Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 1, 58, 59, 43-190 Mikołów

pok. nr 1:

podatek od nieruchomości - tel. (32) 324 84 31 do 32, 324 84 36 do 37
podatek od nieruchomości JGU - tel. (32) 324 84 38
podatek od środków transportu - tel. (32) 324 84 33
podatek rolny - tel. (32) 324 84 34 do 35

podatek od posiadania psów - tel. (32) 324 84 34

pok. nr 58 - księgowość podatkowa, tel. (32) 324 85 32 do 33

e-mail: skp@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Jolanta Polke, pok. nr 59, tel. (32) 324 84 30

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

 • dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych:
  • prowadzenie ewidencji poszczególnych nieruchomości,
  • prowadzenie ewidencji środków transportowych,
  • prowadzenie ewidencji psów,
  • prowadzenie kart gospodarstw rolnych,
  • sporządzanie decyzji wymiarowych z zakresu podatków i opłat lokalnych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych,
  • kontrola pod względem formalnym i merytorycznym złożonych deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i w podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,
  • kontrola pod względem formalnym i merytorycznym złożonych deklaracji w podatku od środków transportu od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,
  • zbieranie i uzupełnianie informacji podatkowych oraz innych materiałów mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków i opłat lokalnych,
  • prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów wymierzanych podatków oraz uzgadnianie ich z księgowością podatkową,
  • prowadzenie postępowania podatkowego zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa w celu wydania decyzji ustalających oraz określających wysokość zobowiązania podatkowego,
  • opracowywanie i sporządzanie sprawozdawczości wymiarowej oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie materiałów i opinii do podjęcia decyzji na wniesione podania, odwołania, skargi i zażalenia,
 • prowadzenie księgowości podatkowej:
  • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa oraz opłaty eksploatacyjnej,
  • kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i opłat,
  • sporządzanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe,
  • prowadzenie ewidencji sporządzonych upomnień,
  • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych,
  • sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki,
  • sporządzanie decyzji uznaniowych w sprawie zobowiązań podatkowych (umarzania zaległości w podatkach i opłatach, odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty i przesunięcia terminów płatności),
  • ścisła współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach windykacji należności podatkowych i opłat,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla gminy o wysokości zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
  • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań bilansowych ww. opłat i podatków,
 • prowadzenie spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn:
  • prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn, gromadzenie materiałów i dowodów w sprawach udzielania ulg w zapłacie podatku od spadków i darowizn,
  • sporządzanie postanowień opiniujących wnioski o udzielenie ulg w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty podatku od spadków i darowizn do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących opłaty skarbowej:
  • prowadzenie ewidencji zbiorczych informacji o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od organów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów,
  • prowadzenie postępowania podatkowego w celu egzekucji zaległości w opłacie skarbowej,
  • sporządzanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty w opłacie skarbowej oraz w sprawach zwrotu opłaty skarbowej,
  • sporządzanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego:
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego,
  • przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
  • prowadzenie wymaganej ewidencji w sprawie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • sporządzanie sprawozdań i rozliczeń dotyczących zwrotu ww. podatku oraz sprawozdań w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę,
  • prowadzenie postępowania w przypadku pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji:
  • przygotowywanie i wydawanie informacji oraz zaświadczeń o zgłoszonym przez podatników stanie posiadania,
  • sporządzanie zaświadczeń o wysokości zaległości,
  • sporządzanie zaświadczeń o zgodzie na wykreślenie hipoteki,
  • sporządzanie zaświadczeń i udzielonej pomocy de minimis,
  • sporządzanie informacji i zaświadczeń w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS i ZUS oraz kształtowania się wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w okresie posiadania przez rolnika danego gospodarstwa,
 • prowadzenie procedur związanych z udzielaniem pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczącej zobowiązań podatkowych:
  • gromadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do udzielenia pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie,
  • sporządzanie decyzji w sprawie udzielonej ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie,
  • sporządzanie sprawozdań zbiorczych gminy, kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy de minimis,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań zbiorczych gminy o udzieleniu bądź nie udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej:
  • wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej,
  • rozliczenie inkasentów powołanych uchwałami Rady Miejskiej, przyjmujących wpłaty należnych zobowiązań na ww. drukach i blankietach,
  • przyjmowanie zwrotów druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej,
 • wydawanie dyspozycji kasowych dotyczących wpłat należnych podatków i opłat pozostałych wpłat dotyczących dochodów budżetowych,
 • sporządzanie interpretacji na temat stosowania prawa podatkowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat na następny rok budżetowy, w sprawie zwolnień z podatków i opłat oraz druków informacji i deklaracji podatkowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jolanta Polke, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 59, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 30, e-mail: skp@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:32
Liczba odwiedzin strony: 8847 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 12:14:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów