Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Kierownictwo Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna

Burmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

dr inż. Marek Balcer
Rynek 16, pok. nr 36, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: b@mikolow.eu
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 35:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji burmistrza miasta należy w szczególności:

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 • upoważnienie sekretarza miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podpisywanie pism i dokumentów,
 • wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta,
 • zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 • ogłaszanie budżetu miasta,
 • wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej miasta,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 • składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań gminy.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr inż. Adam Putkowski
Rynek 16, pok. nr 39, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: bg@mikolow.eu
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza miasta należy w szczególności:

 • nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej,
  • Wydział Inwestycji,
  • Wydział Rozwoju Miasta,
  • Wydział Gospodarki Mieniem,
  • Referat Ochrony Środowiska,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów,
 • wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących pracowników.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Zawiszowski
Rynek 16, pok. nr 37, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: bo@mikolow.eu
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza miasta należy w szczególności:

 • nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  • Wydział Spraw Obywatelskich,
  • Straż Miejska,
  • Wydział Spraw Społecznych,
  • Wydział Kultury i Sportu,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 • wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących pracowników.

Sekretarz Miasta

mgr inż. Adam Małysz
Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: se@mikolow.eu

Sekretarz miasta wykonuje zadania w imieniu burmistrza w zakresie ustalonym przez regulamin organizacyjny. W szczególności sekretarz miasta:

 • nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego,
 • wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunków do podległych kierowników komórek organizacyjnych i opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 • prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli,
 • podpisuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Organizacyjny, Referat Zarządzania Kryzysowego,
 • podpisuje pisma z zakresu spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy za wyjątkiem umów o pracę i zmian wynagrodzenia,
 • zatwierdza faktury związane z bieżącą działalnością urzędu,
 • reprezentuje urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
 • podpisuje w imieniu gminy umowy dotyczące funkcjonowania urzędu.

Skarbnik Miasta

Barbara Gajda
Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 02
e-mail: sk@mikolow.eu

Do zadań i kompetencji skarbnika miasta należy w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowywanie wytycznych i koordynowanie pracy komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
 • dokonywanie analiz wykonywania budżetu i systematyczne informowanie burmistrza o wynikach analiz,
 • kontrasygnowanie projektów umów, których realizacja dotyczy budżetu miasta,
 • nadzorowanie obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
 • nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z budżetu miasta,
 • wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych w swoim pionie kierowania i opracowywanie dla tych stanowisk zakresów czynności oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń burmistrza.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.30
Data udostępnienia: 2008.10.30 23:46:07
Liczba odwiedzin strony: 12211 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 12:58:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów