów szkół,
 2. przygotowywanie wniosków rentowych i emerytalnych pracowników ZSiPM i dyrektorów szkół,
 3. udzielanie konsultacji kadrowych dyrektorom i pracownikom szkół.

§19

Specjalista ds. BHP prowadzi sprawy związane z BHP i organizuje szkolenia dla pracowników ZSiPM i szkół.

§20

Do obowiązków Radcy prawnego należy w szczególności:

 1. wykonywanie obsługi prawnej ZSiPM,
 2. opiniowanie decyzji, uchwał i innych aktów prawnych tworzonych w ZSiPM,
 3. udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 4. konsultowanie spraw prawnych szkół.

§21

Specjalista ds. organizacyjnych:

 1. przygotowuje i rozlicza decyzje dotyczące stypendiów szkolnych i zasiłków, przygotowuje do wypłaty i rozlicza stypendia Burmistrza Mikołowa,
 2. organizuje szkolenia i imprezy oświatowe,
 3. wstępnie analizuje projekty organizacyjne szkół,
 4. przygotowuje i koordynuje wykonywanie zarządzeń dotyczących środków na dokształcanie nauczycieli,
 5. przygotowuje wewnętrzne akty prawne obowiązujące w ZSiPM,
 6. prowadzi dokumentacje związaną z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

§22

Do zadań działu remontów i administracji należy w szczególności:

 1. dokonywanie przeglądów technicznych budynków ZSiPM i szkół,
 2. planowanie i przygotowywanie remontów obiektów (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) będących w zarządzie ZSiPM,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem robót remontowych na obiektach kubaturowych i liniowych (od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania), oraz nadzorem wykonania do odbioru technicznego i końcowego,
 4. wykonywanie sprawozdań i rozliczeń środków na prowadzenie remontów szkół,
 5. merytoryczna kontrola faktur ZSiPM i faktur za prace remontowe szkół,
 6. prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych przez ZSiPM (remonty, przewozy dzieci do szkół, kolonie, dostawy oleju opałowego itp.),
 7. sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 8. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie prawidłowego administrowania budynkami,
 9. prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali w budynkach ZSiPM i szkół,
 10. współpraca z Urzędem Miasta przy planowaniu i wykonywaniu inwestycji oświatowych,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z dowozami dzieci do szkół.

§23

Dział Księgowości i Płac

 1. Główny księgowy ZSiPM pełni również funkcję głównego księgowego szkół, a do jego obowiązków należy:
  1. opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty,
  2. opracowywanie wytycznych do budżetów szkół, koordynowanie ich oraz podpisywanie projektów budżetowych szkół,
  3. przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wytycznych dostarczonych przez jednostki,
  4. sporządzanie zbiorowego harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki,
  5. kontrasygnowanie umów zawieranych przez ZSiPM i szkoły,
  6. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących finansów i dokumentów finansowych,
  7. nadzorowanie obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
  8. nadzorowanie gospodarki finansowej ZSiPM i szkół,
  9. prowadzenie rachunkowości ZSiPM i szkół,
  10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  11. dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  12. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  13. koordynacja i podpisywanie sprawozdań finansowych,
  14. współpraca ze Skarbnikiem Urzędu Miasta Mikołowa.
 2. Do obowiązków pracowników działu księgowości należy w szczególności:
  1. sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych i finansowych poszczególnych jednostek,
  2. kompletowanie dokumentów księgowych i bankowych jednostek,
  3. nadzór księgowy nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi, pozostałymi środkami trwałymi,
  4. kwartalne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki,
  5. dekretacja dokumentów,
  6. bieżące księgowanie dokumentów zgodnie z planem kont w rozbiciu na wydatki i koszty placówek,
  7. sporządzanie wydruków komputerowych (miesięcznych) obrotów jednostek (dochodów, wydatków i kosztów),
  8. bieżące uzgadnianie kont rozrachunkowych z kontrahentami i pracownikami,
  9. sporządzanie not PK do korekt księgowych i refundacji,
  10. miesięczne uzgadnianie kont kosztów i wydatków w rozdziałach i placówkach,
  11. dopilnowanie terminów odprowadzania dochodów i rozliczeń pobranych zaliczek,
  12. archiwizowanie danych księgowych,
  13. rozliczanie inwentaryzacji jednostek.
 3. Pracownicy płac wykonują następujące obowiązki:
  1. naliczanie i sporządzanie list płac pracowników ZSiPM i szkół,
  2. prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac oraz ewidencji wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [ZUS],
  3. sporządzanie zestawień list płac wg klasyfikacji budżetowej oddzielnie dla pedagogów oraz administracji i obsługi,
  4. sporządzanie zestawień do przelewów obligatoryjnych i dobrowolnych składek pracowników potrącanych przez listę płac oraz naliczanych od wynagrodzeń,
  5. prowadzenie miesięcznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
  6. sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących płac,
  7. kompletowanie dokumentacji dotyczącej płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. obliczanie dochodów oraz potrącanych zaliczek podatków i wystawianie informacji o dochodach podatnika lub dokonywanie rocznych obliczeń podatku zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  9. wystawianie zaświadczeń dotyczących funduszu płac na żądanie pracownika lub uprawnionej do tego instytucji,
  10. rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników ZSiPM i szkół w ZUS,
  11. prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zleceń,
  12. archiwizowanie danych płacowych,
  13. prowadzenie kontroli i weryfikacji poleceń płacowych otrzymanych od jednostek,
  14. współpraca z firmą ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń pracowniczych.
 4. Do obowiązków pracowników kasy należy przede wszystkim:
  1. wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
  2. pobieranie gotówki z banku i dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty,
  3. przyjmowanie na podstawie kwitariuszy wpłat i odprowadzanie ich do banku,
  4. sporządzanie raportów kasowych,
  5. uzgadnianie sald raportów kasowych, poszczególnych rachunków rozliczeniowych,
  6. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
  7. prowadzenie kwitariuszy przychodowych dla jednostek oraz ich rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym,
  8. prowadzenie rejestru osób uprawnionych do pobierania gotówki z kasy,
  9. przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów, rękojmi i gwarancji.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Grabska, Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 01 69, e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.29
Data udostępnienia: 2009.07.22 22:42:37
Liczba odwiedzin strony: 3613 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:16:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów