Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Instytutu Mikołowskiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Instytut Mikołowski w Mikołowie, zwany dalej Instytutem, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123),
 3. uchwały nr LVI/518/98 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie " Instytut Mikołowski",
 4. postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Instytut jest gminną instytucją kultury, utworzoną przez Gminę Mikołów, zwaną dalej organizatorem.
 2. Instytut uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Mikołów.

§3

 1. Siedzibą Instytutu jest miasto Mikołów, zaś terenem działania miasto Mikołów i obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Instytut używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem.

Rozdział II
Zakres działalności

§4

 1. W zakres prac Instytutu wchodzą działania o charakterze promocyjnym dorobku kulturalnego miasta Mikołów przez:
  1. działalność wystawienniczą, w tym stałą prezentację kolekcji malarskiej miasta,
  2. działalność dokumentacyjną, w tym gromadzenie materiałów związanych z życiem społecznym i wydarzeniami artystycznymi w dziedzinie muzyki, malarstwa, poezji i innych sztuk,
  3. działalność artystyczną, w tym spotkania z twórcami kultury,
  4. działalność szkoleniową, w tym zajęcia warsztatowe dla animatorów i twórców kultury,
  5. działalność doradczą, w tym działania konsultacyjne i pomocnicze skierowane do stowarzyszeń kulturalnych i społecznego ruchu kulturalnego,
  6. działalność wydawniczą i poligraficzną zwłaszcza związaną z miastem i twórczością osób w nim zamieszkałych,
  7. działalność impresaryjną, w tym działalność związaną z organizowaniem imprez i umożliwianiem dostępu na imprezy kulturalne w mieście i regionie,
  8. Klub Studencki.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Instytutem

§5

 1. Instytutem kieruje dyrektor, który:
  1. jest powołany i odwoływany przez Zarząd Miasta na podstawie art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. zarządza Instytutem oraz ustala jego organizację wewnętrzną,
  3. reprezentuje go na zewnątrz,
  4. sprawuje nadzór nad majątkiem Instytutu,
  5. tworzy warunki do realizacji przez Instytut zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym,
  6. jest zwierzchnikiem służbowym w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Organem doradczym Instytutu jest Rada Programowa składająca się z 5 członków powołana przez Radę Miejską.
 3. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. opiniowanie programu działania Instytutu,
  2. sprawowanie funkcji doradczej w zakresie kierunków wydatkowania środków na działalność Instytutu,
  3. opiniowanie sprawozdania z działalności Instytutu,
 4. Szczegółowe zasady i tryby działania Instytutu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez dyrektora Instytutu.

Rozdział IV
Sposób uzyskiwania środków finansowych

§6

 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków własnych w oparciu o plan działalności, kierujący się zasadami efektywności, celowości i rzetelności wykonania.
 2. Działalność Instytutu jest finansowana z następujących źródeł:
  1. dotacji z budżetu Gminy Mikołów,
  2. ze środków uzyskanych od osób fizycznych i prawnych,
  3. z dochodów własnych i innych źródeł.
 3. Instytut może prowadzić działalność inną, służącą wspieraniu finansowemu działalności statutowej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§7

Zmiany w statucie Instytutu może dokonać Rada Miasta Mikołów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maciej Melecki, Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 07 55, e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.14
Data udostępnienia: 2005.09.14 23:29:25
Liczba odwiedzin strony: 2765 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 06:08:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów