Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin organizacyjny Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Mikołowa

Spis treści

Rozdział I. Zasady organizacji Urzędu Miejskiego
Rozdział II. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Rozdział III. Zakresy działania i podział kompetencji w Urzędzie Miejskim

 1. Zadania i obowiązki pracowników
 2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych
 3. Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza
 4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
 5. Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

Rozdział IV. Zakresy nadzoru nad pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta

Rozdział I
Zasady organizacji Urzędu Miejskiego

 1. Urząd Miejski Mikołowa zwany dalej "urzędem", jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz Mikołowa wykonuje swoje zadania.
 2. Urząd działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593),
  • rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175, poz. 1462, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655),
  • ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668, późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Zadaniem podstawowym Urzędu jest obsługa spraw publicznych miasta Mikołowa z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych ustawami oraz przekazanych w drodze porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Mikołowa a organami administracji samorządowej lub organami administracji rządowej.
 4. Urzędem kieruje Burmistrz Mikołowa.
 5. Tryb załatwiania spraw reguluje KPA, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne określają postanowienia Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin, z wyjątkiem obiegu dokumentów finansowo-księgowych regulowanego odrębną instrukcją. Do dokumentów opatrzonych klauzulą "zastrzeżony" lub "poufny" stosuje się odrębne przepisy.
 6. Organizacja pracy Urzędu opiera się na zasadzie hierarchicznego służbowego podporządkowania, podziału kompetencji i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych zadań.
 7. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem Burmistrz Mikołowa. W sprawach dotyczących organizacji i doboru kadr w Biurze Rady Miejskiej będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu, funkcjonalnie podporządkowaną Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa - Burmistrz uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawarte są w zakresach czynności dla stanowisk pracy ustalanych na piśmie przez kierownika komórki organizacyjnej, będącego dla pracownika bezpośrednim przełożonym, zatwierdzone przez kierownika urzędu.
 9. Sprawy porządku i dyscypliny pracy w urzędzie określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego Mikołowa. Zgodnie z regulaminem urząd czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe robocze dni tygodnia od 7:30 do 15:30.
 10. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Mikołowa lub z jego upoważnienia pracownik, pisemnie przez niego upoważniony.
 11. Podział kompetencji pomiędzy Burmistrzem Mikołowa, jego Zastępcami oraz Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta określone są w rozdziałach II i V (w odniesieniu do pozostałych jednostek organizacyjnych miasta), a także wykazany w schemacie organizacyjnym urzędu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Ustala się zasady podpisywania pism urzędowych:
  1. do podpisu Burmistrza zastrzeżone są pisma kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa, organów władzy państwowej i samorządowej oraz te, dla których właściwość Burmistrza wynika z przepisów prawa,
  2. do podpisu Zastępców Burmistrza zastrzeżone są pisma w sprawach zleconych do załatwienia przez Burmistrza oraz pisma w zakresie ich kompetencji,
  3. kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podpisują pisma w bieżących sprawach oraz pisma i decyzje administracyjne wyłącznie w zakresie otrzymanego upoważnienia Burmistrza,
  4. dokumenty, których skutkiem jest nabycie praw lub powstanie zobowiązania miasta wymagają podpisów przedstawicieli określonych w Statucie Miasta Mikołowa oraz ustawie o samorządzie gminnym.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Mikołowa [BM]:
  1. jest kierownikiem Urzędu oraz bezpośrednim zwierzchnikiem dla dwóch swoich Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
  2. Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta,
  3. ponadto Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym:
   • Biura Audytu Wewnętrznego [BMA],
   • Biura Kontroli Wewnętrznej [BMW],
   • Wydziału Prawnego [BMP],
   • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych [BMN],
   • Referatu Zarządzania Kryzysowego [BMZ],
   • Urzędu Stanu Cywilnego [USC].
 2. Pierwszemu Zastępcy Burmistrza [BG] podlegają:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej [BGK],
  • Wydział Inwestycji [BGI],
  • Wydział Rozwoju Miasta [BGR],
  • Wydział Gospodarki Mieniem [BGM],
  • Referat Ochrony Środowiska [BGO].
 3. Drugiemu Zastępcy Burmistrza [BO] podlegają:
  • Wydział Spraw Obywatelskich [BOO],
  • Straż Miejska [BSM],
  • Wydział Spraw Społecznych [BOS],
  • Wydział Kultury, Sportu i Ochrony Dziedzictwa Kultury [BOK].
 4. Sekretarzowi Miasta [SE] podlega:
  • Wydział Organizacyjny [SEO].
 5. Skarbnikowi Miasta [SK] podlegają:
  • Wydział Finansowy [SKF],
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych [SKP].
 6. Symbole literowe podane po nazwach stanowisk lub komórek organizacyjnych służą do oznaczania pism w obiegu korespondencji w urzędzie oraz oznaczania spraw zgodnie z §11 Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin.

Rozdział III
Zakresy działania i kompetencje w Urzędzie

1. Zadania i obowiązki pracowników

Do podstawowych obowiązków i zadań pracowników należy:

 1. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny,
 2. dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie troski o dobro mieszkańców,
 3. gruntowna znajomość zagadnień z zakresu czynności swojego stanowiska pracy,
 4. terminowe i rzetelne wykonywanie pracy,
 5. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego, instrukcji i innych regulaminów oraz zarządzeń,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 7. dbałość o majątek urzędu, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 9. wykonywanie poleceń służbowych przełożonego.

2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych

Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

 1. zorganizowanie pracy kierowanej przez siebie komórki i przydzielenie szczegółowych zakresów czynności pracownikom,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
 3. dokonywanie oceny pracy pracowników i występowanie do bezpośredniego przełożonego z odpowiednimi wnioskami oraz współudział w doborze kadr,
 4. podejmowanie decyzji co do metody i trybu wykonywania pracy oraz prowadzenie wśród pracowników komórki szkoleń,
 5. informowanie przełożonego o stanie spraw w komórce organizacyjnej, przedstawianie spraw do jego decyzji i podpisu,
 6. dbałość o merytoryczną i formalną poprawność oraz zapewnienie legalności i celowości podejmowanych działań, dokumentów, wniosków i opinii,
 7. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego upoważnienia,
 8. kontrolowanie i analizowanie wykonywania budżetu w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej, wraz z przygotowywaniem sprawozdań i wniosków,
 9. kontrola przestrzegania przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych, a także przepisów bhp i p.poż.,
 10. wnioskowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
 11. gospodarowanie mieniem gminnym oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem gminnym w jednostkach organizacyjnych, których statutowa działalność związana jest z zadaniami komórki organizacyjnej,
 12. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt. "k", w zakresie realizacji zadań statutowych, wykonywania budżetu, rzetelności w wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
 13. dbałość o zachowanie porządku i dyscypliny pracy, w tym realizację planu urlopów, zastępstwa pracowników, delegacje służbowe,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków,
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

3. Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza Mikołowa

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 4. podpisywanie pism i dokumentów określonych w Rozdziale I pkt 12a niniejszego Regulaminu,
 5. wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 6. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 7. ogłaszanie Budżetu Miasta,
 8. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 9. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 10. składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań miasta.

4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

 1. Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w Rozdziale II niniejszego regulaminu organizacyjnego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza. Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
 2. Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez niniejszy regulamin organizacyjny. W szczególności Sekretarz Miasta:
  1. nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego,
  2. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunków do podległych kierowników komórek organizacyjnych i opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  3. prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli,
  4. podpisuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Organizacyjny, Referat Zarządzania Kryzysowego,
  5. podpisuje pisma z zakresu spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy za wyjątkiem umów o pracę i zmian wynagrodzenia,
  6. zatwierdza faktury związane z bieżącą działalnością urzędu,
  7. reprezentuje urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
  8. podpisuje w imieniu gminy umowy dotyczące funkcjonowania urzędu.
 3. Skarbnik Miasta będący głównym księgowym budżetu miasta prowadzi sprawy związane z prawidłową gospodarką finansową Miasta. W szczególności Skarbnik Miasta:
  1. opracowuje projekt budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowuje wytyczne i koordynuje pracę komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
  2. dokonuje analiz wykonywania budżetu i systematycznie informuje burmistrza o wynikach analiz,
  3. kontrasygnuje projekty umów, których realizacja dotyczy Budżetu Miasta,
  4. nadzoruje obieg informacji i dokumentacji finansowej,
  5. nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z Budżetu Miasta,
  6. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania, określonym w Rozdziale II niniejszego regulaminu i opracowuje dla tych stanowisk zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń burmistrza.

5. Zakresy czynności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Mikołowa

 1. Pion organizacyjny kierowany przez Burmistrza.
  1. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego [BMA] należy:
   • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej o których mowa w ustawie o finansach publicznych poprzez ocenę systemów zarządzania i kontroli,
   • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
   • opracowanie i aktualizowanie księgi procedur audytu wewnętrznego, określającej zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,
   • sporządzanie do końca października każdego roku planu audytu na rok następny, opartego na analizie ryzyka,
   • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta zgodnie z rocznym planem audytu,
   • sporządzanie do końca marca każdego roku - sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
   • wykonywanie poleceń Burmistrza, w tym zadań poza planem,
   • współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami podległymi,
   • współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz biurem kontroli,
   • wykonywanie innych spraw zgodnie z właściwością rzeczową biura.
  2. Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej [BMW] należy:
   • opracowywanie harmonogramu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Mikołowa,
   • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Mikołów zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli,
   • przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza Mikołowa,
   • wykonywanie z upoważnienia Burmistrza Mikołowa innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji,
   • bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne,
   • prowadzenie z upoważnienia Burmistrza spraw związanych z badaniem oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi,
   • koordynowanie i nadzorowanie wykonania przez komórki organizacyjne Urzędu wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
   • rozliczanie dotacji celowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi,
   • współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Biurem Audytu,
   • wykonywanie innych spraw zgodnie z właściwością rzeczową Biura.
  3. Do zadań Wydziału Prawnego [BMP] należy:
   • w Biurze Radców Prawnych [BMP.1]:
    • wykonywanie obsługi prawnej organów miasta oraz urzędu,
    • opiniowanie projektów decyzji, uchwał i innych aktów prawnych,
    • sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz prowadzenie zbioru prawa powszechnie obowiązującego,
    • pomoc prawna dla pracowników komórek organizacyjnych urzędu,
    • występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych,
    • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
    • wszczynanie egzekucji komorniczych,
   • w Biurze Koordynacyjnym [BMP.2]:
    • przygotowywanie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy,
    • przygotowywanie spraw związanych z nabywaniem majątku przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego,
    • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień właścicielskich gminy w spółkach prawa handlowego,
    • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności gminy za szkody osobowe w ramach zawieranej polisy OC,
    • przygotowywanie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych wynikających z umów cywilno - prawnych (nakazy zapłaty, egzekucje komornicze),
    • koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją lub przekształceniem jednostek organizacyjnych gminy,
    • udział w pracach zespołu ds. nieruchomości zabudowanych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej,
    • administracyjna pomoc w zakresie obsługi prawnej wykonywanej przez radców prawnych,
    • prowadzenie całości dokumentacji spraw będących w zakresie działania Wydziału Prawnego.
  4. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych [BMN] należy:
   • wykonywanie zadań z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
  5. Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego [BMZ] należy:
   • zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
   • przygotowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
   • planowanie i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez urząd miejski w celu zapewnienia jego funkcjonowania w warunkach kryzysu lub wojny,
   • nadzór i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych w mieście,
   • organizacja i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz współudział w przeprowadzeniu poboru,
   • opracowywanie planów i dokumentów dla Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta,
   • przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
   • przeciwdziałanie i współudział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i katastrof na terenie miasta,
   • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mikołowa.
  6. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego [USC] należy:
   • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem i rejestracją aktów stanu cywilnego,
   • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk,
   • organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "za długoletnie pożycie małżeńskie",
   • przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego.
 2. Pion organizacyjny kierowany przez pierwszego Zastępcę Burmistrza [BG].
  1. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej [BGK] należy:
   • wydawanie zezwoleń i opinii w zakresie spraw gospodarki komunalnej,
   • koordynacja działalności Zakładu Usług Komunalnych,
   • w Referacie Usług Komunalnych [BGK.1]:
    • rozliczanie usług komunalnych, finansowanych z budżetu miasta realizowanych przez referat,
    • koordynacja zadań komunalnych w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy,
    • prowadzenie informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
    • prowadzenie ewidencji i koordynacja kontroli: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
    • opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
    • utrzymanie czystości dróg, placów i innych terenów znajdujących się we władaniu miasta wraz z zimowym utrzymaniem,
    • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
    • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
    • wydawania decyzji i prowadzenia spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na odbiór i transport komunalnych odpadów stałych i ciekłych,
    • koordynacja kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami,
    • kontrola działalności gospodarczej Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    • wydawanie pozostałych decyzji i prowadzenia spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    • współdziałanie z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami komunalnymi,
    • utrzymywanie szalet publicznych,
    • organizowanie na terenie gminy akcji deratyzacji,
    • organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
    • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
    • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
    • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymywania psa rasy agresywnej,
    • opiniowanie i przedstawianie do akceptacji projektów uchwał w sprawie określenia stawek opłat za usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych,
    • współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście, oraz rozliczanie ponoszonych przez gminę kosztów ich realizacji,
    • opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej i ich zmian,
    • utrzymanie i ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej,
    • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta,
    • prowadzenie spraw związanych z licencjami na przewóz osób taksówkami,
    • prowadzenie ewidencji i nadzoru nad oznakowaniem taksówek,
    • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych, grobownictwa wojennego, kapliczek i krzyży przydrożnych,
   • w Referacie Inwestycji i Remontów Dróg [BGK.2]:
    • rozliczanie robót i usług, finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez referat,
    • współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów planów budownictwa indywidualnego w zakresie infrastruktury drogowej,
    • pełnienie funkcji inwestora dla budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
    • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi,
    • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających dróg gminnych,
    • nadzór nad budową lub przebudową drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową realizowaną na podstawie umów zawartych pomiędzy gminą a inwestorem zewnętrznym,
    • realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu,
    • uczestnictwo w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznych,
   • w Referacie Utrzymania Infrastruktury [BGK.3]:
    • rozliczanie robót i usług, finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez referat,
    • współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów planów budownictwa indywidualnego w zakresie infrastruktury technicznej,
    • przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją infrastruktury technicznej,
    • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w sprawach zaopatrzenia miasta w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków,
    • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
    • weryfikowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
    • przeprowadzanie analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i przygotowywanie projektu uchwały w tej sprawie dla rady gminy,
    • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
    • weryfikowanie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych,
    • informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
    • prowadzenie nadzoru nad budową i funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, ulicznego, placów i parków,
    • wydawanie warunków technicznych podłączenia obiektów do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej własności gminy,
    • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacją ruchu drogowego,
    • prowadzenie postępowania w sprawie określenia przebiegu, oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych,
    • opiniowanie zaliczenia i określenia przebiegu dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Mikołów,
    • prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem stref płatnego parkowania,
    • przygotowywanie umów dotyczących budowy lub przebudowy drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową, oraz nadzór nad jej realizacją,
    • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych,
    • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
    • koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
    • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
    • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom,
    • sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg i Autostrad,
    • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przekazywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie do Referatu Inwestycji i Remontów Dróg,
    • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
    • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
    • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
    • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
    • sprawowanie trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
    • określanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,
    • uczestnictwo w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznych.
  2. Do zadań Wydziału Inwestycji [BGI] należy:
   • w Referacie Nadzoru Inwestycji [BGI.1]:
    • współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu opracowywania programów i planów budownictwa, w zakresie infrastruktury technicznej,
    • prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem obiektów kubaturowych, liniowych, od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania, nadzorem wykonania aż do odbioru technicznego i końcowego,
   • w Referacie Rozliczeń Inwestycji [BGI.2]:
    • planowanie i przygotowywanie nowych inwestycji wraz z koordynacją spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do inwestycji prowadzonych przez urząd,
    • rozliczanie środków na prowadzenie inwestycji pochodzących z budżetu miasta oraz dotacji instytucji krajowych i unijnych.
  3. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta [BGR] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów i projektów planów rozwoju miasta,
   • koordynacja procedur pozyskiwania przez Miasto Mikołów funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych,
   • opracowywanie analiz i prognoz uwarunkowań rozwoju miasta,
   • prowadzenie spraw współpracy z innymi gminami, związkami gmin,
   • inicjowanie powstawania na terenie Miasta nowych przedsięwzięć,
   • współorganizacja szkoleń i konferencji o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją Projektów współfinansowanych z Funduszy i Programów UE oraz innych źródeł finansowania,
   • w Referacie Referacie Funduszy Inwestycyjnych [BGR.1]:
    • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy UE oraz innych źródeł finansowania, pod kątem możliwości ich wykorzystania w zakresie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
    • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych:
     • zgłaszanie projektów wniosków do odpowiednich baz danych,
     • przygotowywanie i zgłaszanie fiszek projektowych w ramach preselekcji,
     • przygotowywanie wniosku aplikacyjnego,
     • kompletowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami,
     • nadzór nad formalną i merytoryczną poprawnością wniosku,
    • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
    • bieżąca współpraca z Wydziałem Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
    • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
   • w Referacie Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych [BGR.2]:
    • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy UE oraz innych źródeł pod kątem możliwości ich wykorzystania na realizację projektów nieinwestycyjnych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
    • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych:
     • zgłaszanie projektów wniosków do odpowiednich baz danych,
     • przygotowywanie i zgłaszanie fiszek projektowych w ramach preselekcji,
     • przygotowywanie wniosku aplikacyjnego,
     • kompletowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi załącznikami,
     • nadzór nad formalną i merytoryczną poprawnością wniosku,
    • przygotowywanie Programu Współpracy Miasta Mikołów z organizacjami pozarządowymi,
    • bieżące informowanie organizacji pozarządowych o dostępnych źródłach finansowania ich działalności,
    • prowadzenie spraw współpracy z innymi gminami oraz związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów nieinwestycyjnych,
   • w Referacie Planowania i Sprawozdawczości [BGR.3]:
    • przygotowywanie projektów programów i planów rozwoju miasta,
    • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji,
    • prowadzenie bazy projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, planowanych do zgłoszenia do dofinansowania ze środków,
    • prowadzenie bazy projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych wraz z analizą finansowania,
    • monitorowanie stanu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych,
    • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Mikołów odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
    • sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących stanu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,
   • w Referacie Rozwoju Systemów Informatycznych [BGR.4]:
    • diagnozowanie potrzeb z zakresu informatyzacji Urzędu Miasta Mikołów,
    • pozyskiwanie informacji i analiza możliwości finansowania procesów informatyzacji w Urzędzie Miasta Mikołów,
    • wdrażanie narzędzi informatycznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
    • koordynacja prac nad wdrażaniem projektów z zakresu e-Goverment.
  4. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem [BGM] należy:
   • w Referacie Gospodarki Nieruchomościami [BGM.1]:
    • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
    • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, w tym sprzedaż nieruchomości, oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie, jak również użyczenie, a także prowadzenie spraw zw. z zamianą nieruchomości,
    • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów,
    • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
    • ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tym między innymi naliczanie renty planistycznej),
    • kontrola zawierania przez rolników obowiązkowych umów ubezpieczeniowych,
   • w Referacie Nadzoru Nad Majątkiem [BGM.2]:
    • prowadzenie księgi inwentarzowej podstawowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów, a w szczególności:
     • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
     • rejestracja (ewidencjonowanie) pozostałych środków trwałych stanowiących majątek Urzędu Miasta w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
     • rejestracja (ewidencjonowanie) wszelkich zmian tj. zmniejszenia wartości początkowej, zwiększenia wartości początkowej (dowartościowanie) środka, likwidacje środka trwałego, na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT, LT),
    • prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów użytkowanych przez jednostki podległe, a w szczególności:
     • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych oraz rejestracja wszelkich zmian w wartości początkowej podstawowych środków trwałych, znajdujących się w administracji lub użytkowaniu w podległych jednostkach gminy w księdze inwentarzowej, na podstawie złożonej przez jednostki / komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
     • systematyczne przekazywanie stosownej dokumentacji do Wydziału Finansowego, które dokumentują wszelkie zmiany w wartości majątku celem rejestracji księgowej,
    • merytoryczny nadzór nad podstawowymi środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi, a w szczególności:
     • sporządzanie pisemnej informacji dla Wydziału Finansowego na temat wysokości rocznych umorzeń (w tym zmniejszeń i zwiększeń),
     • nadzór nad obiegiem dokumentów źródłowych związanych z środkami trwałymi,
     • sporządzanie sprawozdań GUS,
     • ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym, polegająca na bieżącym i systematycznym przekazywaniu dokumentacji i okresowym porównywaniu danych wartościowych celem uzgodnień.
   • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego [BGM.3]:
    • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowaniami studialnymi,
    • obsługa spraw związanych z miejscowym planowaniem przestrzennym (w tym wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
    • prowadzenie analizy i oceny realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,.
    • prowadzenie spraw wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego (scalanie, podział i rozgraniczenie nieruchomości, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom),
    • opiniowanie przebiegu przez grunty gminne tras infrastruktury liniowej.
  5. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska [BGO] należy:
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego,
   • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
   • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach z wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych,
   • opiniowanie wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania,
   • opiniowanie wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków,
   • wydawanie decyzji uzgadniających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
   • opracowywanie projektów budowy terenów zielonych w mieście,
   • koordynowanie i nadzorowanie budowy oraz utrzymania terenów zielonych oraz parków w zakresie dotyczącym zieleni na terenach stanowiących własność gminy,
   • opracowywanie projektów prawa miejscowego w zakresie wynikającym z postanowień ustawy: o ochronie i kształtowaniu środowiska,
   • koordynowanie spraw związanych z działalnością Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
   • występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, prawo wodne.
 3. Pion organizacyjny kierowany przez drugiego Zastępcę Burmistrza [BO]:
  1. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich [BOO] należy:
   • w Referacie Spraw Obywatelskich [BOO.1]:
    • prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja komputerowej bazy danych,
    • prowadzenie rejestrów wyborców, a także dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
    • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych,
    • prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego,
    • wykonywanie czynności przewidzianych dla gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony (sporządzanie list przedpoborowych),
    • koordynacja spraw konsularnych w zakresie spraw mieszkańców miasta przebywających za granicą,
    • ochrona danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą państwową,
    • przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek pieniężnych oraz zezwoleń na organizację imprez masowych,
   • w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej [BOO.2]:
    • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz zaświadczeń o zmianach dokonywanych przez przedsiębiorców,
    • wydawanie decyzji administracyjnych o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
    • aktualizacja bazy danych przedsiębiorców,
    • współpraca z sądami, prokuraturami, policją, urzędami skarbowymi, kancelariami prawnymi i komorniczymi w zakresie udzielania informacji odnośnie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Mikołowa,
    • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek handlowych i gastronomicznych,
    • nadzór nad organizacją i kontrola funkcjonowania targowiska,
    • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  2. Do zadań Straży Miejskiej [BSM] należy:
   • wykonywanie zadań zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) określonych w Regulaminie Straży Miejskiej w Mikołowie przyjętego uchwałą nr XXVII/391/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 października 2004 roku,
   • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mikołowa.
  3. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych [BOS] należy:
   • w Referacie Lokalowym [BOS.1]:
    • opracowywanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
    • prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie przydzielania mieszkań,
    • opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w sprawie ustalania stawek czynszu oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
    • prowadzenie rejestru lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 w gminnym zasobie mieszkaniowym,
    • nadzór nad wynajmem lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
   • w Referacie Dodatków Mieszkaniowych [BOS.2]:
    • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
   • w Referacie ds. Funduszu Alimentacyjnego [BOS.3]:
    • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378),
   • na stanowisku Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom [BOS.4]:
    • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
    • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,
    • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
    • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom.
  4. Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Informacji [BOK] należy:
   • w Referacie Kultury i Sportu [BOK.1]:
    • prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną i sportową w mieście,
    • organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
    • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
    • koordynacja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury i Instytutu Mikołowskiego,
    • organizacja cyklicznych imprez; np. pleneru malarskiego, festiwalu muzycznego,
    • integracja środowisk twórczych w mieście,
   • na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków [BOK.2]:
    • opieka nad obiektami zabytkowymi na terenie Mikołowa oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na ich remonty,
   • w Referacie Informacji o Mieście [BOK.3]:
    • przygotowanie i koordynowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu,
    • współpraca z mediami,
    • organizowanie konferencji prasowych,
    • przygotowywanie wywiadów i przesyłanie informacji dla prasy, radia i telewizji,
    • archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności Urzędu, Rady Miejskiej Mikołowa i jednostek podległych Burmistrzowi Mikołowa,
    • przygotowywanie materiałów multimedialnych dotyczących promocji miasta Mikołów,
    • prowadzenie Miejskiej Placówki Muzealnej.
 4. Pion organizacyjny kierowany przez Sekretarza Miasta [SE].
  Wydział Organizacyjny [SEO] działa poprzez wyodrębnione komórki:
  1. Do zadań Biura Rady Miejskiej [SEO.1] należy:
   • obsługa biurowa sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa,
   • obsługa biurowa rady wg wskazań Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa,
   • techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej,
   • prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej Mikołowa,
   • wykonywanie zadań poleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej rady i jednostek pomocniczych miasta.
  2. Do zadań Biura Burmistrzów [SEO.2] należy:
   • obsługa biurowa posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatów,
   • rejestracja interpelacji i wniosków radnych oraz komisji Rady Miejskiej Mikołowa i nadzór nad terminowym ich rozpatrzeniem,
   • prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady Miejskiej przekazywanych do SEO.1,
   • prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
   • ewidencja umów dotyczących wydatków budżetowych, zawieranych przez komórki organizacyjne urzędu,
   • organizacja przyjmowania podań i wniosków mieszkańców,
   • organizacja przyjęć stron w sprawach skarg i wniosków mieszkańców,
   • prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej; w tym przyjmowanie korespondencji doręczanej osobiście, przez pocztę i firmy kurierskie, faksów oraz przyjmowanie i wysyłanie telefonogramów, telegramów oraz poczty elektronicznej,
   • prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych oraz wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i przyjmowanie pism urzędowych w wypadkach zastępczego odbioru korespondencji.
  3. Do zadań Biura Zamówień Publicznych [SEO.3] należy:
   • prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie wszystkich postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez urząd,
   • nadzorowanie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez zakłady i jednostki budżetowe,
   • przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych,
   • udzielanie wyjaśnień i informacji dot. problematyki zamówień publicznych komórkom organizacyjnym urzędu, zakładów i jednostek budżetowych,
   • prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urząd,
   • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
   • udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem.
  4. Do zadań Biura Informatyki [SEO.4] należy:
   • budowa i rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie, utrzymanie sieci i terminali oraz utrzymanie systemu i bezpieczeństwo danych,
   • wdrażanie nowych programów informatycznych i przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
   • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
   • koordynacja przepływu informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
   • współpraca z Referatem Informacji o Mieście w zakresie teleinformatycznych form promocji miasta,
   • współdziałanie z innymi komórkami w zakresie tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa baz danych,
   • inicjowanie rozwoju sieci informatycznej w urzędzie i nowych sposobów jej wykorzystania,
   • koordynacja systemu informatycznego jednostek gminnych.
  5. Do zadań Biura Kadr i Archiwum Zakładowego [SEO.5] należy:
   • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,
   • prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych, obsługi technicznej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych burmistrzowi,
   • organizowanie okresowych ocen pracowników,
   • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników,
   • prowadzenie spraw związanych z BHP i szkoleniem pracowników,
   • prowadzenie archiwum zakładowego,
   • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, radnych i zleceniobiorców,
   • przygotowywanie dokumentów do przyznania stypendiów miejskich uczniom i studentom.
  6. Do zadań Biura Promocji Miasta [SEO.6] należy:
   • przygotowywanie materiałów dotyczących promocji miasta,
   • koordynacja przygotowania i wykonania artykułów upominkowych; folderów, kalendarzy itp.,
   • współorganizacja imprez miejskich, regionalnych oraz międzynarodowych,
   • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,
   • prowadzenie spraw współpracy z miastami partnerskimi.
  7. Do zadań Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu [SEO.7] należy:
   • prowadzenie zaopatrzenia w środki trwałe, nietrwałe, materiały biurowe i środki czystości,
   • utrzymanie czystości w obiektach urzędu,
   • dbałość o estetykę budynku urzędu i jego otoczenia,
   • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynku urzędu przed zdarzeniami losowymi i innymi zdarzeniami,
   • prowadzenie rozliczeń wydatków dotyczących zabezpieczenia technicznego urzędu,
   • prowadzenie spraw pieczęci urzędowych,
   • przyjmowanie korespondencji wychodzącej, wysyłanie jej przez pocztę oraz doręczanie adresatom zamieszkałym w Mikołowie przez gońców, wysyłanie faksów,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. Pion organizacyjny kierowany przez Skarbnika Miasta [SK].
  1. Do zadań Wydziału Finansowego [SKF] należy w szczególności:
   • w Referacie Księgowości [SKF.1] - prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej - Urząd Miasta, a w szczególności:
    • w zakresie wydatków:
     • rejestracja wpływających faktur; dekretacja syntetyczna-ręczna, przelewy płatności, obsługa obrotu gotówkowego; dyspozycje, księgowanie, pobrania środków,
     • obsługa obrotu bezgotówkowego,
     • rozliczanie inkasa,
     • obsługa kont; lokat własnych i obcych, depozytów, lokat avista,
     • pozabilansowa rejestracja gwarancji,
     • sprawozdawczość - miesięczna,
    • w zakresie dochodów:
     • kompletowanie dokumentów,
     • syntetyczna i analityczna dekretacja dokumentów,
     • sprawozdawczość operatywna,
     • rozliczanie mandatów; rejestracja na kontrahenta, księgowanie wpłat, rozliczenia i windykacja,
     • wystawianie decyzji z tytułu rozłożenia na raty płatności mandatów,
     • zwroty podatku VAT,
     • uzgodnienia kasy; sprawozdawczość operatywna dochodów jednostki, przygotowanie pełnych danych do bilansu organu,
    • fakturowanie, rozliczenie VAT, czynsze, należności:
     • pełna obsługa podatku VAT; wystawianie faktur, ewidencja faktur VAT, doradztwo w zakresie VAT,
     • obsługa finansowo-księgowa należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształceń praw wieczystego użytkowania w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz opłat planistycznych,
     • nadzór nad kontami zespołu 2 - należności i zobowiązania oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości operatywnej,
     • nadzór nad programem komputerowym FK w urzędzie i jednostkach podległych,
     • obsługa finansowo-księgowa dochodów własnych gminy,
     • pełna obsługa dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, wraz z windykacją,
     • obsługa finansowo-księgowa ZFŚS wraz ze sprawozdawczością operatywną,
     • pełny nadzór księgowy nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi, pozostałymi środkami trwałymi,
    • obsługa kas Urzędu Miasta w zakresie:
     • przyjmowania wpłat gotówkowych podatków i opłat lokalnych,
     • przyjmowanie wpłat gotówkowych opłat skarbowych, administracyjnych oraz pozostałych dochodów budżetowych,
     • dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych,
     • przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów, rękojmi i gwarancji,
     • pobieranie gotówki z kasy banku na uzupełnienie pogotowia kasowego,
     • codzienne odprowadzanie do banku wpływów gotówki do kasy,
     • sporządzanie raportów kasowych,
   • w Referacie Finansów i Sprawozdawczości [SKF.2]:
    • nadzorowanie wykonania budżetu i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w tym:
     • weryfikacja zgodności realizacji budżetu z planem dochodów i wydatków,
     • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości sporządzanej przez jednostki organizacyjne miasta z zakresu finansów,
     • przekazywanie jednostkom organizacyjnym miasta środków na realizację zadań,
    • sporządzanie projektu budżetu miasta na podstawie projektów planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie burmistrzowi miasta,
    • opracowywanie okresowych informacji, analiz i zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta,
    • czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu miasta,
    • obsługa zadłużenia miasta,
    • opracowywanie wniosków kredytowych i pożyczkowych,
    • prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych (lokaty),
    • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz jego aktualizacji w trakcie roku budżetowego,
    • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza miasta, mających wpływ na budżet,
    • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej organu finansowego miasta,
    • realizacja budżetu w ramach przydzielonych zadań określonych w układzie wykonawczym budżetu,
    • prowadzenie księgowości gminy:
     • obsługa dochodów Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone),
     • rozliczanie wpływów podatku z Urzędu Skarbowego,
     • pełna obsługa obrotu bezgotówkowego dochodów gminy, w zakresie obsługi bankowej,
     • rozliczanie i pełna rejestracja księgowa sprawozdań jednostek podległych w zakresie dochodów i wydatków,
     • sporządzanie kwartalnych zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
     • nadzór nad zaciągniętymi zobowiązaniami: kredyty, pożyczki (spłaty rat i odsetek).
  2. Do zadań Referatu Podatków Lokalnych [SKP] należy:
   1. dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych:
    • prowadzenie ewidencji poszczególnych nieruchomości,
    • prowadzenie ewidencji środków transportowych,
    • prowadzenie ewidencji psów,
    • prowadzenie kart gospodarstw rolnych,
    • sporządzanie decyzji wymiarowych z zakresu podatków i opłat lokalnych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych,
    • kontrola pod względem formalnym i merytorycznym złożonych deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i w podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,
    • kontrola pod względem formalnym i merytorycznym złożonych deklaracji w podatku od środków transportu od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,
    • zbieranie i uzupełnianie informacji podatkowych oraz innych materiałów mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków i opłat lokalnych,
    • prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów wymierzanych podatków oraz uzgadnianie ich z księgowością podatkową,
    • prowadzenie postępowania podatkowego zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa w celu wydania decyzji ustalających oraz określających wysokość zobowiązania podatkowego,
    • opracowywanie i sporządzanie sprawozdawczości wymiarowej oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej,
    • przygotowywanie materiałów i opinii do podjęcia decyzji na wniesione podania, odwołania, skargi i zażalenia,
   2. prowadzenie księgowości podatkowej:
    • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa oraz opłaty eksploatacyjnej,
    • kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i opłat,
    • sporządzanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe,
    • prowadzenie ewidencji sporządzonych upomnień,
    • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych,
    • sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki,
    • sporządzanie decyzji uznaniowych w sprawie zobowiązań podatkowych (umarzania zaległości w podatkach i opłatach, odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty i przesunięcia terminów płatności),
    • ścisła współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach windykacji należności podatkowych i opłat,
    • sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla gminy o wysokości zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
    • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań bilansowych ww. opłat i podatków,
   3. prowadzenie spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn:
    • prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn, gromadzenie materiałów i dowodów w sprawach udzielania ulg w zapłacie podatku od spadków i darowizn,
    • sporządzanie postanowień opiniujących wnioski o udzielenie ulg w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty podatku od spadków i darowizn do Urzędu Skarbowego,
   4. prowadzenie spraw dotyczących opłaty skarbowej:
    • prowadzenie ewidencji zbiorczych informacji o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od organów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów,
    • prowadzenie postępowania podatkowego w celu egzekucji zaległości w opłacie skarbowej,
    • sporządzanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty w opłacie skarbowej oraz w sprawach zwrotu opłaty skarbowej,
    • sporządzanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej,
   5. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego:
    • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
    • prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego,
    • przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
    • prowadzenie wymaganej ewidencji w sprawie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
    • sporządzanie sprawozdań i rozliczeń dotyczących zwrotu ww. podatku oraz sprawozdań w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę,
    • prowadzenie postępowania w przypadku pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego,
   6. wydawanie zaświadczeń i informacji:
    • przygotowywanie i wydawanie informacji oraz zaświadczeń o zgłoszonym przez podatników stanie posiadania,
    • sporządzanie zaświadczeń o wysokości zaległości,
    • sporządzanie zaświadczeń o zgodzie na wykreślenie hipoteki,
    • sporządzanie zaświadczeń i udzielonej pomocy de minimis,
    • sporządzanie informacji i zaświadczeń w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS i ZUS oraz kształtowania się wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w okresie posiadania przez rolnika danego gospodarstwa,
   7. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczącej zobowiązań podatkowych:
    • gromadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do udzielenia pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie,
    • sporządzanie decyzji w sprawie udzielonej ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie,
    • sporządzanie sprawozdań zbiorczych gminy, kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy de minimis,
    • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań zbiorczych gminy o udzieleniu bądź nie udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie,
   8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej:
    • wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej,
    • rozliczenie inkasentów powołanych uchwałami Rady Miejskiej, przyjmujących wpłaty należnych zobowiązań na ww. drukach i blankietach,
    • przyjmowanie zwrotów druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej,
   9. wydawanie dyspozycji kasowych dotyczących wpłat należnych podatków i opłat pozostałych wpłat dotyczących dochodów budżetowych,
   10. sporządzanie interpretacji na temat stosowania prawa podatkowego,
   11. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat na następny rok budżetowy, w sprawie zwolnień z podatków i opłat oraz druków informacji i deklaracji podatkowych.

Rozdział IV
Zakresy nadzoru nad pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta

 1. Burmistrz Mikołowa sprawuje nadzór nad:
  • jednostką budżetową - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji [MOSiR].
 2. Pierwszy Zastępca Burmistrza [BG] sprawuje nadzór nad:
  • jednostką budżetową - Zakładem Gospodarki Lokalowej [ZGL],
  • zakładem budżetowym - Zakładem Usług Komunalnych [ZUK],
  • spółką handlową - Zakładem Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. [ZIM].
 3. Drugi Zastępca Burmistrza [BO] sprawuje nadzór nad:
  • jednostkami budżetowymi:
   • Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich [ZSiPM],
   • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej [MOPS],
   • Dziennym Domem Pomocy [DDP],
   • Ośrodkiem Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [OODM],
   • Centrum Integracji Społecznej [CIS],
  • instytucjami kultury:
   • Miejską Biblioteką Publiczną [MBP],
   • Miejskim Domem Kultury [MDK],
   • Instytutem Mikołowskim [IM].

Załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa

Schemat organizacyjny Urzędu

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (112 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 11964 (ostatnie odwiedziny 2024.04.19 14:12:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów