Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Straż Miejska
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
ul. Miarki 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 600 do 2200

komendant: mgr Janusz Grzymała

Straż Miejska została powołana do życia 2 lipca 1991 roku uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie. Utworzono ją w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowania prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie jednostka ta zatrudnia dwunastu wykwalifikowanych strażników, którzy pełnią służbę w systemie dwuzmianowym.

Wykaz dzielnicowych Straży Miejskiej:

 • sołectwo Bujaków - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • sołectwo Borowa Wieś - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • sołectwo Paniowy - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • sołectwo Mokre - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • sołectwo Śmiłowice - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • dzielnica Kamionka - mł. insp. Robert Ryndak, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • dzielnice: Regielowiec, Gniotek, Gronie, Centrum str. południowa - straż. Michał Horzela, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986,
 • dzielnice: Śródmieście, Centrum str. północna - mł. insp. Maciej Cybulski, tel. (0 32) 226 02 91, tel. alarm. 986.

Do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
 • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując zadania, o których mowa, mają prawo do:

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych wypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janusz Grzymała, Straż Miejska, ul. Miarki 16, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 55, e-mail: bsm@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.10.29 19:11:16
Liczba odwiedzin strony: 9313 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 08:26:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów