Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Samodzielne stanowiska
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna

Główny Księgowy

Miejski Konserwator Zabytków

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Główny Księgowy

mgr Danuta Jasińska-Gdaniec
Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 35

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej - Urząd Miasta.

Miejski Konserwator Zabytków

mgr inż. arch. Andrzej Gortel
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), pok. nr 25, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 59
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1130

Do zadań i kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 • wydanie zarządzenia w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków,
 • przygotowanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych, bądź kolekcji,
 • zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub użytkowników zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku,
 • przyjmowanie od właścicieli lub użytkowników zabytków zawiadomień o przejściu własności zabytku na inną osobę lub oddaniu,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego,
 • wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków, podjętych bez zachowania przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • nakazywanie przywrócenia zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła przepisy art. 27 ustawy o ochronie dóbr kultury - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • nakazywanie właścicielom lub użytkownikom zabytków wykonania w określonym terminie robót konserwatorskich - we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem obiektów przemysłowych, terenów zielonych oraz rozbiórek,
 • przyjmowanie zawiadomień o objęciu zabytku w posiadanie w drodze spadku, darowizny lub zapisu,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury na terenie miasta Mikołów,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach zabytków wpisanych do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Celina Kubiak
Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 10

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
ul. Krawczyka 16a, pok. nr 5, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 41 76
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
 • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,
 • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
 • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.11
Data udostępnienia: 2008.07.11 21:28:10
Liczba odwiedzin strony: 12114 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 19:05:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów