Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Usług Komunalnych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 20, pok. nr 16, 17, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 85 72
e-mail: bgk.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Ewa Matera, pok. nr 16, tel. (32) 324 85 71

Do zadań Referatu Usług Komunalnych należy w szczególności:

 • rozliczanie usług komunalnych, finansowanych z budżetu miasta realizowanych przez referat,
 • koordynacja zadań komunalnych w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy,
 • prowadzenie informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • prowadzenie ewidencji i koordynacja kontroli: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • utrzymanie czystości dróg, placów i innych terenów znajdujących się we władaniu miasta wraz z zimowym utrzymaniem,
 • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
 • wydawanie decyzji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na odbiór i transport komunalnych odpadów stałych i ciekłych,
 • koordynacja kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami,
 • kontrola działalności gospodarczej Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wydawanie pozostałych decyzji i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • współdziałanie z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami komunalnymi,
 • utrzymywanie szalet publicznych,
 • organizowanie na terenie gminy akcji deratyzacji,
 • organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymywania psa rasy agresywnej,
 • opiniowanie i przedstawianie do akceptacji projektów uchwał w sprawie określenia stawek opłat za usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych,
 • współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście, oraz rozliczanie ponoszonych przez gminę kosztów ich realizacji,
 • opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej i ich zmian,
 • utrzymanie i ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej,
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z licencjami na przewóz osób taksówkami,
 • prowadzenie ewidencji i nadzoru nad oznakowaniem taksówek,
 • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych, grobownictwa wojennego, kapliczek i krzyży przydrożnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Matera, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 20, pok. nr 16, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 71, e-mail: bgk.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 5660 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:00:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów